Premaster Statistiek Beleid, communicatie en organisatie

2018-2019

Doel vak

Na afloop van deze cursus ben je in staat om kwantitatieve data te
analyseren en te interpreteren op het niveau dat nodig is voor de Master
BCO.

Meer specifiek ben je onder andere in staat:
• Elementaire beschrijvende statistische technieken te onderscheiden en
de juiste techniek toe te passen gegeven de beschikbare data in SPSS;
• Een elementaire tabel-elaboratie met behulp van conditionele
gemiddelden uit te voeren;
• Diverse statistische technieken te onderscheiden om verschillen tussen
groepen te testen (i.c. t-toets) en samenhangen tussen variabelen te
testen (i.c. correlatie- en regressieanalyse), en de juiste toets toe te
passen gegeven de geformuleerde hypothese;
• De genoemde toetsen toe te passen in SPSS op beschikbare data;
• Een gegeven tabel met statistische gegevens te lezen en een tabel
kunnen construeren waarin over de toegepaste analyses wordt
gerapporteerd.

Inhoud vak

Deze cursus biedt een inleiding tot de statistische methoden van
sociaalwetenschappelijk onderzoek. Studenten ontwikkelen vaardigheden om
verzamelde kwantitatieve gegevens te beschrijven (descriptive
statistics) en hypothesen over variatie tussen groepen op statistische
generaliseerbaarheid te toetsen (inferential statistics). De onderwerpen
die in deze cursus aan bod komen zijn: univariate en bivariate
statistieken (centrale tendentie, spreiding, associatie en correlatie),
het opstellen en ‘lezen’ van tabellen over samenhangen tussen
variabelen, steekproevenverdelingen, het toetsen van hypothesen en
berekenen van betrouwbaarheidsintervallen (confidence intervals),
univariate en multivariate regressie (inclusief mediatie en moderatie),
en analyse van meetbetrouwbaarheid (reliability analysis) en validiteit
(factor analysis).

Onderwijsvorm

Zelfstudie, slidecasts, wekelijkse hoor/tutorial colleges

Toetsvorm

Opdrachten en (digitaal) tentamen

Literatuur

Verplicht:
Agresti, A. & Franklin, C. (2013.) Statistics: the Art and Science of
Learning from Data. Pearson Education. 3e editie. Hieruit zal een
selectie van hoofdstukken gemaakt worden.

Andere verplichte literatuur (artikelen) wordt t.z.t. bekend gemaakt op
Canvas.

Aanbevolen:
Software-pakket SPSS, bijvoorbeeld via Surfspot
(https://www.surfspot.nl). De opgaven uit het boek en de
practicumopgaven vereisen vaak het gebruik van SPSS. Het is altijd
mogelijk SPSS in de practicumzalen te gebruiken, maar deze ruimte is
beperkt en er wordt vaak onderwijs gegeven. SPSS is dan niet te
gebruiken.

Doelgroep

Premasterstudenten BCO

Afwijkende intekenprocedure

Bij dit vak kun je niet zelf intekenen voor één van de werkgroepen, maar word je ingedeeld door de vakcoördinator. NB Je moet in VUnet wel intekenen voor het vak, met de overige bij behorende vak onderdelen!

Algemene informatie

Vakcode S_PMSBCO
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 0
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. J.C. Muis
Examinator dr. J.C. Muis
Docenten dr. J.C. Muis

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege, Practicum*, Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.