Verslag veldwerk Aardwetenschappen

2019-2020

Doel vak

Het eerstejaars veldwerk is een belangrijke oefening in het verrichten
van eigen onderzoek. Het wetenschappelijke doel van het veldwerk in
Spanje was om de relatie tussen de geologie en de geomorfologie in een
klein gebied (ca 25-30 km2) te onderzoeken. Bij onderzoek is
verslaglegging essentieel. Daarom wordt al in een zo vroeg mogelijk
stadium van de studie gevraagd om de tijdens het veldwerk verzamelde
gegevens in een verslag vast te leggen, samen met de bijbehorende
kaarten, profielen en kolommen en de uit het onderzoek voortkomende
conclusies.

De opdracht is om:

Een goed leesbaar aardwetenschappelijk verslag te schrijven
Een nette uitvoering te maken van de volgende bijlagen:
- de stratigrafische kolom,
- de afgedekte geologische kaart
- profielen op kaartschaal (met lithologische notatie en kleur conform
de legenda).
(minimaal een ervan met PC)

Bij het inleveren van het verslag moet je ook het dagboek (net-
veldboek), geomorfologische kaart en de gegevenskaart inleveren. Je
hoeft hiervan geen nieuwe netuitvoering maken;

Inhoud vak

Een wetenschappelijke opleiding eist dat je in staat bent een
wetenschappelijke tekst te kunnen schrijven waarin je gegevens
presenteert en gescheiden daarvan interpreteert, analyseert. In stappen
werk je toe naar een volwaardig wetenschappelijk verslag: je BSc thesis.
Om je op te leiden tot dat niveau, zijn de gegevens die je hebt
verzameld tijdens het eerstejaars veldproject Aardwetenschappen
voorhanden.

Onderwijsvorm

Een aantal (werk)colleges met deel-opdrachten. Daar tussendoor werk je
zelfstandig verder aan het schrijven van hun verslag en analyseren van
de in Spanje verzamelde gegevens.

Toetsvorm

Een eerste versie van het verslag, compleet voorzien van bovengenoemde
bijlagen, moet aan het einde van de periode op de in het rooster
aangegeven dag worden ingeleverd bij Dr. B. Andeweg. Je krijgt een
eerste beoordeling terug met wat er anders moet of kan aan het verslag.
Na verbetering lever je dan de tweede en definitieve versie in. De
docent beoordeelt deze versie en geeft je cijfer door aan het
studiesecretariaat. Pas dan zijn de bijbehorende studiepunten verkregen.
Als eerste versies of het uiteindelijke 1e jaars verslag niet op tijd
binnen zijn, goedgekeurd en bij het studiesecretariaat is geregistreerd,
riskeer je niet mee te mogen met de 2e jaars zomerveldwerken.

Vereiste voorkennis

Eerstejaars Veldproject Aardwetenschappen (AB_1064)

Doelgroep

Tweedejaars studenten Aardwetenschappen die een voldoende hebben behaald
voor het Eerstejaars Veldproject Aardwetenschappen

Overige informatie

Hou je aan de planning van de verslaglegging. Dan kun je ook van
docenten verwachten dat je op tijd feedback krijgt en kom je niet in de
tijdsproblemen als de colleges van de volgende periode beginnen. Je kunt
docenten er niet aan houden zich aan een afgesproken planning te houden
als je dat zelf niet doet.

Algemene informatie

Vakcode AB_1065
Studiepunten 3 EC
Periode P1
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator C.W. Nooitgedacht MSc
Examinator C.W. Nooitgedacht MSc
Docenten dr. B. Andeweg
dr. R.J.G. Kaandorp
dr. J.M. Koornneef
dr. F.M. Brouwer

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Computerpracticum