Humane levenscyclus I

2019-2020

Doel vak

Aan het eind van deze cursus kun je:
1. De basisprincipes van de Mendeliaanse Genetica benoemen, uitleggen en
toepassen.
2. De organisatie en het gebruik van DNA beschrijven en de niveaus van
differentiële genexpressie onderscheiden en toepassen op voorbeelden van
genregulatie.
3. De anatomie, fysiologie en endocriene regulatie van de
voortplantingsorganen van de mens en het proces van gametogenese
herkennen en benoemen; onderzoeksmethoden om gametogenese te onderzoeken
beschrijven.
4. De processen in de ontwikkeling van de mens van conceptie tot en met
de embryonale periode onderscheiden en beschrijven.
5. De normale groei en ontwikkeling in de foetale periode beschrijven;
vakliteratuur in de Engelse taal zelfstandig bestuderen, doorgronden en
kritisch beoordelen.
6. Het normale geboorteproces en postnatale adaptatie beschrijven,
alsook problematiek samenhangend met vroeggeboorte.
7. Een standpunt innemen met betrekking tot een ethisch dilemma
gerelateerd aan de vroege embryogenese, dit standpunt wetenschappelijk
beargumenteren en een medestudent in een debat overtuigen.

Inhoud vak

In het eerste studiejaar wordt de levenscyclus van de mens behandeld in
twee cursussen (I: van conceptie tot en met de geboorte; II: van
geboorte tot en met de 80+-er). Deze cursus vormt het eerste deel. Het
doel van de cursus is het verwerven van kennis van en inzicht in de
ontwikkeling van de mens vanaf de conceptie tot en met de geboorte.
Daarnaast is het doel het verwerven van kennis van erfelijkheid, het
centrale dogma van de moleculaire biologie (DNA-RNA-eiwit) en
signaaloverdracht tussen en binnen cellen. In het kader van de
academische oordeelsvorming is tot slot het doel het voeren van een
debat over een ethische kwestie gerelateerd aan de vroege embryogenese.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (18 x 2 uur)
Werkgroepen (7 x 2 uur)
Practicum (1 x 2 uur)
Debat (1 x 2 uur)
Vragenuur (2 x 2 uur)
Zelfstudie (110 uur)

 Presentie bij de hoorcolleges en vragenuren is facultatief maar wordt
sterk aangeraden.
 Presentie bij de werkgroepen en het practicum is verplicht, maar van
de werkgroepen mag er één gemist worden zonder verdere consequenties.
 Wanneer je een verplichte onderwijsbijeenkomst bijwoont zonder de
voorbereiding zoals deze op Canvas aangegeven staat, kan je als afwezig
worden genoteerd.

Toetsvorm

• Deeltentamens:
 Vragen: een combinatie van gesloten vragen en open vragen
 Afname: digitaal
 Herkansing deeltentamens: tezamen

• Weging toetsonderdelen:
 Deeltentamen 1: 40%
 Deeltentamen 2: 50%
 Debat: 10%

• Compensatie:
 Het debat evenals het gewogen gemiddelde van de deeltentamens moet
minimaal met een 5,5 zijn beoordeeld om voor deze cursus te slagen.

• Herkansing:
 In het geval dat één of beide deeltentamens niet met een voldoende
zijn afgesloten, dienen beide deeltentamens herkanst te worden.
 Indien de debatopdracht met een voldoende is afgesloten blijft dit
punt behouden onafhankelijk van overige resultaten.
 Indien beide deeltentamens voldoende zijn afgesloten blijft dit
gewogen gemiddelde cijfer behouden onafhankelijk van overige resultaten.
 Indien er herkanst wordt, geldt het laatst-behaalde cijfer.
 Herkansen is mogelijk bij de herkansing of bij de toetsmomenten
tijdens de cursus in het volgende academische jaar. .

• Leerlijn Academische Vaardigheden (ACVA):
 Academische houding (kritisch denken, oordeelsvorming en reflectie op
handelen): in het debat (summatief)
 Informatievaardigheden: voor het debat (summatief)
 Presentatievaardigheden: in werkgroep (formatief)
 Samenwerken: voor het debat (summatief)
 Klinisch redeneren: in werkgroep (formatief)

• Leerlijn Onderzoeksmethoden en Statistiek:
 Onderzoeksmethoden theorie: in werkgroep (formatief)

• Leerlijn International Science Communication:
 Engels lezen: lesboek Essential Cell Biology, en artikelen t.b.v.
debat (summatief)

Literatuur

• Van Eck van der Sluijs - van de Bor M., de Gier B. van der Kallen LR,
editors. Levenscyclus van de mens: ontwikkeling en gezondheid van
conceptie tot ouderdom. Amsterdam: VU University Press; ISBN 978 90 8659
795 6; Nederlands.
• Alberts et al.: Essential Cell Biology, 5th ed., Norton; 2019. ISBN
9780393680393; Engels.
• Werkboek met hierin o.a. practicum- en werkgroephandleidingen en
achtergrondinformatie voor het opdracht gestuurd onderwijs; verkoop
vindt plaats via de VU Boekhandel in de week voorafgaand aan de cursus
(prijs wordt bekend gemaakt via Canvas); Nederlands.

Doelgroep

BSc Gezondheid en Leven Jaar 1
Verplichte cursus

Afwijkende intekenprocedure

Voor alle eerstejaars vakken van Gezondheid en Leven geldt: je dient jezelf via VUnet in te tekenen op: - de hoorcolleges - de (deel)tentamens c.q. het tentamen Het onderwijsbureau tekent je daarna in voor de overige onderwijsvormen op basis van de tutorgroepen. Let op: indien je één of meerdere opdrachten en/of de deeltentamens c.q. het tentamen moet herkansen dien je jezelf ook in te tekenen voor het hertentamen.

Aanbevolen voorkennis

De cursussen Zicht op gezondheid en leven en Bouwstenen van het leven.

Algemene informatie

Vakcode AB_1161
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. L.R. van der Kallen
Examinator dr. L.R. van der Kallen
Docenten dr. L.R. van der Kallen
M.A. Burgering MSc
R.K. Blankevoort MSc
M. Hiemstra MSc
M.E.W.M. Silkens
J.F. Braam MSc
dr. M.R. Brouns
dr. M. de Cock
dr. E.A. Molenaar
E.J. Sugeng MSc
L.M. Möller MSc
J.W. van der Burg MSc
A.S. Rabbani MSc
K.W. Geijtenbeek MSc
prof. dr. R.E. Koes
H. Geluk
B.A.S. Olde Dubbelink MSc

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Overig*, Computerpracticum*, Discussiecollege*, Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege, Practicum*, Hoorcollege*, Bijeenkomst*, Werkgroep*, Werkcollege*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: