Zorg in de samenleving

2018-2019

Doel vak

- Inzicht in de plaats van zorg in de organisatie en cultuur van de
Nederlandse samenleving en de Europese context.
- Kennis van belangrijke wetenschappelijke opvattingen over
veranderingen in de verzorgingsstaat, individualisering en vergrijzing
en hun gevolgen voor de inrichting van de zorg.
- Vaardigheid om recente beleidsmaatregelen en vernieuwingen te duiden
in het licht van deze maatschappelijke ontwikkelingen.

Inhoud vak

In de cursus Zorg in de samenleving kijken we van buitenaf naar de zorg.
De plaats van formele en informele zorg in de samenleving staat
centraal. De aandacht wordt gericht op veranderingen in de manier waarop
zorg en – in mindere mate – gezondheid wordt gezien als sociaal
vraagstuk. Dit gebeurt aan de hand van twee begrippen: enerzijds het
wetenschappelijke concept van de risicosamenleving en anderzijds het
beleidsconcept van de participatiesamenleving. De notie van een
"Risicosamenleving" verheldert welke plaats zorg en hulpbehoevendheid
hebben in levenslopen zoals Nederland en welke ongelijkheden hier uit
voortkomen: risico’s (ziekte, inkomensverlies, informele zorg) worden
moeilijker voorspelbaar en worden ook steeds meer als individuele
verantwoordelijkheid gezien. De Nederlandse overheid markeert dit met de
nadruk op een participatiesamenleving: solidariteit moet steeds meer
buiten de overheid om worden georganiseerd en mensen moeten steeds meer
zelf voor elkaar zorgen. In hoeverre laat een risicosamenleving zo’n
verschuiving toe? We kijken hier naar door mogelijke beleidsinterventies
te analyseren.

Onderwijsvorm

hoor- en werkcollege, presentaties over analyseopdrachten

Toetsvorm

Schriftelijke deeltoetsen, take home-tentamen

Algemene informatie

Vakcode S_ZIS
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. D.B.D. Bannink
Examinator dr. G.C.F. Thomese
Docenten dr. G.C.F. Thomese
Y.M. La Grouw MSc
dr. D.B.D. Bannink

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: