Allergie en auto-immuniteit

2019-2020

Doel vak

Na deze cursus zijn studenten in staat:
- de socio-economische effecten van enkele belangrijke allergieën en
auto-immuunziekten, zowel voor de individuele patiënt als voor de
maatschappij, te beschrijven.
- de epidemiologie en etiologie van enkele veel voorkomende
allergieën en auto-immuunziekten te beschrijven.
- uit te leggen hoe immunologische tolerantie en homeostase tot stand
komen en in stand worden gehouden.
- op moleculair niveau uit te leggen welke verstoringen van het
immuunsysteem en welke effectormechanismen leiden tot allergieën en
auto-immuunziekten.
- uit te leggen hoe genetische achtergrond en externe factoren het
risico op het ontwikkelen van allergieën en auto-immuunziekten
beïnvloeden.
- uit te leggen hoe microbiële- en gastheerfactoren kunnen leiden tot -
of juist beschermen tegen – (een) auto-immuunziekte(n).
- om de originele hygiene hypothese te verwoorden en kritisch te
reflecteren op verschillende varianten van een moderne versie van deze
theorie.
- Wetenschappelijke artikelen over immuungemedieerde ziekten te lezen,
begrijpen, samen te vatten en te interpreteren.

Inhoud vak

Astma, hooikoorts, Type 1 diabetes (IDDM) en reumatische artritis zijn
bekende voorbeelden van immuun-gemedieerde ziekten in westerse
populaties. Naar verwachting krijgen we allemaal te maken met allergieën
en auto-immuunziekten….vroeger of later, persoonlijk of in onze directe
omgeving.
Het belangrijkste doel van deze cursus is om kennis te verkrijgen van de
moleculaire mechanismen die een rol spelen bij het ontstaan van
allergieën en auto-immuunziekten. Epidemiologie en socio-economische
gevolgen van immuun-gemedieerde aandoeningen zullen kort worden
behandeld, maar de focus van deze cursus ligt op de moleculaire
processen die een rol spelen bij het ontstaan en verdere progressie van
allergieën en auto-immuunziekten.

Onderwijsvorm

1. Hoorcolleges in het Nederlands, welke worden verzorgd door clinici of
experts in het veld van allergieën en auto-immuunziekten (23 uur).
2. Werkgroepen waarin studenten een model ziekte bestuderen en
presenteren (7 uur) en welke leiden tot een mondelinge presentatie en
een geschreven rapport, inclusief een onderzoeksvoorstel, over de
bestudeerde ziekte in het Engels.
3. Zelfstudie, inclusief voorbereiding en schrijven van het rapport,
presentatie en een conceptmap (138 uur).

Aanwezigheid bij het eerste hoorcollege van de cursus (Zie Overige
informatie) en alle werkgroepen is verplicht!

Toetsvorm

• Deeltentamens:
 Vragen: combinatie open en gesloten
 Afname: schriftelijk
 Herkansing deeltentamens: tezamen

• Weging toetsonderdelen:
 Gemiddelde van de deeltoetsen: 70%
 Gezamenlijke producten van de werkgroepopdracht: 30%

• Compensatie:
 Deeltoetsen kunnen elkaar onderling compenseren in hetzelfde
studiejaar. Om te slagen moeten zowel het gemiddelde van de deeltoetsen
als de gezamenlijke producten van de werkgroepen met een 5,5 of hoger
zijn beoordeeld.

• Herkansing opdrachten:
 Bij een onvoldoende kunnen opdrachten in hetzelfde jaar herkanst
worden tot maximaal een 6,0. In alle gevallen kan een opdracht herkanst
worden in volgend academisch jaar, mits gedaan aan een ander onderwerp.

• Leerlijn Academische Vaardigheden (ACVA):
 Academische houding (kritisch denken, oordeelsvorming en reflectie op
handelen): alle cursusonderdelen (formatief en summatief)
 Informatievaardigheden: tijdens werkgroepen (summatief)
 Schrijfvaardigheden: review (summatief)
 Presentatievaardigheden: presentatie (summatief)
 Samenwerken: tijdens groepsopdracht (formatief)

• Leerlijn Onderzoeksmethoden en Statistiek:
 Onderzoeksmethoden theorie: formuleren van onderzoeksvoorstel als
onderdeel van de werkgroepopdracht (summatief)
 Statistiek theorie: alleen indien gekozen voor een onderzoeksvoorstel
waarbij statistiek van toepassing is (summatief)

• Leerlijn International Communication in Science
 Engels lezen: lesmateriaal/werkcolleges/tentamen (formatief)
 Engels schrijven: werkgroepopdracht (formatief)
 Engels spreken: bij presentaties (formatief)

Literatuur

- Boek "The Immune System" by Peter Parham, 4e editie, Garland Science
(ISBN 978-0-8153-4527-5).
- Geselecteerde wetenschappelijke artikelen.
- Studiehandleiding.

Doelgroep

BSc Gezondheid en Leven Jaar 2 Major Biomedische Wetenschappen (BMW) en
major Gezondheidswetenschappen (GW)
Keuzecursus

Overige informatie

Aanwezigheid op de eerste dag van de cursus is verplicht. Op deze dag
worden de groepen ingedeeld en dient deelname aan de cursus door de
student bevestigd te worden.
Wanneer je - zonder opgave van reden vooraf! - niet aanwezig bent op de
eerste dag van de cursus kun je niet deelnemen aan de groepsopdracht en
wordt je uitgeschreven uit het vak.

Docenten:
dr. Mathijs Bergman (VU), dr. Hetty Bontkes (ACTA), prof. dr. Thomas
Rustemeyer (VUmc), dr. René Lutter (AMC), dr. Ruth Huizinga (Erasmus
MC), dr. Willlem Lems (VUmc).

Aanbevolen voorkennis

Studenten die de cursus Celbiologie en Immunologie (AB_1132) met een
voldoende hebben afgesloten beschikken over genoeg basiskennis van de
humane immunologie om de cursus Allergieën en auto-immuunziekten
succesvol te kunnen afronden.

Algemene informatie

Vakcode AB_1024
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. M.P. Bergman
Examinator dr. M.P. Bergman
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: