Infectieziekten: gastheer-pathogeen interacties

2019-2020

Doel vak

Het doel van deze cursus is de student inzicht te verschaffen in de
mechanismen van microbiële en parasitaire infecties tot op moleculair
niveau. De student wordt vertrouwd gemaakt met de strategieën die
bacteriën, virussen, parasieten en schimmels gebruiken om de gastheer te
koloniseren en te infecteren. Thema's die aan de orde komen zijn
toxines, aanhechting, invasie, intracellulaire overleving, interacties
met het immuun systeem en regulatie en overdracht van
virulentiefactoren. Bij het onderwijs wordt ook aandacht besteed aan
vaccins en antibiotica, zoals de ontwikkeling, werking en toepassing van
deze therapeutica. In kleine werkgroepen worden gastheer-pathogeen
interacties bestudeerd, waarbij tot op moleculair niveau wordt ingegaan
op de pathogene eigenschappen van enkele belangrijke ziekteverwekkers.

Eindtermen:
Aan het eind van de cursus kan de student:
- aangeven wat de overeenkomsten en verschillen zijn in de strategieën
die bacteriën, virussen, schimmels en parasieten gebruiken om de
gastheer te koloniseren en te infecteren.
- beschrijven hoe op moleculair niveau vaccins en antibiotica werken.
- beschrijven hoe vaccins en antibiotica worden ontwikkeld.
- het belang aangeven van een grondige kennis over de virulentiefactoren
van bacteriën, virussen, schimmels en parasieten ter voorkoming en
bestrijding van infecties.

Inhoud vak

De cursus bestaat uit 6 onderdelen: bacteriologie, parasitologie,
virologie, mycologie, vaccinologie en antibiotica. Al deze onderdelen
zijn nodig om een goed begrip te kunnen krijgen van infectieziekten en
hoe deze te voorkomen of te bestrijden zijn. Aan de samenhang van
bovengenoemde onderdelen zal dan ook de nodige aandacht besteed worden.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (24 uur, in het Engels); werkcolleges (studielast 40 uur,
in het Nederlands); zelfstudie (104 uur). N.B. een groot deel van de
leerstof in het leerboek wordt niet in de colleges behandeld en dient
dan ook volledig door zelfstudie eigen gemaakt te worden.

Betrokken docenten:
dr. E.N.G. Houben, dr. M. Bergman, dr. P. van Ulsen, prof. W. Bitter,
dr. M. van Dijk, dr. B. Krom

Toetsvorm

Het eindcijfer voor de cursus wordt bepaald door een schriftelijk
tentamen (70%) en de eindproducten van de werkgroepopdracht (30%). Het
cijfer voor de werkgroepopdracht wordt bepaald aan de hand van de
cijfers voor een presentatie (25%) en verslag (75%). Voor zowel het
tentamen als de werkgroepopdracht moet een cijfer van 5,5 of hoger
worden gehaald om een eindcijfer te krijgen. Het schriftelijk tentamen
(combinatie van meerkeuze- en essayvragen) is in het Engels. Gebruik van
een –onbeschreven – woordenboek is toegestaan.

Vereiste voorkennis

Gezondheidswetenschappers (GZW) dienen de cursussen Immunologie
(AB_470114) en Infectieziekten en toxicologie (AB_1170) met een
voldoende te hebben afgesloten.

Voor G&L-studenten geldt dat zij de cursussen Microbiologie (AB_1146) en
Celbiologie en immunologie (AB_1132) met een voldoende dienen te hebben
afgesloten.

Voor FAR-studenten dienen de volgende cursussen met een voldoende te
hebben afgesloten:
Cellulaire biochemie (X_430624) en Immunologie (AB_470114 of AB_1144) OF
Bio-analyse en Farmaceutische Toxicologie (XB_43000) en Immunologie
(AB_470114 of AB_1144) OF
Biochemie (X_430562), Van Gen tot Geneesmiddel (X_430612) en Immunologie
(AB_470114 of AB_1144) OF
Farmaceutische Toxicologie (X_430103), Bio-analyse (X_435099) en
Immunologie (AB_470114 of AB_1144)

De stof uit bovenstaande cursussen zal tijdens de cursus terugkomen en
wordt ten tijde van het tentamen bekend verondersteld.

Literatuur

Boek: Microbiology A clinical approach; Strelkauskas, Edwards, Fahnert,
Pryor en Strelkauskas, 2e editie. Garland Science. ISBN: 9780815345138.
In de werkgroepen wordt gebruik gemaakt van recente wetenschappelijke,
zelf op te zoeken, literatuur.

Doelgroep

Keuzecursus voor tweede- en derdejaars BSc Gezondheidswetenschappen,
tweedejaars Gezondheid en Leven met een gezondheidswetenschappelijk
profiel, en derdejaars Farmaceutische Wetenschappen. De cursus is
verplicht voor studenten die de specialisatie Infectious Diseases and
Public Health in de 1-jarige MSc Health Sciences willen gaan volgen.

Overige informatie

Recidivisten (studenten die in eerdere jaren al een voldoende hebben
behaald voor de werkgroepopdracht en die het tentamen willen herkansen)
dienen zich alleen voor het tentamen in te schrijven. Zij kunnen toegang
krijgen tot Canvas wanneer zij een mail sturen naar de cursuscoördinator
(e.n.g.houben@vu.nl).

Docenten:
dr. E.N.G. Houben, dr. M. Bergman, dr. P. van Ulsen, prof. W. Bitter,
dr. M. van Dijk, dr. B. Krom

Algemene informatie

Vakcode AB_1174
Studiepunten 6 EC
Periode P6
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. E.N.G. Houben
Examinator dr. E.N.G. Houben
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep, Computerpracticum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: