Pathologie van het bewegen

2019-2020

Doel vak

Het doel van de cursus is studenten basiskennis te geven in (de
onderliggende mechanismen van) een selectie van voor de
bewegingswetenschappen relevante pathologieën. Hierbij ligt de focus
zowel op de pathofysiologische mechanismen als op de rol van bewegen in
het ontstaan, de gevolgen, en de behandeling van de aandoening.

Inhoud vak

Pathologie, of ziekteleer, bestudeert het ontstaan en beloop van
ziekten. In deze collegecyclus komen een aantal veelvoorkomende
aandoeningen aan de orde waar bewegingswetenschappers/
gezondheidswetenschappers in hun werk mee te maken kunnen krijgen. In
deze cursus zijn we met name geïnteresseerd in de bewegingsgerelateerde
oorzaken, consequenties en therapieën rond deze aandoeningen. De cursus
geeft een beeld van de huidige stand van het wetenschappelijk onderzoek
op het gebied van bewegingswetenschappen met betrekking tot de
pathologie in kwestie. Hiertoe dienen studenten een basaal inzicht te
ontwikkelen in het onderliggende pathofysiologische proces.

De cursus bestaat uit een inleidend hoorcollege en twaalf hoorcolleges
waarin een veel voorkomende pathologie of cluster van aandoeningen
centraal staat. De hoorcolleges worden verzorgd door de docenten van de
cursus en een aantal gastdocenten. Naast de hoorcolleges zijn er vier
klinische lessen waarbij een patiënt met 1 van de besproken aandoeningen
samen met een behandelaar aanwezig zal zijn. De klinische lessen zijn
bedoeld ter ondersteuning van de hoorcolleges en bieden de student een
unieke inkijk in de dagelijkse praktijk voor patiënt en behandelaar.

Daarnaast schrijven studenten een kort groepsverslag over een zelf
geselecteerde aandoening, waarbij studenten een link leggen tussen de
werkelijkheid van het leven met een pathologie van het bewegen en de
wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp. Dit verslag omvat een
interview met patiënt en behandelaar en een bespreking van recente
literatuur aangaande drie onderzoeksvragen.

Onderwijsvorm

• 13 Hoorcolleges (Inleidend college + 12 inhoudelijke colleges)
• 4 klinische lessen waarin met een patiënt wordt gesproken

Toetsvorm

Deeltentamens (Multiple choice + Open vragen) (samen 75%)
Verslag (25%)

Vereiste voorkennis

In de cursus wordt kennis van de anatomie en fysiologie van de mens
bekend verondersteld (voor BETA: Humane Anatomie en Fysiologie).
Daarnaast komt bij een aantal hoorcolleges specifieke kennis omtrent
biomechanica aan bod (met name over de begrippen kracht en moment).
Aangezien BETA studenten geen biomechanica hebben gehad, en soms ook
geen natuurkunde op VWO-niveau zal voor deze studenten
bijspijkermateriaal beschikbaar worden gesteld die in gaat op de
specifieke biomechanische begrippen die aan de orde komen in de cursus.

Literatuur

• Cursushandleiding Pathologie van het Bewegen.
• Selectie van wetenschappelijke artikelen/boekhoofdstukken.
• College handouts.

Algemene informatie

Vakcode AB_1165
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator S. Chettouf
Examinator S. Chettouf
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: