Inleiding economie II

2019-2020

Doel vak

Het doel van het vak is om als econoom te leren nadenken over het gedrag
van consumenten, producenten en de overheid in relatie tot belangrijke
thema’s in de studie Aarde en Economie, zoals de uitputting van
natuurlijke hulpbronnen en de (on)mogelijkheid om succesvol beleid te
voeren rond het tegengaan van global warming.
Na afloop van dit vak kan je de volgende
onderwerpen economisch en wiskundig analyseren:
• De rol van tijd en onzekerheid op het keuzegedrag van consumenten,
producenten en overheid;
• De optimale timing van de winning van eindige en vernieuwbare
hulpbronnen;
• De (on)mogelijkheden van het tegengaan van global warming.
• Het (tijdelijk) niet in evenwicht zijn van markten, toetreding,
imperfecte concurrentie en de relatie tussen deze begrippen
• Het falen van markten en aanknopingspunten om daar als overheid iets
aan te doen.

Inhoud vak

Deze cursus biedt een uitbreiding een verdieping van het vak Inleiding
Economie I. We bestuderen de micro-economische fundamenten van het
gedrag van consumenten, producenten en de overheid. We passen dit toe op
belangrijke thema’s in de studie Aarde en Economie, zoals de uitputting
van natuurlijke hulpbronnen en de (on)mogelijkheid om succesvol beleid
te voeren rond het tegengaan van global warming. Daarbij ligt de nadruk
op marktfalen en imperfecte concurrentie.

Onderwijsvorm

Het vak bestaat uit verschillende soorten colleges, waarin altijd op
interactieve wijze de stof geïntroduceerd wordt en waarin geoefend wordt
met opgaven.
We verwachten dat je je colleges voorbereidt en actief mee doet. Wie dat
doet, kan veel leren in dit vak. Kom je alleen om te luisteren wat je
moet leren (en had moeten voorbereiden), dan pik je weinig op.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen met open vragen .

Vereiste voorkennis

Inleiding Economie I en wiskunde

Literatuur

• The CORE Team, Economics for a Changing World, Oxford University
Press, 2017
• Robert Frank and Edward Cartwright, Microeconomic and Behaviour,
Mcgraw-Hill Education, 2016, 2e editie.

Doelgroep

1e-jaars studenten Aarde en Economie

Aanbevolen voorkennis

Wiskundige bagage, (met name optimaliseren onder randvoorwaarden),
elementaire kennis micro economie.

Algemene informatie

Vakcode AB_1152
Studiepunten 3 EC
Periode P4
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. M.G. Lijesen
Examinator dr. M.G. Lijesen
Docenten dr. G.C. van der Meijden
dr. M.B.M. Lankhuizen MSc
dr. M.G. Lijesen
dr. P. Mulder
dr. ir. J.H. Ansink

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: