Onderzoekspracticum Bestuurs- en Organisatiewetenschap

2018-2019

Doel vak

Bovenstaande betekent dat je na afloop van dit vak in staat bent om in
teamverband een empirisch onderzoek in een van de domeinen van de
bestuurs- en organisatiewetenschappen voor te bereiden, uit te voeren,
en daarvan zowel schriftelijk als mondeling verslag te doen. Concreet
betekent dit dat je in staat zijn om:
• Een onderzoeksopzet te ontwerpen die past bij het aangeboden thema;
• Met de daarvoor geëigende technieken data te verzamelen en te
analyseren;
• Verbanden te leggen tussen methodologische beslissingen in de diverse
fasen van het onderzoek en de consequenties hiervan voor het onderzoek
te doorzien;
• Gestructureerd verslag te doen van het onderzoek, zowel schriftelijk
als mondeling aan een publiek van zowel specialisten als
niet-specialisten;
• Te reflecteren op eigen normen, waarden en handelwijze als
onderzoeker, in relatie tot de opdrachtgever, de respondenten, en in
relatie tot mogelijke gevolgen van de uitkomsten van het onderzoek;
• Constructief samen te werken in projectteams, gezamenlijk
verantwoordelijkheid te dragen voor het resultaat, de eigen kwaliteiten
in te brengen en de eigen rol te herkennen.

Inhoud vak

Eén van de cruciale vaardigheden die een bestuurs- of
organisatiewetenschapper moet beheersen, is vertalen van een
praktijkprobleem naar een goede aanpak, uitvoering en rapportage van
onderzoek. Deze vertaalslag staat centraal in het vak
Onderzoekspracticum. Je schrijft een onderzoeksopzet, je verzamelt data
en je doet daarvan zowel schriftelijk als mondeling verslag. Het
Onderzoekspracticum is daarmee, naast de Bachelorthesis, het vak waarmee
je de Bacheloropleiding Bestuur & Organisatie aan de VU afsluit.

Onderwijsvorm

In de beroepspraktijk wordt een praktijkonderzoek doorgaans in
teamverband voorbereid en uitgevoerd. Werken in teamverband en
projectmanagement zijn daarom ook competenties die we van je verwachten.
Samenwerken in een project brengt verschillende perspectieven bij
elkaar, wat de kwaliteit van de gezamenlijke producten verhoogt.
Bovendien geeft het de mogelijkheid om van elkaar te leren door
bijvoorbeeld het geven van feedback, wat de kwaliteit van de individuele
producten ten goede kan komen.

De werkwijze is als volgt. Na een inleidend instructiecollege schrijf je
je individueel of als team in voor een van de aangeleverde
onderzoeksopdrachten, en na een paar verplichte wekelijkse
werkgroepbijeenkomsten werk je met je team zoveel mogelijk zelfstandig.
Je docent is beschikbaar voor feedback en instructie indien nodig.

Toetsvorm

De individuele toetsen zijn een eerste schets van het
onderzoeksvoorstel, een reflectie op het proces van de dataverzameling
en de kwaliteit van de data, en van een verslag van de data-analyse. De
collectieve toetsen zijn het definitieve onderzoeksvoorstel, het
onderzoeksrapport en de presentatie van de onderzoeksbevindingen voor de
interne danwel externe opdrachtgever. Tenslotte is de volledigheid en
kwaliteit van de teamlogboeken op de Canvas projectpagina’s een
voorwaarde voor het verkrijgen van het cijfer.
De individuele toetsing weegt voor 50% mee bij de bepaling van het
eindcijfer. Ook de collectieve toetsing draagt voor 50% bij aan het
eindcijfer. Beide moeten met minimaal een 5.5. beoordeeld zijn.

Vereiste voorkennis

Deelname aan Bachelorwerkgroep B&O 4.

Literatuur

Wordt nader bekendgemaakt in Canvas

Doelgroep

Studenten Bestuurs- en Organisatiewetenschap

Afwijkende intekenprocedure

Bij dit vak kun je niet zelf intekenen voor één van de werkgroepen, maar word je ingedeeld door de vakcoördinator. NB Je moet in VUnet wel intekenen voor het vak, met de overige bij behorende vak onderdelen!

Aanbevolen voorkennis

Bachelorwerkgroep 1, 2, 3, 4 en 5.

Algemene informatie

Vakcode S_OPBO
Studiepunten 12 EC
Periode P4+5
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator drs. T.A. Onderdenwijngaard
Examinator drs. T.A. Onderdenwijngaard
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Practicum*, Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.