Infectieziekten en toxicologie

2019-2020

Doel vak

Inzicht krijgen in de invloeden van het milieu op de gezondheid van de
mens, met name de effecten van biotische (infectieziekten) en abiotische
(chemische stoffen) factoren.

Toxicologie:
• Heeft een goed begrip van de werkingsmechanismen, processen en
effecten van abiotische factoren op menselijke organen en kan op basis
daarvan eenvoudige berekeningen maken en risico's van stoffen
beoordelen.
Infectieziekten:
• Heeft een goed begrip van de basisprincipes van de leer van
infectieziekten en kan op basis daarvan de effecten van biotische
factoren op de gezondheid van de mens beredeneren, de uit te voeren
diagnostische testen bepalen en de meest geschikte preventiemaatregelen
ter bestrijding van infectieziekten en uitbraken te kiezen.
Werkgroepen:
• Is in staat een differentiaal diagnose te stellen (deduceren en
argumenteren), complexe materie te structuren en begrijpen. Dit wordt
vastgelegd in een casuïstiek beschrijving.
Histopathologie practicum:
• Is in staat om aan de hand van microscopische- en macroscopische
preparaten ziektebeelden te herkennen en uit te leggen.

Inhoud vak

In de cursus wordt de invloed van verschillende externe factoren op de
gezondheid van de mens bestudeerd. Biotische (infectieziekten) en
abiotische (chemische stoffen) factoren die ziekte kunnen veroorzaken
zullen besproken worden.

Toxicologie: tijdens de toxicologie colleges zullen de effecten van
abiotische factoren op organen besproken worden. De volgende onderwerpen
zullen onder andere worden behandeld: toxicologische basisbegrippen,
effecten van hoge blootstelling aan minerale elementen (metalen),
residuen van bestrijdingsmiddelen, voedseladditieven, PCBs en dioxines,
hormoonverstorende stoffen, diffuse verontreinigingen, secundaire
plantstoffen, microbiële toxines en xenobiotica, werkingsmechanismen bij
vergiftigingen, opname, bioaccumulatie, biotransformatie en
detoxificatie, biodetectie en toxicologische risicobeoordeling.

Infectieziekten: tijdens de infectieziekten colleges zullen vanuit een
overwegend biologisch perspectief de effecten van biotische factoren
(virussen bacteriën en parasieten) op de gezondheid van de mens
besproken worden. De biologische concepten van infectieziekten en
pathogenen zullen uitgelegd worden. Belangrijke virale-, bacteriële- en
parasitaire infecties zullen de revue passeren. De nadruk zal liggen op
o.a. classificatie, virulentie, pathogenese en de verschillende
transmissieroutes gepaard met de juiste uit te voeren diagnostische
testen. Ook zullen vraagstukken zoals (multi)antibiotica resistentie
worden behandeld. Tijdens de laatste colleges zullen de epidemiologische
aspecten van infectieziekten worden behandeld; hoe zijn
transmissieroutes van invloed op de te kiezen preventiemaatregelen ter
bestrijding van infectieziekten en uitbraken en welke rol spelen
verschillende instanties hierbij op zowel
nationaal als internationaal niveau.

Onderwijsvorm

60 contacturen: 46 uur hoorcollege, 2 uur werkcollege, 10 uur werkgroep
en 2 uur webmicroscopie. 100 zelfstudie-uren.
Bijwonen van de werkgroepen is verplicht.

Toetsvorm

Toetsing geschiedt aan de hand van een werkgroepopdracht (30%) en een
schriftelijk meerkeuze tentamen (70%). Voor zowel de opdracht als het
tentamen moet minimaal een 5,5 (zonder afronding) behaald worden.

Het eindcijfer van de cursus wordt alleen vrijgegeven als aan alle
verplichtingen is voldaan: inleveren tekeningen histopathologie
practicum, afmeldings- en aanwezigheidsplicht werkgroepen, mondelinge
terugkoppeling is minimaal een voldoende, cijfer casuïstiek beschrijving
is minimaal 5,5 (zonder afronding).

Vereiste voorkennis

Genen en cellen (AB_470194), Immunologie (AB_470114) en Humane anatomie
en fysiologie (AB_1125)

Literatuur

Toxicologie: Syllabus Toxicologie, Dr. Ir. C.A.M. van Gestel.
Infectieziekten: “Microbiology, a clinical approach" door
A.Strelkauskas, A. Edwards,B.Fahnert, G.Pryor, J.Strelkauskas. Uitgever:
Garland Science, Taylor & Francis Group, LLC. 2016. ISBN
978-0-8153-4513-8. 2e editie.

Doelgroep

Verplicht voor tweedejaars BSc Gezondheidswetenschappen

Overige informatie

Voor de keuzecursus Infectieziekten: Gastheer-pathogeen interacties
(AB_470232) geldt dat deze cursus gehaald moet zijn. Bovengenoemd boek
wordt in deze keuzecursus gebruikt.

Algemene informatie

Vakcode AB_1170
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. M.R. van Dijk
Examinator dr. M.R. van Dijk
Docenten prof. dr. ir. C.A.M. van Gestel
dr. M.R. van Dijk
dr. M. van der Hoeven
G.S.A. Smit

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep, Computerpracticum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: