Ruimtelijke analyse onderzoekstraining A&E

2019-2020

Doel vak

Dit vak bouwt voort op de voorbereiding (AB_1089), waarin het te
hanteren onderzoeksvoorstel opgesteld wordt. Leerdoelen zijn:
(1) Student is in staat in samenwerking met medestudenten en planmatig
de vereiste gegevens te verzamelen in het onderzoeksgebied rond Kampen
en die ook adequaat te analyseren met het oog op de zelf geformuleerde
onderzoeksvragen.
(2) Student is in staat een samenhangend, goed leesbaar verslag te
schrijven van het uitgevoerde onderzoek, en kan opbouwende kritiek
verweken in de definitieve versie van het verslag.
(3) Student is in staat verslagen van medestudenten kritisch en
constructief te analyseren en dit ook te verwoorden.

Leerdoelen ruimtelijke analyse worden gedeeld met AB_ 1089:
1. Inzicht krijgen in en ervaring krijgen met het voorbereiden,
uitvoeren, afronden en presenteren van een multidisciplinair
onderzoeksproject in een realistische en beleidsrelevante setting.
2. Het oplossen van een complex en ruimtelijk probleem met behulp van de
vaardigheden die tot nu toe in het curriculum Aarde en Economie aan bod
zijn gekomen.

Inhoud vak

Na de 1e fase in de onderzoekscyclus die in de voorbereiding (AB_1089)
is afgerond bevat dit vak de resterende fasen. De cyclus behelst (1)
formuleren onderzoeksvraag en werkplan, (2) verzamelen van gegevens
gedurende de week in het veld, (3) analyse en schrijven concept verslag,
(4) geven van constructieve kritiek op andermans verslagen (peer review)
en verwerking van feedback, en (5) afronding van eindrapport met
eindpresentatie.

Deze twee vakken combineren een complexe vaardigheidstraining (uitvoeren
van onderzoek in alle aspecten; groepswerk tot een goed einde brengen),
met een oefening in integratie over disciplinaire grenzen, en een
toepassing van de eerder opgedane vaardigheden in een nieuwe, zelf
gecreëerde setting. De week veldwerk is een intensieve cocktail van
enquêteren, diepte-interviews, allerhande metingen in het veld, debat
met begeleiders en medestudenten, invoeren van gegevens, exploratieve
analyses en een serie plenaire groepspresentaties aan het eind van de
laatste dag. Vervolgens worden de
resterende fasen van de cyclus afgewerkt in een afwisseling van
zelfwerkzaamheid en briefings met de kerndocenten. Het vak wordt
afgesloten met presentaties die gericht zijn op de belanghebbenden en
bewoners van regio, de IJsseldelta bij Kampen. Zie verder de
studiewijzer.

Onderwijsvorm

Zelfstandig werkoverleg projectgroepen, veldwerk, briefings,
presentaties, schrijven van een peer review, analyseren data, vinden van
relevante (peer reviewed) literatuur, en schrijven van een verslag

Toetsvorm

Beoordeeld worden het onderzoeksvoorstel, de voortgangspresentatie aan
het eind van de week in Kampen, de peer review en de repliek hierop, het
definitieve eindverslag, en de hoofdpunten presentatie aan het einde van
het vak. Beoordeling van elk onderdeel vindt plaats door de kerndocenten
aan de hand van een model. Het eindcijfer is gebaseerd op alle
deelcijfers van AB_1089 en AB_1085.

Overige informatie

Er zijn extra kosten aan dit vak verbonden in verband met het veldwerk.
Studenten worden bericht aangaande de hoogte van het bedrag alsmede de
betaalgelegenheid.
Aankomst is in de middag voor de start van het veldwerk

Algemene informatie

Vakcode AB_1085
Studiepunten 6 EC
Periode P6
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. E.E. Koks
Examinator dr. E.E. Koks
Docenten dr. E.E. Koks
F. Komossa
L.C. Hagedoorn
dr. H. de Moel

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Veldwerk