Bachelorstage Gezondheidswetenschappen

2019-2020

Doel vak

De student weet of de door hem/haar gekozen richting brengt wat er van
verwacht wordt en of dit een richting is die verder aangehouden wordt in
de masterfase;
De student is in staat een Engelstalig onderzoeksvoorstel te schrijven
waarin een specifieke gezondheidswetenschappelijke vraagstelling, de
beoogde onderzoeksopzet en tijdsplanning van de werkzaamheden zijn
gedefinieerd;
De student is in staat om onder begeleiding, zelfstandig
gezondheidswetenschappelijk onderzoek uit te voeren en gebruikt daarvoor
de in het basisprogramma aangeleerde methodologische kennis en
vaardigheden, en verdiept deze door toepassing in een
onderzoekspraktijk. De student beschikt aan het eind van de
bachelorstage over voldoende methodologische kennis en academische
vaardigheden om de masteropleiding naar verwachting met succes te
doorlopen;
De student kan op systematische wijze de wetenschappelijke literatuur
mbt een nieuw onderwerp ontsluiten en aan de hand van relevante
artikelen kennis nemen van de belangrijkste ontwikkelingen in het
betreffende vakgebied
De student kan gegevens in onderlinge samenhang brengen, opslaan en
verwerken in geëigende programma’s zoals SPSS, interpreteren en
verwerken in een wetenschappelijk rapport dat voldoet aan de facultaire
richtlijnen;
De student gebruikt de in de leerlijn aangeleerde academische
vaardigheden (informatievaardigheden, schrijfvaardigheden,
presentatievaardigheden, professioneel samenwerken), en verdiept deze
door toepassing in een onderzoekspraktijk.
De student is in staat verworven kennis en inzicht mondeling en
schriftelijk op heldere wijze te presenteren.
De student heeft een academische attitude. Dat betekent dat hij/zij
respect heeft voor feiten, bereid is eigen opinies ter discussie te
stellen en aan de empirie te toetsen, zich kritisch maar fair opstelt en
bereid is verantwoording af te leggen voor het wetenschappelijk forum.

Inhoud vak

De bachelorstage is een belangrijk onderdeel van het derdejaars
curriculum van de bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen. De stage
heeft een studielast van 18 EC, omgerekend is dat een belasting van 3
maanden fulltime studeren. De stage start dit jaar op maandag 5 maart
2018 eindigt vrijdag 1 juni 2018.

De bachelorstage is de eindopdracht van je bacheloropleiding. Je laat
hiermee zien dat je zelfstandig in staat bent om een
gezondheidswetenschappelijk probleem te beschrijven, te analyseren, te
verklaren en te presenteren. Je maakt daarbij gebruik van
wetenschappelijke literatuur, onderzoeksdata en feedback van begeleiders
en collega’s. Je maakt tijdens de bachelorstage zoveel mogelijk gebruik
van alle kennis en vaardigheden die je in de bachelorjaren hebt
opgedaan. Een bachelorstage kan individueel worden gedaan of in een
groep van maximaal 4 studenten. Te allen tijde dient een individueel
eindproduct te worden ingeleverd (zie ook individuele en groepsstages).

Tijdens je bachelorstage laat je zien dat je:
De in de bacheloropleiding verworven kennis en inzichten van het
vakgebied Gezondheidswetenschappen kunt toepassen op het onderwerp van
jouw bachelorstage;
Relevante gegevens kunt verzamelen uit zowel vakliteratuur als praktisch
werk en deze kan bewerken, beschrijven en interpreteren;
Informatie, ideeën en oplossingen kunt verwoorden in een Engelstalig
verslag en mondelinge presentatie.

Onderwijsvorm

Het grootste deel van de tijd brengt de student door op de stageplek
en/of stageruimtes op de VU. Setting: organisaties die
gezondheidswetenschappelijk onderzoek uitvoeren.

Toetsvorm

Het eindcijfer bestaat uit het cijfer voor attitude (gezakt/ geslaagd),
werkuitvoering (20% van eindcijfer), stageverslag (60% van eindcijfer)
en de mondelinge presentatie (20% van eindcijfer). De beoordeling van
het eindverslag wordt gedaan door de VU docent en een onafhankelijke
tweede beoordelaar.

Vereiste voorkennis

Studenten moeten:
- het volledige 1e jaar met een voldoende hebben afgerond
- 42 studiepunten in het 2e jaar hebben behaald
- De verplichte onderdelen in periode 4 en 5 van het 2e jaar met een
voldoende hebben afgerond, namelijk: Infectieziekten en toxicologie
(gezondheid en milieu); Geriatrie en veroudering; zie hiervoor de OER
Reflectie op gezondheidswetenschappen
- de cursus Epidemiologie en Biostatistiek II (AB_470227) uit het tweede
jaar met een voldoende hebben afgerond

Literatuur

Stagehandleiding op de CANVAS community (ALW_STAGEGZW1516_9999_1:
Bachelorstage GZW (2017-2018))

Doelgroep

Verplicht voor derdejaars BSc Gezondheidswetenschappen

Overige informatie

Meer informatie over de gang van zaken tijdens de bachelorstage is te
vinden in de Stage- en scriptieregelingen van de faculteit (te vinden op
VUnet: ZOEK: Stagehandleidingen FALW).
Daarnaast staan alle benodigde formulieren en informatie op de
CANVAS community.
Voor meer informatie, neem contact op met de stagecoordinator:
gw.bachelorstages.falw@vu.nl / +31 20 59 87704

Afwijkende intekenprocedure

De student solliciteert op een stageplaats bij Gezondheidswetenschappen (aangeboden op blackboard), andere afdelingen van de VU, VUmc, of een externe onderzoeksinstelling (na overleg met de stagecoördinator). Wanneer de student en alle betrokkenen (stagecoördinator, VU-docent en eventueel de dagelijks begeleider) het eens zijn over het stagevoorstel, kunnen de afspraken worden vast gelegd op het formulier stageovereenkomst dat door alle partijen en de stagecoördinator ondertekend moet worden. Zowel het stagevoorstel als de stageovereenkomst dienen uiterlijk drie weken voor aanvang van de stage te worden ingeleverd bij de stagecoördinator via formdesk. Het is de verantwoordelijkheid van de student dat het stagevoorstel en de stageovereenkomst goedgekeurd en getekend worden.

Aanbevolen voorkennis

Studenten worden gestimuleerd om de cursus Epidemiologie en
Biostatistiek III uit het derde jaar te volgen.

Algemene informatie

Vakcode AB_1071
Studiepunten 18 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. J.M. van Dongen
Examinator dr. J.M. van Dongen
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkgroep, Overig
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: