Samenwerken in dynamische netwerken

2018-2019

Doel vak

Kennis en inzicht:
- Belangrijke theorieën over samenwerken en netwerken in organisaties
kennen;
- In staat zijn om de theorieën aan elkaar te koppelen en met elkaar te
vergelijken;
- In staat zijn om de aangeboden literatuur kritisch te bestuderen en te
becommentariëren;
- Kunnen onderbouwen van een onderzoeksvraag aan de hand van
theoretische debatten gebaseerd op actuele ontwikkelingen op die
gebieden (de laatste 5 jaar)

Vaardigheden:
- Schriftelijke en mondelinge rapportage van (literatuur)onderzoek
- Het ontwikkelen van een theoretische probleemstelling op basis van de
actuele literatuur
- Het toepassen van een eenvoudige netwerkanalyse om inzicht te geven in
een theoretische probleemstelling

Houding:
- Kunnen samenwerken met andere studenten
- Geven en ontvangen van kritische en constructieve feedback
- Kritische en constructieve houding ten opzichte van de
wetenschappelijke literatuur

Inhoud vak

In het vak “Samenwerken in dynamische netwerken” vragen we aandacht voor
de belangrijke rol van netwerken in en tussen organisaties. Wanneer
organisaties en medewerkers iets voor elkaar willen krijgen, lopen ze
vaak aan tegen de kracht van informele netwerken op de werkvloer, bij de
leidinggevenden of tussen hele organisaties. Gedurende zes weken gaan we
in dit vak dieper in op de theorieën en methoden achter netwerken op
macro-, meso- en microniveau. We onderzoeken wat er omgaat in netwerken,
en hoe samenwerking op de werkvloer daadwerkelijk plaatsvindt. We
bekijken de verschillen tussen informele, formele en online netwerken.
Tenslotte gaat het om de vraag onder welke omstandigheden samenwerking
in netwerken een succes kan worden, of wanneer die samenwerking faalt.
Het vak wordt afgerond met een schriftelijk werkstuk, waarin de recente
literatuur op één van die gebieden wordt bestudeerd en met data wordt
toegepast op een concrete onderzoeksvraag.

Onderwijsvorm

In het vak Samenwerken in dynamische netwerken werken we met
hoorcolleges, gastcolleges, verdiepende colleges en werkcolleges. In de
hoorcolleges wordt het wetenschappelijk onderzoek rondom een kernthema
behandeld. Wij verwachten van studenten een actieve en kritische
inbreng. Ter voorbereiding van de hoorcolleges is het belangrijk dat je
de literatuur hebt gelezen. Tijdens de verdiepende colleges gaan we aan
de hand van opdrachten, vragen, gastcolleges, films en andere
activiteiten dieper in op de stof en de toepassing van netwerkanalyses;
zorg dus dat je voorbereid bent en eventuele vragen meeneemt naar het
college. Tenslotte zijn er wekelijkse werkcolleges, waarin we zowel een
deel van de cursusliteratuur in detail bestuderen en oefenen met
(eenvoudige) netwerkanalyses.

Toetsvorm

Het vak kent drie toetsen: een schriftelijk werkstuk (65%), een
mondeling individuele presentatie (20%) en een mondelinge
groepspresentatie (15%). De toetsen kunnen met elkaar worden
gecompenseerd, waarbij geldt dat het schriftelijke werkstuk met minstens
een 6 moet worden beoordeeld. Te laat ingeleverde opdrachten gelden als
niet ingeleverd. Verder verwachten we dat alle schriftelijke toetsen
worden gemaakt volgens de FSW schrijfwijzer/APA (zie “huisregels”) en
dus volgens academische regels voor schrijven. De beschrijvingen van de
opdrachten en de beoordelingsformulieren (inclusief criteria) maken wij
beschikbaar via Canvas.

Vereiste voorkennis

Deelname aan Organization Sciences

Literatuur

In dit vak maken we gebruik van Borgatti, Everett & Johnson (2018) en
een selectie van wetenschappelijke artikelen. De wetenschappelijke
artikelen zijn te vinden via Google Scholar en/of de UBVU. Het is
overigens mogelijk om wetenschappelijke artikelen vanuit thuis te
raadplegen; kijk op
http://www.ub.vu.nl/nl/faciliteiten/thuis-werken/index.asp voor nadere
instructie. De literatuurlijst is te vinden op Canvas.

Borgatti, S. P., Everett, M. G., & Johnson, J. C. (2018). Analyzing
Social Networks. SAGE

Afwijkende intekenprocedure

Bij dit vak kun je niet zelf intekenen voor één van de werkgroepen, maar word je ingedeeld door de vakcoördinator. NB Je moet in VUnet wel intekenen voor het vak, met de overige bij behorende vak onderdelen!

Toelichting Canvas

Alle informatie over het vak vind je op Canvas. Op Canvas zullen
bovendien regelmatig mededelingen verschijnen. Check dit dus elke dag.

Algemene informatie

Vakcode S_SDN
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. ir. T.A. van den Broek
Examinator dr. ir. T.A. van den Broek
Docenten M. Blank
dr. ir. T.A. van den Broek

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.