Kwalitatief onderzoek

2019-2020

Doel vak

De cursus heeft als doel kennis en inzicht te bieden in de beginselen
van kwalitatief empirisch onderzoek en om vaardigheden te ontwikkelen
bij de opzet en uitvoering daarvan.

De cursus kent de volgende leerdoelen:

De student kan:
• Verschillende epistemologische benaderingen uitleggen en herkennen in
wetenschappelijke publicaties
• Uitleggen en herkennen wat de rol van theorie is in verschillende
fasen van een kwalitatief onderzoek
• De kwaliteit van een kwalitatief wetenschappelijk onderzoeksartikel
beoordelen
• De beginselen van kwalitatief empirisch onderzoek en de meest
gebruikte methoden herkennen, uitleggen en plaatsen in de context van
wetenschappelijk onderzoek
• Verschillende kwalitatieve onderzoeksdesigns onderscheiden en
uitleggen binnen welk onderzoek ze passend zijn
• Uitleggen welke stappen worden doorlopen in verschillende typen
data-analyse in kwalitatief onderzoek
• Beargumenteren of een gezondheidswetenschappelijk probleem/fenomeen
onderzocht kan worden middels een kwalitatieve methodologie.
• Onder begeleiding van een docent zelf een (kleinschalig) empirisch
wetenschappelijk
onderzoek opzetten en uitvoeren (d.m.v. semi-gestructureerde interviews)
• Uitleggen wat ethiek in kwalitatief onderzoek betekent en deze
ethische principes toepassen in het eigen leeronderzoek
• Onderzoeksdata analyseren en rapporteren in de vorm van een
wetenschappelijk
(groeps)artikel
• Peerfeedback geven aan een medestudent over zijn/haar manier van
interviewen
• In een groepsopdracht bijdragen aan het functioneren van een team,
zelf met ideeën komen en de gestelde taken in lijn met de opdracht
uitvoeren

Inhoud vak

In deze cursus wordt aandacht besteed aan kwalitatief onderzoek binnen
de gezondheidswetenschappelijke onderzoekspraktijk. Daarbij wordt onder
andere ingegaan op kenmerken van kwalitatief onderzoek, de keuze voor
een geschikt onderzoeksdesign,verschillende methoden van dataverzameling
(o.a. het semi-gestructureerde interview), analyse van kwalitatieve
data, de rol en attitude van de onderzoeker en verschillende procedures
om de methodologische kwaliteit te waarborgen. Deze kennis wordt
getoetst door middel van een tentamen.

Een belangrijk onderdeel van deze cursus is het zelf uitvoeren van een
kwalitatief onderzoek. In groepjes van 4-6 studenten wordt een eigen
Leeronderzoek (LO) uitgevoerd waarbij alle fasen van onderzoek aan bod
komen. Onder begeleiding van een werkgroepdocent leren studenten hoe ze
zich kunnen voorbereiden op een semi-gestructureerd interview (o.a. door
het maken van een interviewguide). Iedere student werft respondenten,
neemt een interview af en observeert een interview. Studenten
reflecteren op hun eigen interviewvaardigheden en op die van een
medestudent (d.m.v. peerfeedback). De transcripten van de interviews
vormen de dataset die zal worden geanalyseerd op een zodanige wijze dat
er antwoord gegeven kan worden op de geformuleerde onderzoeksvraag. Over
de onderzoeksresultaten wordt gerapporteerd in de vorm van een
wetenschappelijk (groeps)artikel.

Onderwijsvorm

- Hoorcolleges
- Werkgroepen (100% aanwezigheidsverplichting)
- Samenwerken in groepjes van 4-6 studenten aan het Leeronderzoek (ook
buiten de werkgroepen)

Toetsvorm

• Schriftelijk tentamen (50% van het eindcijfer)
• Schriftelijk (groeps)artikel (50% van het eindcijfer)
• Aanwezigheid, logboek, transcripten, samenvattingen van de interviews
(voldoende / onvoldoende)

Alle onderdelen moeten minimaal met een voldoende (5,5) beoordeeld zijn
om het vak te kunnen halen. Er kan niet onderling gecompenseerd worden.
In geval van een onvoldoende kunnen de betreffende onderdelen (m.u.v.
aanwezigheid) herkanst worden.

Vereiste voorkennis

Geen

Literatuur

Boek (verplicht):
Judith Green & Nicki Thorogood (2018). Qualitative Methods for Health
Research. 4th ed. Thousand Oaks, CA: Sage

Overig materiaal wordt tijdens de cursus aangeboden.

Doelgroep

Bachelor Gezondheidswetenschappen (verplicht)
Bachelor Gezondheid en Leven (keuze)

Overige informatie

Enkele weken voor de start van de cursus zal via de digitale
leeromgeving
informatie gegeven worden over de cursus en hoe men zich (eventueel al
als groepje) kan inschrijven bij een werkgroepdocent.

Afwijkende intekenprocedure

Studenten moeten zich via Canvas zelf intekenen bij een werkgroep.

Aanbevolen voorkennis

Pope C & Mays N. Qualitative Research: Reaching the parts other
methods cannot reach: an introduction to qualitative methods in health
and health services research. BMJ 1995; 311: 42-45

Britten N. Qualitative Research: Qualitative interviews in
medical research. BMJ 1995; 311: 251-253

Algemene informatie

Vakcode AB_1167
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator M. Bakker
Examinator M. Bakker
Docenten M. Breed MA
dr. H.R.W. Pasman
dr. M.H. Donker
S.E. Duijs MA
dr. H.E. Brandt
M. Bakker
drs. B.C. Groot-Sluijsmans

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: