Premaster Bestuurskundig onderzoek 1

2018-2019

Doel vak

Na afloop van deze cursus ben je in staat om kwantitatieve data te
analyseren en te interpreteren op het niveau dat nodig is voor de Master
BK.

Meer specifiek ben je onder andere in staat:
• Elementaire beschrijvende statistische technieken te
onderscheiden en de juiste techniek toe te passen gegeven de beschikbare
data in SPSS;
• Een elementaire tabel-elaboratie met behulp van
conditionele gemiddelden uit te voeren;
• Diverse statistische technieken te onderscheiden om
verschillen tussen groepen te testen (i.c. t-toets) en samenhangen
tussen variabelen te testen (i.c. correlatie- en regressieanalyse), en
de juiste toets toe te passen gegeven de geformuleerde hypothese;
• De genoemde toetsen toe te passen in SPSS op beschikbare
data;
• Een gegeven tabel met statistische gegevens te lezen en
een tabel kunnen construeren waarin over de toegepaste analyses wordt
gerapporteerd.

Inhoud vak

Deze cursus biedt een inleiding tot de statistische methoden van
sociaalwetenschappelijk onderzoek. Studenten ontwikkelen vaardigheden om
verzamelde kwantitatieve gegevens te beschrijven (descriptive
statistics) en hypothesen over variatie tussen groepen op statistische
generaliseerbaarheid te toetsen (inferential statistics). De onderwerpen
die in deze cursus aan bod komen zijn: univariate en bivariate
statistieken (centrale tendentie, spreiding, associatie en correlatie),
het opstellen en ‘lezen’ van tabellen over samenhangen tussen
variabelen, steekproevenverdelingen, het toetsen van hypothesen en
berekenen van betrouwbaarheidsintervallen (confidence intervals),
enkelvoudige en multipele regressie, en analyse van meetbetrouwbaarheid
(reliability analysis).

Onderwijsvorm

Zelfstudie, slidecasts, wekelijkse hoor/tutorial colleges

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen (ongeveer 70%), drie deel toetsen (ongeveer 30 %).
De deeltoetsen kunnen niet worden herkanst. De herkansing is een
tentamen en bevat onderdelen (in de juiste verhouding) van het
schriftelijk tentamen en de deeltoetsen.

Literatuur

Verplicht:
Agresti, A. & Franklin, C. (2013.) Statistics: the Art and Science of
Learning from Data. Pearson Education. 3e editie. Hieruit zal een
selectie van hoofdstukken gemaakt worden.

Aanbevolen:
Software-pakket SPSS, bijvoorbeeld via Surfspot
(https://www.surfspot.nl). De opgaven uit het boek en de
practicumopgaven vereisen vaak het gebruik van SPSS. Het is altijd
mogelijk SPSS in de practicumzalen te gebruiken, maar deze ruimte is
beperkt en er wordt vaak onderwijs gegeven. SPSS is dan niet te
gebruiken.

Doelgroep

Premasterstudenten Bestuurskunde

Overige informatie

LET OP: De premastervakken worden één keer per week en altijd op de
vrijdagen aangeboden. Het programma bestaat uit een ochtenddeel
(hoorcolleges) en een middagdeel (practica).

Afwijkende intekenprocedure

LET OP: Voor dit vak kun je niet zelf intekenen voor de practica, maar word je ingedeeld door de vakcoördinator. N.B. Je moet wel intekenen voor het vak met de bijbehorende vakonderdelen!

Algemene informatie

Vakcode S_PMBO1
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 0
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. J.C. Muis
Examinator dr. J.C. Muis
Docenten dr. F.P. Wagenaar
dr. J.C. Muis

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege, Practicum*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.