Bachelorthesis Aardwetenschappen

2019-2020

Doel vak

Het leren voorbereiden en verrichten van een klein onderzoek,
zelfstandig dan wel in klein groepsverband en het leren schrijven van
een bachelorthesis. In de uitvoering van het praktisch werk en de
verslaglegging daarvan wordt geleerd:
- de in de bacheloropleiding verworven kennis van het
aardwetenschappelijk vakgebied en de laatste ontwikkelingen daarin toe
te passen;
- relevante gegevens te verzamelen uit zowel vakliteratuur als
praktisch werk en deze te interpreteren;
- informatie, ideeën en oplossingen te verwoorden in een
Engelstalig verslag dat leesbaar is voor specialisten en niet-
specialisten.

Inhoud vak

De eerste fase wordt besteed aan het opzetten van een project, inclusief
regelen en invullen van het Stage- en Scriptie formulier. De studenten
volgen een aantal werkcolleges scientific writing. De studenten doen een
eigen onderzoek en sluiten af met een presentatie en eigen scriptie. Dit
kan een kort veldonderzoek zijn en/of een laboratoriumonderzoek, een
modelleeronderzoek of een literatuuronderzoek. Studenten moeten een
keuze maken uit onderwerpen die door de verschillende onderzoeksgroepen
worden aangeboden.
Nadere informatie over projecten wordt gepresenteerd op een bijeenkomst
in november en is ook te verkrijgen bij de onderzoeksgroepen die
bijdragen aan dit studieonderdeel. Zie voor uitgebreide informatie de
desbetreffende Canvas site.

Onderwijsvorm

Voorbereiding en project planning vormt 1 ec van het vak. Twee ec’s
worden besteed aan de werkcolleges Scientific Writing in English en 15
ec aan het eigen onderzoek. Het inlezen, vergaren van onderzoeksgegevens
(in het veld) en de analyse van de gegevens maken ~9 ec’s deel uit van
de tijdsinspanning van de student, de overige 6 ec’s is gereserveerd
voor uitwerking, de verslaglegging en mondelinge presentatie van de
resultaten.
Een thematische veldwerkopdracht kan maximaal 3 weken veldwerk bevatten,
binnen Europa.

Toetsvorm

- Schriftelijke opdrachten gerelateerd aan de Scientific Writing
werkcolleges
- Schriftelijk verslag van het hele onderzoeksproces
- Mondelinge presentatie van de onderzoeksresultaten

Vereiste voorkennis

Afronding van één van de volgende vakken:
AB_1103 Verslag veldproject jaar 2 – Oppervlak
AB_1075 Verslag veldproject jaar 2 – Vaste Aarde
Afronding van het 1ste jaar van de Bachelor Aardwetenschappen

Doelgroep

3de jaars studenten BSc Aardwetenschappen

Overige informatie

Deelname aan de bachelorthesis kan alleen plaats vinden indien de
verslaglegging van het tweede jaars veldwerk voor 1 februari is
geregistreerd bij het studiesecretariaat. Aanmelding uiterlijk 1
februari. Veldwerksubsidie (verblijfkosten) conform de facultaire norm
is maximaal 3 weken. Subsidie voor de thesis omvat verblijfskosten
(12,50 euro per dag en 45% van de vervoerskosten) tot een maximum van
250 euro.
Alle kosten na aftrek van de subsidie zijn voor
rekening van de student.
Alle kosten na aftrek van de subsidie zijn voor
rekening van de student.
Dit studieonderdeel valt onder de Stage- en scriptieregeling van FALW.
Deze regeling bevat een overeenkomst waarin gegevens en afspraken tussen
begeleiders en student worden vastgelegd m. b. t. specifieke
omstandigheden, momenten van overleg en voorwaarden voor het
studieonderdeel. Deze overeenkomst moet worden overhandigd aan de
bachelor thesis coördinator (dr. Ron Kaandorp) voorafgaand aan de start
van het onderzoek.

Afwijkende intekenprocedure

- Een ingevuld en ondertekend Stage- en Scriptie formulier, Formdesk Agreement Form

Algemene informatie

Vakcode AB_1096
Studiepunten 18 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. G.R. Davies
Examinator prof. dr. G.R. Davies
Docenten prof. dr. K.F. Kuiper
prof. dr. G.R. Davies
dr. G.M. Ganssen
dr. R.J.G. Kaandorp
dr. F.M. Brouwer

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkgroep