Zicht op gezondheid en leven

2019-2020

Doel vak

Het doel van de cursus is om de student kennis te laten maken met en
inzicht te geven in de verschillende majoren en gezondheidsbeïnvloedende
factoren die bij de opleiding Gezondheid en Leven aan bod komen. De
student krijgt hierbij een overzicht van de invloeden die de gezondheid
van de mens bevorderen dan wel bedreigen. Zowel biotische, abiotische,
endogene als psychische invloeden op de gezondheid van de mens zullen
behandeld worden. De student zal daarnaast kennismaken met de aard van
wetenschappelijk
onderwijs en krijgt een introductie in epidemiologie en statistiek. Er
zal veel nadruk liggen op het ontwikkelen van een aantal academische
vaardigheden zoals: (populair)-wetenschappelijk schrijven, presenteren,
reflecteren, samenwerken, interviewen, feedback geven en ontvangen.


De student kan:
• Uit fictief beschreven uitbraken van gastro-enteritis op zoek gaan
naar de juiste ziekteverwerker en over deze ziekteverwekker presenteren
in een multidisciplinair team.
• Een mini-onderzoek uitvoeren naar de invloed van geluid op de
gezondheid van de mens en daar een wetenschappelijke samenvatting
(abstract) over schrijven.
• Een wetenschappelijke tekst herschrijven naar een tekst die voor een
geïnteresseerd lekenpubliek te begrijpen is.
• Uitzoeken hoe de screening op borst-, dikke darm- of
baarmoederhalskanker verloopt en dit presenteren in een
multidisciplinair team.
• Gerichte feedback geven over de presentatie- en schrijfvaardigheden
van een medestudent en deze feedback zelf ontvangen en verwerken.
• Vragen formuleren en stellen aan een onderzoeker in de vorm van een
interview om inzicht te krijgen in de problemen en onbeantwoorde vragen
van dat onderzoeksterrein en de resultaten van dit interview
presenteren.
• Gezondheidsbeïnvloedende factoren herkennen en beschrijven hoe ze een
rol spelen bij een zelf gekozen aandoening.
• Reflecteren op de eigen ontwikkeling van academische vaardigheden en
interesses die zijn opgedaan tijdens de cursus.

Inhoud vak

De bachelor Gezondheid en Leven is een brede bachelor op het terrein van
de humane levenswetenschappen, waarin studenten, door persoonlijke
keuzes te maken, zich kunnen profileren in de richting van biomedische
wetenschappen, klinische wetenschappen of gezondheidswetenschappen. De
opleiding richt zich op alle aspecten van leven, gezondheid en ziekte,
en de zorg van de samenleving daarvoor. Het functioneren van de gezonde
mens wordt gerelateerd aan (onder andere) biotische, abiotische,
endogene en psychische invloeden die de gezondheid bevorderen, dan wel
bedreigen. Deze cursus laat de student kennismaken met en inzicht geven
in de verschillende majoren en gezondheidsbeïnvloedende factoren die bij
de opleiding aan bod komen. Aan de hand van de vier bovengenoemde
factoren worden ziektebeelden behandeld die primair door deze factoren
worden veroorzaakt. De behandeling van de onderwerpen wordt vanuit een
biomedische-, klinische- en gezondheidswetenschappelijke invalshoek
benaderd. Daarnaast maakt de student kennis met de aard van
wetenschappelijk onderwijs, waarbij de focus voornamelijk ligt op het
ontwikkelen van academische vaardigheden.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (11 x 2 uur)
Werkgroepen (13 x 2 uur)
Zelfstudie (120 uur)

Werkgroepen zijn verplicht.

Toetsvorm

• Weging toetsonderdelen:
 Weekopdrachten: (schrijfopdrachten, presentatieopdrachten): 80%
 Presentatie interviewopdracht: 20%
 Reflectieverslag: pass/fail

• Compensatie:
 Compensatie is mogelijk tussen de weekopdrachten, het gemiddelde moet
minimaal een 5,5 zijn om de cursus voldoende af te kunnen ronden waarbij
maximaal één weekopdracht onvoldoende mag zijn. Compensatie is niet
mogelijk bij de presentatie van de interviewopdracht, deze moet met
minimaal een 5,5 beoordeeld zijn om de cursus af te kunnen ronden.
Verder kan het eindcijfer van de cursus pas worden vrijgegeven als het
reflectieverslag met een ‘pass’ beoordeeld is.’

• Herkansing opdrachten:
 Tijdens periode 2 van het academisch jaar.

• Leerlijn Academische Vaardigheden (ACVA):
 Academische houding (kritisch denken, oordeelsvorming en reflectie op
handelen): reflectieverslag (summatief)
 Informatievaardigheden: t.b.v. presentatie gastro-enteritis uitbraak
en presentatie screening bevolkingsonderzoek (summatief)
 Schrijfvaardigheden: populair wetenschappelijk artikel, abstract
leeronderzoek geluidsoverlast, reflectieverslag (summatief)
 Presentatievaardigheden: presentatie gastro-enteritis uitbraak of
presentatie screening bevolkingsonderzoek, presentatie interviewopdracht
(summatief)
 Samenwerken: in presentatieteam voor gastro-enteritis uitbraak en
screening bevolkingsonderzoek, bij schrijven van populair
wetenschappelijk artikel en abstract leeronderzoek geluidsoverlast,
interviewopdracht (formatief)
 Klinisch redeneren: presentatie gastro-enteritis uitbraak en
presentatie screening bevolkingsonderzoek (summatief), in
patiëntencollege (formatief)

• Leerlijn Onderzoeksmethoden en Statistiek:
 Onderzoeksmethoden theorie: in hoorcolleges, eLearning en bijbehorende
toetsing in werkgroep (summatief)
 Onderzoeksmethoden praktijk: opstellen onderzoeksvraag voor abstract
leeronderzoek geluidsoverlast, interviewopdracht (summatief)

• Leerlijn International Science Communication:
 Engels lezen: literatuur t.b.v. presentatie gastro-enteritis uitbraak
en presentatie screening bevolkingsonderzoek, populair wetenschappelijk
artikel, abstract leeronderzoek geluidsoverlast (formatief)

Vereiste voorkennis

VWO N&G of N&T met Biologie

Literatuur

Wordt op Canvas bekend gemaakt.

Doelgroep

BSc Gezondheid en Leven Jaar 1
Verplichte cursus

Afwijkende intekenprocedure

Voor alle eerstejaars vakken van Gezondheid en Leven geldt: je dient jezelf via VUnet in te tekenen op: - de hoorcolleges - de (deel)tentamens c.q. het tentamen Het onderwijsbureau tekent je daarna in voor de overige onderwijsvormen op basis van de tutorgroepen. Let op: indien je één of meerdere opdrachten en/of de deeltentamens c.q. het tentamen moet herkansen dien je jezelf ook in te tekenen voor het hertentamen.

Algemene informatie

Vakcode AB_1131
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator J.W. van der Burg MSc
Examinator dr. M. de Cock
Docenten dr. L.R. van der Kallen
J.W. van der Burg MSc
E.J. Sugeng MSc
L.M. Möller MSc
A.S. Rabbani MSc
dr. M.R. Brouns
H. Geluk
M.E.W.M. Silkens
dr. M. de Cock
M.A. Burgering MSc
dr. E.A. Molenaar
M. Hiemstra MSc

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep*, Computerpracticum

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: