Preventie

2019-2020

Doel vak

Bij de cursus preventie zijn onderstaande doelstellingen geformuleerd:
1. Student kent de begrippen en modellen die gebruikt worden binnen het
vakgebied preventie, kan deze gebruiken en toepassen in een
praktijkopdracht;
2. Student kan een gezondheidsprobleem kritisch analyseren, een
interventieplan formuleren, dit plan evalueren en vervolgens
verbeteren;
3. Student is in staat om praktijkvoorbeelden uit het vakgebied
preventie (beleid, onderzoek en praktijk) te koppelen aan theoretische
kennis;
4. Student kan op een professionele manier communiceren en samenwerken
met collega studenten en professionals uit de praktijk;
5. Student kent de reikwijdte van het werkveld preventie, en kan het
belang van preventie binnen de volksgezondheidszorg beargumenteren;
6. Student is in staat om relevante literatuur te selecteren en
gebruiken om op een wetenschappelijke wijze bevindingen te rapporteren.

Inhoud vak

De cursus preventie biedt inzicht in de uitgangspunten voor het
planmatig opzetten van effectieve programma’s voor
gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Hierbij staan met name de
determinanten van gezondheid en (on)gezond gedrag centraal. Er wordt
verder kennisgemaakt met preventie-gerelateerd onderzoek, de gevarieerde
praktijk van gezondheidsbevordering en ziektepreventie, het tot stand
komen van beleid en organisatie, en de praktische en ethische knelpunten
die van toepassing zijn bij het uitvoeren van preventieprogramma’s.
Naast de theorie op het gebied van preventie zullen studenten gedurende
deze cursus werken aan een praktijkopdracht gericht op de preventie van
een gezondheidsprobleem, waarvoor een interview met een
praktijkprofessional wordt afgenomen.

Onderwijsvorm

De studiestof in deze cursus wordt in verschillende onderwijsvormen
aangeboden: hoorcolleges, werkgroepen (verplicht) en werkcolleges.

Toetsvorm

Het eindcijfer van de cursus preventie wordt bepaald aan de hand van het
schriftelijk tentamen (50%) en het verslag m.b.t. de praktijkopdracht
(50%). Voor beide onderdelen dient minimaal een 5,5 behaald te worden.

Literatuur

- Brug e.a. (2016; 9e druk). Gezondheidsvoorlichting en
gedragsverandering: een planmatige aanpak.
- Mackenbach e.a. (2016; 8e druk). Volksgezondheid en gezondheidszorg.
- Aanvullende literatuur op Canvas.

Doelgroep

Eerstejaars bachelor studenten gezondheidswetenschappen.

Overige informatie

De cursus preventie kent een aanwezigheidsplicht bij de volgende
onderdelen: het hoorcollege 'Interviewtechnieken', het interview met de
praktijkprofessional en de werkgroepen. In het kader van professionele
houding wordt tevens een actieve bijdrage bij de verschillende
onderdelen verwacht. Het voldoen aan de aanwezigheidsplicht is een
voorwaarde om de cursus af te kunnen ronden.

Algemene informatie

Vakcode AB_1130
Studiepunten 6 EC
Periode P6
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. T.M. Altenburg
Examinator dr. T.M. Altenburg
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Computerpracticum*, Hoorcollege, Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: