Verantwoording en verantwoordelijkheid

2018-2019

Doel vak

Kennis: Studenten ontwikkelen een breed inzicht in de betekenis van
professionaliteit, en de positie van professionals binnen organisaties,
die functioneren in een context waarin het afleggen van verantwoording
in toenemende mate noodzakelijk is.
Capaciteiten: De cursus ondersteunt studenten in het relateren van
abstracte theorie aan de dagelijkse praktijk in organisaties, door
relevante literatuur te bestuderen, en door de praktijk van het afleggen
van verantwoording te verkennen, en daarover de rapporteren.
Houding: Het seminar beoogt de ontwikkeling van relevante vaardigheden
en een kritische houding van studenten als professionals, omdat zij in
de toekomst ook met een dergelijke prestatie- en verantwoordingsdruk te
maken zullen hebben. Deze vaardigheden worden bereikt door het
bewustzijn ten aanzien van de diverse gevolgen van governance in
professionele organisaties te verhogen, ten tweede om de gevolgen
daarvan te onderzoeken en ten derde, door reflectie op dergelijke
omstandigheden te stimuleren.

Inhoud vak

Ook al is de term ‘professional’ alom aanwezig, slechts weinigen hebben
inzicht in wat dit begrip precies inhoudt en betekent. Omdat veel
studenten in de toekomst waarschijnlijk als professional in publieke of
private organisaties zullen functioneren, kan dit seminar hen
fundamentele inzichten opleveren. Het professional zijn houdt
verschillende specifieke verantwoordelijkheden in, die gerelateerd zijn
aan het gebruik van kennis ten behoeve van de organisatie en haar
klanten. In dit seminar kunnen de studenten de rol en de positie van de
professional, met name in relatie tot verantwoording afleggen, nader
exploreren. De toenemende nadruk op het afleggen van verantwoording in
zowel publieke als private organisatie leidt doorgaans tot een bepaalde
vorm en mate van kwantificering, wat gevolgen kan hebben voor de aard
van het werk van professionals. In het vak zal specifieke aandacht zijn
voor een aantal sectoren waaronder gezondheidszorg, onderwijs en de
juridische sector (advocatuur, notariaat). Studenten nemen zelf een
interview af, en maken vervolgens een analyse van meerdere interviews
(10-15), die zij uit een geaccumuleerde data base kunnen selecteren. Het
vak biedt daardoor een goede voorbereiding op de masterthesis.

Onderwijsvorm

De cursus bestaat uit gast-, hoor- en werkcolleges.

Toetsvorm

Actieve deelname aan de colleges, een getranscribeerd interview en een
eindpaper (in principe in duo's).

Vereiste voorkennis

Deelname aan het vak Organization Sciences uit periode 1.

Literatuur

Een selectie van artikelen en boekhoofdstukken in het Engels en
Nederlands. De literatuurlijst wordt tijdig ter beschikking gesteld.
Voor hun paper
moeten de studenten aanvullende literatuur zoeken.

Doelgroep

Masterstudenten BCO

Algemene informatie

Vakcode S_VV
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 600
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator
Examinator dr. J.C. Teelken
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.