Premaster werkgroep academisch schrijven Bestuurskunde

2018-2019

Doel vak

Deze cursus is bedoeld om premasterstudenten de noodzakelijke
vaardigheden aan te leren die nodig zijn voor het schrijven van
verschillende soorten academische teksten (literatuurstudie,
onderzoeksopzet, onderzoeksverslag, betoog).

Leerdoelen
Na afloop van deze cursus beheerst de student de vaardigheden die nodig
zijn voor het schrijven van een eenvoudig paper, en heeft hij/zij
kennisgemaakt met een van de kerndiscussies van de organisatiekunde.

Na afloop van deze cursus heeft de student(e) kennis van en inzicht in:
(1) de verschillende typen academische teksten;
(2) de gangbare vorm van deze verschillende academische teksten (en
eventuele verschillen tussen disciplines);
(3) de noodzaak van en regels voor correcte bronvermelding;
(4) de beschikbare databronnen voor wetenschappelijke literatuur;
(5) de gangbare criteria voor academische teksten met betrekking tot
woordkeuze en formulering, opbouw en structuur, en stijl;
(6) de opleidingsspecifieke beoordelingscriteria voor academische
teksten.

Na afloop van deze cursus is de student(e) in staat om:
(7) zelfstandig een literatuurstudie te schrijven op basis van
wetenschappelijke bronnen;
(8) eigen teksten en die van medestudenten te beoordelen aan de hand van
de criteria voor academisch schrijven.

Na afloop van deze cursus bezit de student(e):
(9) de competentie om medestudenten te voorzien van constructieve
feedback.

Inhoud vak

Deze cursus bestaat uit een hoorcollegedeel in de ochtend, gevolgd door
werkgroepbijeenkomsten in de middag.
De hoorcolleges worden gezamenlijk verzorgd voor premasterstudenten
Sociologie, BCO en Bestuurskunde. De werkgroepbijeenkomsten zijn alleen
voor de premasterstudenten Bestuurskunde.

In het hoorcollegedeel zullen de algemene academische vaardigheden
worden uitgelegd en geïllustreerd aan de hand van algemene
vaardighedenliteratuur en voorbereidende vragen en/of opdrachten. De
inhoud van het hoorcolleges zal zoveel mogelijk het schrijfproces in de
werkgroepen faciliteren. De opzet van de vier hoorcolleges als volgt:

Week 1: De regels van academisch schrijven als genre (“Academisch
Schrijven”)
Week 2: Schrijfvaardigheden (“Goed schrijven”)
Week 3: Taalvaardigheid (“Goed Nederlands schrijven”)
Week 4: Beoordeling en feedback (“Constructieve feedback geven”)

In de werkgroepen zal onder begeleiding van de docent worden gewerkt aan
de voortgang van het paper.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en Werkgroepen

Toetsvorm

Voor het hoorcollegedeel zullen de studenten worden gevraagd
voorbereidende vragen en/of (korte) opdrachten in te leveren. Het vak
wordt afgesloten met een individueel paper. Het cijfer voor dit
eindpaper is het tevens het eindcijfer.

Literatuur

De literatuur zal bestaan uit algemene vaardighedenliteratuur en zelf te
verzamelen inhoudelijke literatuur. Deze wordt t.z.t. via CANVAS
bekendgemaakt.

Overige informatie

Let op: de bijeenkomsten van de premastervakken vinden één keer per week
en altijd op de vrijdagen plaats. De vakken bestaan uit een ochtend- en
middagprogramma

Algemene informatie

Vakcode S_PMASBK
Studiepunten 3 EC
Periode P3
Vakniveau 0
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. F.P. Wagenaar
Examinator dr. F.P. Wagenaar
Docenten dr. F.P. Wagenaar
drs. B. Slijper

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep*, Werkgroep

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.