Gezondheid, zorg en wetenschap

2019-2020

Doel vak

Leerdoelen:
- De student kan de verschillende definities van gezondheid beschrijven,
deze bekritiseren en kan uitleggen hoe etnische en sociale
gezondheidsverschillen tussen groepen in de samenleving ontstaan en
standhouden.(H1, H3 en Thema A Mackenbach)
- De student (h)erkent de rol en het belang van gezondheidsbevordering
(primaire preventie) en screening (secundaire preventie) en begrijpt
de rol van programma’s ter bevordering van de gezondheid in Nederland.
(H 4 en H 5 Mackenbach)
- De student heeft summiere kennis van het Nederlandse gezondheidsrecht
met aandacht voor de rol van het publieke zorgstelsel (WLZ, WMO,
Jeugdwet), de Zorgverzekeringswet (ZVW) en geeft aan hoe de kwaliteit
van en het toezicht op de zorg wordt gewaarborgd vanuit een juridisch
perspectief (Boek Gezondheidsrecht)
- De student kan uitleggen hoe wetenschap en filosofie bijdragen aan de
ontwikkelingen in de zorg.
- De student kan de kerntaken, uitvoering en organisatie en de wet- en
regelgeving rondom het publieke zorgstelsel definiëren en interpreteren
(H 6 Mackenbach)
- De student kan uitleggen hoe het Nederlands zorgstelsel is opgebouwd
in de tijd, functioneert en hoe het bijdraagt aan de gezondheid van de
Nederlandse bevolking (H 10 Mackenbach).
- De student legt uit hoe in Nederland de zorgkosten zich ontwikkeld
hebben en de basisstructuur van de financiering van de zorg beschrijven
en kunnen uitleggen hoe zorgverzekeraars, patiënten en zorgverleners
zorgkeuzes en zorginkoop beïnvloeden (H 9 Mackenbach).
- De student beschrijft de uitdagingen die er liggen voor de toekomst
van het Nederlandse zorgstelsel en legt uit hoe het zorgstelsel zich
ontwikkelt om deze uitdagingen het hoofd te bieden.
- De student kan één uitdaging voor de volksgezondheid van Amsterdam
identificeren en kan hierbij een stakeholdersanalyse uitvoeren, een
oplossing uitwerken in een projectvoorstel en dit voorstel duidelijk
kunnen pitchen voor een doelgroep binnen de gezondheidszorg. Hierbij
oefent de student een aantal academische vaardigheden zoals
• een stakeholdersanalyse uitvoeren
• een projectvoorstel schrijven met gebruik van kennis uit de
literatuur
• overtuigend pitchen

Inhoud vak

Als gezondheidswetenschapper werk je op het snijvlak van de
gezondheidszorg, wetenschap en beleid. Gezamenlijk zoek je naar
oplossingen voor complexe vraagstukken op het gebied van gezondheid en
samenleving. Om goed te kunnen opereren in deze complexe omgeving, moet
je goed kennis hebben van
• Verschillende gezondheidsdefinities;
• Het zorgstelsel in Nederland met zowel aandacht voor het
organisatorische, financiële als juridische perspectief;
• De bijdrage van wetenschap en filosofie aan de ontwikkelingen in de
zorg;
• De invloed van de ontwikkelingen in de zorg aan de gezondheid van de
Nederlandse bevolking.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges: 24 uur
Werkgroepen/werkcolleges: 28 uur
Vragenuurtje deeltentamens: 2 uur
Deeltentamens A en B: 3 uur
Zelfstudie: 92 uur

Om de cursus met een voldoende te kunnen afsluiten is aanwezigheid bij
de werkgroepen verplicht.

Toetsvorm

Schriftelijk twee deeltentamens beiden 25 %, totaal 50%
Projectvoorstel 40%
Pitch 10%

Literatuur

Johan P. Mackenbach en Karien Stronks, Volksgezondheid en
Gezondheidszorg, 8e geheel herziende druk
(Uitgever Bohn, Stafleu en van Loghum)
Engberts en Kalkman-Bogerd, Leerboek Gezondheidsrecht, 4e druk
Aanvullend studiemateriaal via Canvas

Doelgroep

Eerstejaars studenten Gezondheidswetenschappen
Tweedejaars Life Style Informatics

Afwijkende intekenprocedure

Voor deze module dien je jezelf in te tekenen op de module, het hoorcollege, het tentamen en eventuele deeltentamens via VUnet. De faculteit tekent je daarna in voor de overige onderwijsvormen.

Algemene informatie

Vakcode AB_1123
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. M.H. Donker
Examinator dr. M.H. Donker
Docenten R.J. Bense MSc
drs. E.S. van der Heiden
R.A. Snijder MSc
dr. mr. B.J.M. Frederiks
dr. M.H. Donker
M.O. Kok
prof. dr. M.C. de Bruijne

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Overig*, Hoorcollege, Bijeenkomst*, Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: