Reflectie op gezondheidswetenschappen

2019-2020

Doel vak

Het algemene doel van deze cursus is de verdieping van je inzicht in
wetenschap, wetenschappelijke kennisvorming en de effecten van
wetenschap op processen in de samenleving.
Leerdoelen:
1. De student kan verschillende filosofische visies op wetenschap en
wetenschappelijke kennisvorming identificeren.
2. De student heeft inzicht in de historische ontwikkeling van de
levenswetenschappen.
3. De student heeft inzicht in het sociale en culturele karakter van
wetenschappelijke kennisvorming.
4. De student kan verschillende opvattingen met betrekking tot
wetenschapsethiek herkennen en benoemen.

Inhoud vak

Tijdens deze cursus verdiep je je inzicht in de werkwijze en de waarde
van wetenschap en wetenschappelijke kennis, mede op basis van
filosofische en historische ideeën. Wanneer noemen we iets
‘wetenschap’? Wie bepaalt dat eigenlijk en op grond waarvan? Je gaat de
algemene en soms abstracte ideeën van filosofen en historici toepassen
op de concrete praktijk van
levenswetenschappelijk onderzoek.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges; Werkgroepen; Responsiecollege;
Zelfstudie.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen (50%) en Opdrachten (50%). Beide cijfers moeten
minimaal een 5,5 zijn. Het cijfer voor de opdrachten bestaat uit
verschillende
deelcijfers die onderling gecompenseerd kunnen worden. Het schriftelijk
tentamen kan herkanst worden. Een onvoldoende voor de opdrachten kan
door het maken van een aanvullende opdracht ongedaan gemaakt worden,
mits er bij de eerste gelegenheid serieus werk is ingeleverd.

Literatuur

Edwin Koster (red.) (2019), Wat is wetenschap? Een filosofische
inleiding voor levenswetenschappers en medici (vierde druk). Amsterdam:
VU University Press.
Digitale reader (op Canvas gepubliceerd).

Doelgroep

Verplicht voor tweedejaars Bsc Gezondheidswetenschappen.

Overige informatie

De studiehandleiding, met gedetailleerde informatie over onder meer de
colleges en de opdrahten, is ruim voor aanvang van de cursus beschikbaar
via Canvas.

Algemene informatie

Vakcode AB_1171
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. E. Koster
Examinator dr. E. Koster
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkcollege*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: