Microbiologie

2019-2020

Doel vak

Doel van de cursus is studenten kennis te laten maken met
micro-organismen en inzicht bij te
brengen van diverse biologische processen die een rol spelen in de
interacties tussen micro-organismen (we richten ons voornamelijk, maar
niet uitsluitend, op bacteriën en virussen) en hun omgeving (de
menselijke gastheer).
Daarnaast verschaft de cursus inzicht in de werking van het aangeboren
immuunsysteem als eerste verdedigingslinie tegen micro-organismen en
wordt dieper ingegaan op de rol van adaptieve immuunreacties in
gastheer-microbe interacties. De opbouw van het immuunsysteem en de
werking van het adaptieve afweer is al aan de orde geweest in de cursus
"Celbiologie en Immunologie".

Na het vak gevolgd te hebben en het tentamen met een voldoende te hebben
afgelegd kan de student:
* de cellulaire structuur van micro-organismen en belangrijke processen
bij microbiële groei beschrijven.
* het nut of gevaar van enkele mens-microbe interacties beschrijven, met
aandacht voor het begrip virulentiefactoren.
* de basisconcepten en werking van de aangeboren en adaptieve afweer bij
een infectie beschrijven.
* de werking van enkele antibiotica uitleggen.
* een adequate/ basale / inzichtelijke weergave geven van het practicum
óf de werkgroepen in respectievelijk een labjournaal (in geval het
practicum is gevolgd) óf een geschreven werkgroepverslag (product van de
werkgroepen)

In de cursus worden ook enkele gezondheidswetenschappelijke concepten
geïntroduceerd, waaronder preventie en epidemiologie. Tevens kan de
student registratie van infectieziekten opzoeken.

Naast bovenstaande leerdoelen maken studenten met biomedische interesse
kennis met praktische laboratoriumvaardigheden op het gebied van
microbiologisch onderzoek en leren zij een labjournaal bij te houden.
Studenten met gezondheidswetenschappelijke interesse benaderen de impact
van micro-organismen op de samenleving middels kwalitatief onderzoek in
de werkgroepen. Hierbij zullen de onderwerpen preventie en epidemiologie
verder worden uitgediept.

Inhoud vak

Bij het vak Microbiologie worden diverse microbiologische processen
behandeld en de basisconcepten van de immunologie (geïntroduceerd in
"Celbiologie en Immunologie") geïmplementeerd. Al deze factoren bepalen
tezamen de uitkomst van een infectie. Aan de orde komen fysiologie van
diverse micro-organismen, mens-microbe interacties, virulentiefactoren
en immuunresponsen, antibiotica, epidemiologie, diagnostiek en
preventie.

Het vak Microbiologie is in verschillende varianten te volgen, waarbij
de leerstof uit het studieboek en de colleges hetzelfde is en de
colleges gedeeld worden. De differentiatie tussen de varianten wordt
aangebracht door de aanvullende onderwijsvorm: Studenten die kiezen voor
de Biomedische/Klinische-variant doen een microbiologie practicum
en een computerpracticum "Molecular Cloning". Studenten die kiezen voor
de Gezondheidswetenschappelijke variant doen een serie werkgroepen met
als titel "Microbiologie en Maatschappij". De studielast van de practica
en
de werkgroepserie is gelijk.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (40 uur)
Practicum of werkgroeponderwijs (26 uur)
Zelfstudie (102 uur) inclusief maken van bij het studieboek behorende
modules.

Voor practica en werkgroepen geldt een aanwezigheidsplicht. Practicum en
werkgroepen kunnen NIET worden ingehaald!
Aan aanwezigheidsplicht zoals beschreven in de OER deel B, dient te
worden voldaan om te slagen voor de cursus.

Toetsvorm

• Deeltentamens:
 Vragen: gesloten
 Afname: digitaal
 Herkansing deeltentamens: tezamen

• Weging toetsonderdelen:
Beoordeling volgens een creditsysteem. Het maximum aantal te behalen
credits is 10.000.
De cursus is opgebouwd uit onderdelen van verschillende niveaus (levels)
- Level 1, basiskennis; level 2, toepassing en level 3, verdieping - die
allemaal gedaan dienen te worden om de maximale score te kunnen halen.
De onderdelen wegen verschillend mee voor het eindcijfer:
 Thuistoetsen (level 1): 10%
 Beide deeltoetsen (level 1): gezamenlijk 60%
 Praktische opdracht (level 2): 20%
 Verdiepingsopdracht (level 3): 10%
Ingangseis voor het maken van een verdiepingsopdracht (challenge)
is een score van 2.750 credits voor deeltoets 1 en het eerste blok
thuistoetsen tezamen.
Studenten die zich niet kwalificeren voor het hoogste level van de
cursus
zijn vrijgesteld van de verdiepingsopdracht, maar kunnen maximaal een
score van 9.000 credits halen.
Afwezigheid of meer dan 15 minuten te laat bij verplichte
contactmomenten, wordt bestraft met 100 credits aftrek per keer, in
mindering gebracht op de eindscore en leiden daarmee tot een lager
eindcijfer.
Om te slagen voor de cursus moet voldaan worden aan alle volgende
voorwaarden:
a. Het aantal credits voor de deeltoetsen moet gezamenlijk tenminste
3.300 bedragen.
b. Het aantal credits voor de praktische opdracht moet tenminste 1.100
zijn.
c. Het totaal aantal credits behaald uit alle onderdelen is 5.500 of
meer.
Studenten die voldoen aan voorwaarden a en b, maar niet aan
voorwaarde c, worden in staat gesteld middels een opdracht het aantal
credits aan te vullen tot 5.500 en daarmee te slagen voor de cursus.

• Compensatie:
 Compensatie tussen toetsonderdelen is mogelijk zolang voldaan wordt
aan de voorwaarden om te slagen onder bovenstaand punt ‘Weging
toetsonderdelen’.

• Herkansing opdracht(en):
 Herkansing van praktische opdracht(en) kan alleen indien onvoldoende
en dan in volgend academisch jaar.

• Leerlijn Academische Vaardigheden (ACVA):
 Academische houding (kritisch denken, oordeelsvorming en reflectie op
handelen): alle cursusonderdelen (formatief)
 Informatievaardigheden: tijdens CPR practica en werkgroepen
(summatief)
 Schrijfvaardigheden: bijhouden labjournaal (BMW) en werkgroepen (GZW)
(summatief)
 Presentatievaardigheden: tijdens werkgroepen (GZW) (summatief)
 Samenwerken: tijdens practica (BMW) en werkgroepen (GZW) (formatief en
summatief)

• Leerlijn Onderzoeksmethoden en statistiek:
 Onderzoeksmethoden theorie: werkgroepen (GZW) (formatief)
 Onderzoeksmethoden praktijk: practica (BMW) (formatief)

• Leerlijn International Communication in Science:
 Engels lezen: lesmateriaal/tentamen (formatief)

Literatuur

Studieboek (verplicht voor alle studenten)
Prescott's Microbiology, 10th International Edition, McGraw-Hill,
ISBN-9781526820723.

Wanneer je een nieuw boek koopt met het juiste ISBN-nummer zit daarbij
een licentie voor de online Connect toetsen. Deze licentie is niet
overdraagbaar.
Bij aanschaf van een tweedehands boek heb je dus nooit toegang tot de
Connect toetsen en dien je rekening te houden met de bijkomende
licentiekosten van minimaal 40 Euro.
Wanneer je bij aanvang van de cursus een online licentie koopt zit daar
ook een E-book bij.

Practicumhandleiding (aanschaf hiervan is verplicht bij deelname aan de
BMW/KW-variant).
Werkgroepliteratuur voor GW-variant, zoals aangegeven via Canvas.

Doelgroep

BSc Gezondheid en Leven Jaar 1
Verplichte cursus

Overige informatie

Docenten:
dr. Mathijs Bergman; dr. Joen Luirink; dr. Peter van Ulsen; prof.dr.
Wilbert Bitter; dr. Fred Boogerd; dr. Milly van Dijk;

Afwijkende intekenprocedure

Voor deze module dien je jezelf in te tekenen op de module, het hoorcollege, het tentamen en eventuele deeltentamens via VUnet. Het onderwijsbureau tekent je daarna in voor de overige onderwijsvormen. De cursuscoördinator instrueert vervolgens hoe eerstejaars studenten hun keuze kenbaar kunnen maken voor een van beide varianten van de cursus. De keuze voor één van beide varianten van de cursus telt niet mee voor de major-keuze. Om organisatorische redenen kennen beide varianten een maximum aantal deelnemers. In geval het aantal aanmeldingen voor een variant deze maxima overschrijdt, zal indeling in de varianten plaatsvinden op basis van de volgorde van intekenen bij een variant op Canvas. Voor nadere instructies zie de Canvas site van de cursus.

Aanbevolen voorkennis

Biologie op VWO niveau

Algemene informatie

Vakcode AB_1146
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. M.P. Bergman
Examinator dr. M.P. Bergman
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Computerpracticum*, Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege, Practicum*, Werkgroep*, Werkcollege*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: