Milieu en gezondheid

2019-2020

Doel vak

De cursus Milieu en gezondheid behandelt hoe abiotische factoren in onze
leefomgeving van invloed zijn op onze gezondheid. De student leert hoe
hier onderzoek naar te doen binnen de velden toxicologie en
milieu-epidemiologie. Ook wordt aandacht besteed aan beleid omtrent deze
stoffen en de betrokken stakeholders.

Leerdoelen:
Aan het eind van de cursus kan de student:
1. Basisbegrippen van toxicologie, het proces van metabolisme en enkele
werkingsmechanismen van milieufactoren in het lichaam, risicobeoordeling
van milieufactoren en de wisselwerking tussen mens en ecosysteem
uitleggen en toepassen.
2. Een toxicologisch experiment uitvoeren met een diermodel en hierover
een wetenschappelijk practicumverslag schrijven.
3. Basisbegrippen van milieu-epidemiologie uitleggen en toepassen en een
voorstel doen hoe een epidemiologische studie opgezet kan worden met
inachtneming van populatiefactoren.
4. Het huidige beleid in Europa en in Nederland omtrent chemische
stoffen beschrijven en kritisch evalueren met inachtneming van ethische
en economische aspecten.
5. Blootstelling aan een specifieke milieufactor in kaart brengen op een
wetenschappelijke poster en daarbij de verbanden tussen de toxicologie,
epidemiologie en beleid weergeven, en de boodschap van de poster helder
pitchen aan medestudenten en docenten (project).
6. Samenwerken met medestudenten in het project gedurende de cursus,
reflecteren op de samenwerking en de rol van iedere student in de
samenwerking en waar nodig actie(s) benoemen om de samenwerking te
verbeteren.

Inhoud vak

Gezondheid wordt beïnvloed door o.a. onze genetische achtergrond, maar
een minstens zo belangrijke component is onze omgeving. Tijdens de
cursus Milieu en gezondheid worden deze omgevingsfactoren behandeld. Je
leert binnen de vakgebieden toxicologie en milieu-epidemiologie hoe
stoffen die terecht komen in het lichaam gemetaboliseerd worden, wat de
werkingsmechanismen zijn en wat de bijbehorende gezondheidseffecten op
de mens zijn. Er wordt aandacht besteed aan hoe op dier- en celniveau
onderzoek gedaan wordt naar de invloed van omgevingsfactoren. Je test
zelf in een toxicologisch experiment wat het effect is van bepaalde
stoffen op de ontwikkeling van de zebravis, een veelgebruikt diermodel.
Daarnaast leer je hoe op bevolkingsniveau onderzoek gedaan wordt naar de
effecten van chemische stoffen op de gezondheid van de mens en zoek je
uit wat voor regelgeving er is om blootstelling aan stoffen te
reguleren.
In een projectgroep pas je de informatie uit alle cursusonderdelen toe
op een chemische stof (keuze thema op basis van zelfinschrijving). Het
eindproduct is een poster die je met de groep presenteert op een
postersymposium. Daarnaast wordt tijdens de cursus aandacht besteed aan
de samenwerking binnen de groep en wordt er aan het eind met je
projectgroep en de docent mondeling en schriftelijk gereflecteerd.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (16 uur)
Werkgroepen (22 uur)
Practica + schrijven practicumverslag (28 uur)
Project (32 uur)
Zelfstudie (70 uur)

Aanwezigheid is bij alle onderdelen, behalve hoorcolleges, verplicht.
Aanwezigheid tijdens hoorcolleges wordt sterk aangeraden. Er mag over de
gehele cursus 1 werkgroep worden gemist, m.u.v. werkgroepen die
formatieve toetsmomenten bevatten of werkgroepen die ter voorbereiding
van het practicum zijn.

Toetsvorm

• Tentamen:
 Gesloten vragen: meerkeuze
 Afname: digitaal

• Weging toetsonderdelen:
 Tentamen: 40%
 Poster, presentatie: 30%
 Practicumverslag: 30%
 Reflectie: moet voldoende zijn
 Aanwezigheid verplichte bijeenkomsten: moet voldoende zijn

• Compensatie:
 Alle onderdelen moeten minimaal met een 5,5 zijn beoordeeld om voor
deze cursus te slagen. Compensatie tussen de verschillende onderdelen is
niet mogelijk.

• Herkansing opdrachten:
 Bij hertentamen moment en in volgend academisch jaar.

• Leerlijn Academische Vaardigheden (ACVA):
 Academische houding (kritisch denken, oordeelsvorming en reflectie op
handelen): in project (summatief)
 Informatievaardigheden: in project (summatief)
 Schrijfvaardigheden: practicumverslag, schriftelijke reflectie
(summatief)
 Presentatievaardigheden: presentatie/pitch (summatief)
 Samenwerken: voor project en voor practicum en het schrijven van het
practicumverslag (formatief)

• Leerlijn Onderzoeksmethoden en Statistiek:
 Onderzoeksmethoden theorie: in hoorcolleges en in werkgroepen
(summatief)
 Onderzoeksmethoden praktijk: in werkgroepen, zebravispracticum
(summatief)

• Leerlijn International Communication in Science:
 Engels lezen: lesmateriaal / hoorcolleges / tentamen / project
(summatief)

Literatuur

Boek (wordt later bekend gemaakt), artikelen, e-Learning, syllabus
(digitaal, Nederlands)

Doelgroep

BSc Gezondheid en Leven Jaar 1
Verplichte cursus

Overige informatie

Examinator en coördinator: Dr. M. de Cock
Coördinator: E.J. Sugeng
Docenten:
Dr. T. Hamers
Dr. J. Legradi
Dr. L.R. van der Kallen
J.W. van der Burg
A.S. Rabbani
H. Geluk
P. Cenijn

Afwijkende intekenprocedure

Voor deze cursus dien je jezelf in te tekenen voor de cursus, de hoorcolleges en het tentamen. Voor de werkgroepen teken je jezelf in na een voorlichting van de cursuscoördinatoren over de te kiezen thema’s voor het project. De thema’s hebben een maximum capaciteit. Als een themagroep vol is, zal je moeten uitwijken naar een ander thema. Je wordt binnen het gekozen thema random verdeeld in projectgroepen. Let op: indien je één of meerdere opdrachten en/of de deeltentamens c.q. het tentamen moet herkansen dien je jezelf ook in te tekenen voor het hertentamen.

Algemene informatie

Vakcode AB_1134
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator E.J. Sugeng MSc
Examinator dr. M. de Cock
Docenten dr. M. de Cock

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Computerpracticum*, Practicum*, Hoorcollege, Werkgroep

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.