Psychologie

2019-2020

Doel vak

Na afloop van de cursus kan een student
(a) de behandelde theorieën en begrippen beschrijven op het gebied
van de in de psychologie gebruikelijke wetenschappelijke methodologie,
leren, motivatie en emotie, visuele waarneming, geheugen, intelligentie
en redeneren, cognitieve- en sociale ontwikkeling, sociale perceptie en
attitudes, sociale beïnvloeding, persoonlijkheid, mentale stoornissen en
psychotherapie (fundamentele kennis);
(b) voorspellen wat de resultaten van bepaalde psychologische
experimenten zullen zijn op basis van de behandelde theorieën
(Toepassen: wetenschappelijk denken)
(c) de behandelde stof toepassen op eenvoudige praktijksituaties
(Toepassen: wetenschappelijk denken)
(d) wetenschappelijke bevindingen kunnen samenvatten en
kritisch beoordelen. Vervolgens deze kunnen omzetten naar een
wetenschappelijke presentatie (Toepassen: wetenschappelijk denken)
(e) observaties / resultaten uit wetenschappelijke studies
interpreteren en situeren in de behandelde psychologische theorieën
(Integratie)

Inhoud vak

De cursus geeft een overzicht van de wetenschappelijke
psychologie: de wetenschap van gedrag en bewuste dan wel onbewuste
mentale processen. Klassieke psychologische onderzoeken en
psychologische theorieën geven inzicht in het menselijk functioneren in
hun omgeving. Verschillende theorieën worden gerelateerd aan de
volksgezondheidsproblematiek (b.v., depressie, angststoornissen en
stress). Na afloop van de cursus heeft de student een goed beeld van de
belangrijkste deelgebieden van de wetenschappelijke psychologie.

Onderwijsvorm

De cursus bestaat uit 14 hoorcolleges en 7 werkgroepen (168
contacturen: 28 uur hoorcolleges, 14 uur werkcollege, 126 uur
zelfstudie).

Toetsvorm

- Tentamen (multiple choice)
- Groepsopdracht
- Werkgroepen: deelname aan de werkgroepen is verplicht (er mag maximaal
1 werkgroep gemist worden).

Het tentamen bestaat uit 60 meerkeuzevragen, deze telt voor 70% mee voor
het eindcijfer. Daarnaast dient de student een groepsopdracht te
vervullen, welke meetelt voor 30%. Voor elk onderdeel moet men een
voldoende behalen. Een onvoldoende voor een bepaald onderdeel kan men
dus niet compenseren met een voldoende deelcijfer voor een ander
onderdeel. Het eindcijfer wordt dus pas toegekend indien men voor alle
onderdelen een voldoende behaald heeft.

De deelresultaten van het tentamen en de groepsopdracht zijn 2 jaar
geldig. Indien het vak niet met een voldoende is afgesloten, moet het
jaar erop het onderdeel dat niet behaald is (tentamen of groepsopdracht)
opnieuw worden afgelegd.

Literatuur

* Gray, P. O., & Bjorklund, D. F. (2018). Psychology (8th ed.). New
York: Worth Publishers.
ISBN: 978-1-3191-5051-8
* Collegestof van de hoorcolleges en gastcolleges

Doelgroep

Eerstejaars studenten Gezondheidswetenschappen

Afwijkende intekenprocedure

Voor deze module dien je jezelf in te tekenen op de module, het hoorcollege, het tentamen en eventuele deeltentamens via VUnet. De faculteit tekent je daarna in voor de overige onderwijsvormen.

Algemene informatie

Vakcode AB_1124
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. K. Mortier
Examinator dr. K. Mortier
Docenten
dr. K. Mortier

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep*, Werkcollege*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: