Inleiding hydrologie

2019-2020

Doel vak

Deze cursus verschaft de student inzicht in de voornaamste hydrologische
processen en de relaties tussen klimaat, meteorologie, landgebruik,
geologie en de beweging van water aan het landoppervlak en onder de
grond. Deze kennis vormt de achtergrond die duurzaam beheer van water en
landschap mogelijk maken. De cursus geeft een goed beeld van de relatie
tussen hydrologische en geologische processen op aarde.

Het algemene doel van deze cursus is om de student te voorzien van
basiskennis van hydrologische concepten en processen
die het hem/haar in staat stelt om wetenschappelijke literatuur te
bestuderen en om fundamenteel onderzoek op te zetten op het gebied van
hydrologie.
Meer in het bijzonder, na het volgen van de cursus ben je in staat om:
- de belangrijke rol uit te leggen die water speelt bij het vormen van
zowel het landschap als de maatschappij
- de verschillende termen van de hydrologische kringloop te beschrijven:
van regen en afvoer tot waterberging en verdamping.
- de fysische processen te beschrijven die ten grondslag liggen aan
neerslag en verdamping
- te beredeneren welke afvoermechanismen waar en wanneer optreden
- te beredeneren welke afvoermetingen gedaan kunnen worden in rivieren
van verschillende grootte
- te begrijpen wat de invloeden zijn van de bodem en ondergrond op
waterberging, waterstroming en waterbeschikbaarheid, en dit te
kwantificeren
- verschillende waterkwaliteitsparameters en de invloed van geologie,
menselijk handelen en de hydrologische kringloop hierop te beschrijven
en bediscussiëren

De cursus draagt bij aan de "Kennis en inzicht" eindtermen van de BSc
programma's Aardwetenschappen en Aarde en Economie, en met name aan de
volgende algemene eindterm: De bachelor heeft kennis, overzicht en
begrip van de eigenschappen en structuur van de Aarde en van de werking
van het systeem Aarde als systeem van lagen (sferen): lithosfeer,
hydrosfeer, biosfeer en atmosfeer), kringlopen van materie, endogene en
exogene dynamische processen.

Inhoud vak

Het inleidende college gaat over het belang van water en het gebruik van
water door de mens. Tevens wordt de globale waterkringloop beschreven,
wat als kapstok dient voor het gros van de overige colleges:
Deze overige colleges behandelen o.a. het fysische proces van de vorming
van
neerslag in wolken (hydrometeorologie) en hoe
neerslag gemeten kan worden. Dit wordt gevolgd door colleges over
verdamping (micrometeorologie), rivierafvoer, grondwaterstroming
(hydrogeologie) en onverzadigde zone hydrologie (bodemfysica). Als
laatste worden waterkwaliteitsaspekten
(hydrochemie) behandeld, in relatie tot de geologie en menselijke
activiteiten (landbouw, industrie).

Onderwijsvorm

De cursus bestaat uit 10 hoorcolleges en 4 werkcolleges. Het aantal
contacturen ligt rond de 30 uur.

Toetsvorm

De opgedane kennis wordt getoetst door een afsluitend schriftelijk
tentamen

Literatuur

Voor de cursus komt een verwijzing naar verplichte literatuur
beschikbaar op Canvas.

Doelgroep

Studenten uit het tweede jaar van de BSc opleidingen Aardwetenschappen
en Aarde en Economie.

Overige informatie

Voor studenten die een andere BSc (of HBO) opleiding volgen,
bijvoorbeeld in exacte of natuurwetenschappen is het mogelijk deze
cursus in een minor op te nemen. Het is voor niet-studenten ook mogelijk
om als contracttoehoorder toe te worden gelaten tot deze cursus. Aan
deze toelating zijn kosten verbonden, en eisen zoals het beschikken over
voldoende voorkennis. Neem s.v.p. contakt op met de cursuscoördinator om
de mogelijkheid to toelating tot de cursus te bespreken.

Alle cursusmateriaal wordt deels in het Engels en deels in het
Nederlands aangeboden. De colleges zelf worden in het Nederlands
aangeboden.

Aanbevolen voorkennis

Systeem Aarde (450067), Fysica voor aardwetenschappers (450064),
Geochemie voor aardwetenschappers (450068), Wiskunde en computergebruik
(450063) of Natuur, leven en techniek (AB_1067) en Inleiding Wiskunde en
computergebruik (450215).

Algemene informatie

Vakcode AB_1074
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. ir. M.C. Westhoff
Examinator dr. ir. M.C. Westhoff
Docenten dr. ir. M.C. Westhoff
prof. dr. A.J. Dolman
dr. ir. Y. van der Velde
dr. J.E. Vonk
dr. D. Coumou

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Excursie
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: