Complexe Analyse

2018-2019

Doel vak

De student kan bepalen of een complexe functie analytisch is (op een
complexe manier afleidbaar is) en kent de samenhang met de
Cauchy-Riemann vergelijkingen.
Zij kan met elementaire analytische functies zoals exp/log/sin/cos
rekenen.
Zij kan analytische functies langs een contour integreren met gebruik
van de stelling van Cauchy.
Zij kan Laurentreeksen berekenen en verschillende soorten van
singulariteiten bepalen.
Zij kan integralen met gebruik van de residustelling berekenen en dit
ook op reelwaardige integralen toepassen.

Inhoud vak

Tijdens het college worden de volgende onderwerpen behandeld:
- complex differentieren en Cauchy-Riemann differentiaalvergelijkingen
- complexe integratie en de stelling en integraalformule van Cauchy
- elementaire eigenschappen van analytische functies
- singulariteiten, Laurent-ontwikkeling, residuenstelling
- toepassingen op gewone integralen

Onderwijsvorm

Hoorcollege (2 uur) en werkcollege (2 uur). Aanwezigheid is niet
verplicht.

Toetsvorm

Twee schriftelijke deeltentamens (40% + 60%, aan het einde van
respectievelijk periodes 4 en 5)

Literatuur

Churchill, R. V., & Brown, J. W.: Complex variables and applications.
Ninth edition, 2014, McGraw-Hill Book Co., New York

Doelgroep

Bachelor Mathematics Year 2

Aanbevolen voorkennis

Calculus 1+2, Analyse 1+2+3, Lineaire Algebra

Algemene informatie

Vakcode X_400386
Studiepunten 6 EC
Periode P4+5
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. O. Fabert
Examinator dr. O. Fabert
Docenten dr. O. Fabert

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: