Voorbereiding tweedejaars veldwerk A&E

2019-2020

Doel vak

Dit vak dient ter Voorbereiding van het vervolgvak (AB_1085) waarin het
eigenlijke veldwerk plaatsvindt. Specifieke leerdoelen zijn:
(1) Student is in staat in overleg met medestudenten en op basis van
multidisciplinaire en deels versnipperde informatie over het
onderzoeksgebied rond Kampen een ruimtelijke onderzoeksvraag te
formuleren.
(2) Student is in staat in overleg met medestudenten en op basis van
(peer reviewed) een volledig en uitvoerbaar onderzoeksvoorstel te
schrijven in de vorm van een projectplan.

Leerdoelen ruimtelijke analyse worden gedeeld met AB_ 1085:
1. Inzicht krijgen in en ervaring krijgen met het voorbereiden,
uitvoeren, afronden en presenteren van een multidisciplinair
onderzoeksproject in een realistische en beleidsrelevante setting.
2. Het oplossen van een complex en ruimtelijk probleem met behulp van de
vaardigheden die tot nu toe in het curriculum Aarde en Economie aan bod
zijn gekomen.

Inhoud vak

Deze voorbereiding van het eigenlijke tweedejaars veldwerk voor de
opleiding Aarde en Economie vormt de 1e fase van de complete
onderzoekscyclus die in dit veldwerk doorlopen wordt. Die cyclus die
doorlopen wordt in vakken AB_1089 en AB_1085, behelst het (1) formuleren
onderzoeksvraag en werkplan, (2) verzamelen van gegevens gedurende de
week in het veld, (3) analyse en schrijven concept verslag, (4) geven
van constructieve kritiek op andermans verslagen (peer review) en
verwerking van feedback, en (5) afronding van eindrapport met
slotpresentatie.

Deze twee vakken combineren een complexe vaardigheidstraining (uitvoeren
van onderzoek in alle aspecten; groepswerk tot een goed einde brengen),
met een oefening in integratie over disciplinaire grenzen. Waarbij de
opgedane vaardigheden en kennis gedurende de A&E opleiding worden
toegepast in een door de groep zelf gecreëerde setting.
De projectgroepen bestaan uit 4 personen. Het onderzoek wordt enigszins
gestuurd met een aantal algemene thema’s, waar de groepen uit mogen
kiezen. Een aantal thema’s zijn: economie en wonen, landbouw,
ecosysteemdiensten, klimaatadaptatie, mitigatie, landschappelijke
waarden, waterbeheer, energie. Elk thema heeft een staflid als
coördinator die de projectgroepen op weg helpt en met wie ruggespraak
kan worden gehouden. Gedurende de voorbereidingen vind overleg plaats
met de kerndocenten, en moeten opdrachten ingeleverd worden die het
proces ondersteunen. De deels verplichte colleges richten zich op kennis
en vaardigheden die nodig zijn bij dit onderzoek, en de verplichte
dagexcursie heeft tot doel om het gebied te leren kennen en de relatie
tussen de kwartaire ondergrond en het huidige landgebruik inzichtelijk
te maken.

Onderwijsvorm

Deels verplichte werkcolleges, hoorcolleges, computerpracticum,
zelfstandig werkoverleg projectgroepen, dagexcursie. Zie de studiegids
voor details.

Toetsvorm

Het onderzoeksvoorstel wordt aan de hand van een beoordelingsmodel door
de kerndocenten beoordeeld op de formulering van de onderzoeksvraag en
deelvragen inclusief economie en aarde facetten, de onderbouwing van de
probleemstelling, onderbouwing en beschrijving van de methoden,
referenties naar peer reviewed wetenschappelijke literatuur, de mate
waarin het veldplan van dag tot dag is uitgewerkt en
haalbaarheid van het plan, de mate waarin de enquêtes en/of contacten in
het veld zijn gevorderd, of het plan adequaat is om het veldwerk mee te
starten, en de zelfstandigheid waarmee het projectplan ontwikkeld is.
Het uiteindelijke cijfer wordt bepaald door het gemiddelde van alle
deelcijfers van AB_1089
en AB_1085.

Algemene informatie

Vakcode AB_1089
Studiepunten 3 EC
Periode P5
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. E.E. Koks
Examinator dr. E.E. Koks
Docenten dr. E.E. Koks
dr. H. de Moel
dr. E. Koomen
dr. B. van der Kroon MSc
F. Komossa
L.C. Hagedoorn

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Veldwerk, Computerpracticum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: