Gezondheidseconomie

2019-2020

Doel vak

Gezondheidseconomie is het wetenschappelijk onderzoek dat zich bezig
houdt met de werking van de gezondheidszorgmarkt. Vanuit een economische
perspectief kijkt de gezondheidswetenschapper hoe de zorg efficiënter
kan worden georganiseerd waarbij mensen nog steeds de kwalitatief goede
zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben ongeacht factoren zoals
geslacht, leeftijd en sociaal economische status.

Kennis van gezondheidseconomie is daarom cruciaal voor
gezondheidswetenschappers die zich in de toekomst bezig gaan houden met
het maken van zorgbeleid en het adviseren voor beleidsmakers in de zorg.
Deze gezondheidswetenschapper werkt bijvoorbeeld bij
overheidsinstanties, adviesbureaus, zorginstellingen en
zorgverzekeraars.

Aan het eind van deze cursus hebben de studenten voldoende basiskennis
van economische begrippen om gezondheidswetenschappelijke literatuur te
begrijpen en de werking van verschillende zorgmarkten te beschrijven en
uit te leggen. Daarnaast kunnen studenten deze kennis toepassen om
actuele problemen en ontwikkelingen in de gezondheidszorg te analyseren
en mogelijke oplossingen vanuit een economisch perspectief creëren.

Inhoud vak

Cursusdoelen
De student kan
1)de economische concepten van de vraagzijde toepassen en analyseren.
2)de economische concepten van de aanbodzijde toepassen en analyseren.
3)de basisprincipes van economische evaluaties toepassen en analyseren.
4)de rol van (socio-economische) determinanten van de productie van
gezondheid en de vraag naar gezondheidszorg analyseren en evalueren.
5)kan gezondheidsmarkten analyseren.
6)kan een presentatie geven met correcte presentatietechniek (niveau
100).

Onderwijsvorm

De cursus beslaat een periode van acht weken waarvan één tentamenweek.
Per week zijn er gemiddeld vier uur aan hoorcolleges (H) en vier uur aan
werkgroepen (W) of presentatietrainingen (Pres) als contacturen gepland.

Ter voorbereiding van de werkgroepen dienen studenten opdrachten voor te
bereiden en literatuur te bestuderen. Om de presentaties voor te
bereiden krijgen de studenten een presentatietrainingen en passende
literatuur, die zij met minimaal twee geschikte artikelen/rapporten
moeten aanvullen. De studenten werken in groepjes van vier of vijf
studenten aan een presentatie. Zij zullen tijdens het voorbereiden van
de presentaties feedback krijgen van de docenten. Aan het einde van de
cursus houden de studenten korte presentaties. Na elke presentatie volgt
een korte discussie.

Contacturen: acht uur per week

Toetsvorm

Twee schriftelijke tentamens (deeltentamen (DT) met gesloten vragen en
eindtentamen (T) met een open vragen, respectievelijke weging 30% en
50%) en een presentatie (Pres) met een weging van 20%. Compensatie van
beide tentamens is mogelijk. (Zie studiehandleiding voor uitgebreide
beschrijving van de compensatieregeling).

Vereiste voorkennis

Geen

Literatuur

1) Erik Schut en Marco Varkevisser, ‘Economie van de gezondheidszorg’,
vijfde herziende druk, 2014, Reed Business Education Amsterdam, ISBN13
9789035246928
of zesde (ongewijzigde) druk 2016, Reed Business Education Amsterdam,
ISBN13 9789036813136
(de vijfde herziende en zesde druk zijn identiek).
2) De overige literatuur wordt aangeboden via VU-links of wordt
opgenomen op Canvas.

Doelgroep

De cursus richt zich op eerstejaars bachelor studenten
Gezondheidswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Afwijkende intekenprocedure

Voor deze module dien je jezelf in te tekenen op de module, het hoorcollege, het tentamen en eventuele deeltentamens via VUnet. De faculteit tekent je daarna in voor de overige onderwijsvormen.

Aanbevolen voorkennis

Geen

Algemene informatie

Vakcode AB_1126
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator B.H. Salampessij MSc
Examinator dr. F.R.M. Portrait
Docenten B.H. Salampessij MSc
dr. F.R.M. Portrait
dr. A.H.E. Koolman

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege, Werkgroep*, Werkcollege*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: