Voeding

2019-2020

Doel vak

Deze cursus geeft een inleiding in de voedingsleer en het
voedingsonderzoek. Na afloop van deze cursus zal je een goed begrip
hebben van de samenstelling van voeding en de rol van voeding in het
menselijk lichaam. Tevens zal je in staat zijn wetenschappelijke
literatuur over de relatie tussen voeding en gezondheid kritisch te
beschouwen.

Inhoud vak

De algemene doelstelling van deze cursus is het verwerven van
basiskennis over voedingsleer en voedingsonderzoek.

Leerdoelen:
Na afronding van de cursus Voeding is de student in staat:
1. De vormen, functie(s), opname, metabolisme, en belangrijke
voedingsbronnen van macronutriënten en micronutriënten te benoemen;
2. De relatie tussen voeding en gezondheid, het ontstaan van obesitas en
hartvaatziekten en duurzaamheid te benoemen.
3. Methoden voor het meten van voedingsinneming, energiebehoefte en
lichaamssamenstelling te benoemen keuzes voor toepassing te
beargumenteren
4. In groepsverband op basis van wetenschappelijke literatuur en een
kritische analyse van de onderzoeksmethodiek een kritische beschouwing
te formuleren van beweringen over de relatie tussen voeding en
gezondheid/ziekte en deze helder te presenteren en vragen hierover te
beantwoorden
5. In groepsverband een educatieve presentatie te maken, waarin de
verworven informatie uit de cursus wordt verwerkt.

Onderwijsvorm

De cursus Voeding bestaat uit 168 studie-uren (inclusief tentamen). Dit
zijn ca. 38 contacturen (22 uur voor hoorcolleges; 4 uur voor
inloopspreekuren; 12 uur voor werkcolleges), 128 zelfstudie-uren
–inclusief voorbereiding/uitvoer werkcolleges– en 1,5 uur tentamen.

Toetsvorm

Het eindcijfer voor de cursus Voeding wordt bepaald door:
- 55%: Schriftelijk tentamen (géén open boek tentamen) bestaande
uit gesloten (meerkeuze) vragen. De tentamenvragen zullen gaan over
zowel de leerstof van de hoorcolleges (de hoorcolleges zelf en
eventuele aanvullende literatuur op Canvas) als het boek (Rolfes,
Pinna, Whitney) en de werkcolleges. Voorbeelden van examenvragen komen
op Canvas te staan.
- 25%: werkcollege 1: Groepsopdracht eindpresentatie
gezondheidsclaim
- 20% : werkcollege 2: Groepsopdracht micronutriënten
- pass/fail: werkcollege 1: schriftelijke (groeps)opdracht
werkingsmechanisme gezondheidsclaim

Alle afzonderlijke onderdelen van de cursus (dus ook de presentatie en
de kennisclip) dienen voldoende (≥5,5) te zijn om een voldoende
eindcijfer te behalen voor de cursus. Het is dus niet mogelijk een
onvoldoende voor een onderdeel te compenseren met een voldoende voor een
ander deel.

Literatuur

Rolfes SR, Pinna K, Whitney E. Understanding Normal and Clinical
Nutrition. 11th edition.
ISBN-10: 133709806X ISBN-13: 9781337098069
(hoofdstukken/paragrafen die leerstof zijn worden aangeven per
hoorcollege)

Overige studiematerialen worden via Canvas aangegeven

Doelgroep

De cursus Voeding is een tweedejaars bachelorcursus. Deze cursus is
verplicht voor alle bachelorstudenten van Gezondheidswetenschappen en
een keuzevak voor Gezondheid en Leven studenten.

Overige informatie

De cursus Voeding vormt een goede basis voor studenten die
geïnteresseerd zijn in voeding en verder willen met Nutrition and Health
in de master Health Sciences.Docenten:
Dr. Hanneke Wijnhoven
Ilse Veldman MSc
Prof. dr.ir. Ingeborg Brouwer
Liset Elstgeest MSc
Dr. E. Leistra
Dr. Mary Nicolaou
Dr. Nicolette Wierdsma
Dr.ir. Margreet Olthof
Prof.dr.ir. Marjolein Visser
Alessandra Grasso MSPH

Aanbevolen voorkennis

Voor deze cursus wordt basiskennis van fysiologie, epidemiologie en
statistiek en academische en professionele vaardigheden verondersteld.

Algemene informatie

Vakcode AB_1166
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. H.A.H. Wijnhoven
Examinator dr. H.A.H. Wijnhoven
Docenten I. Veldman MSc
dr. A.M.M. Vaes

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: