Voedingsonderzoek

2019-2020

Doel vak

Deze cursus beoogt de studenten kennis en inzicht te geven in de
betekenis en uitvoering van voedingsonderzoek in de praktijk en in de
kwaliteit van gebruikte onderzoeksmethoden binnen het voedingsonderzoek.
Tijdens deze cursus komen studenten in aanraking met de kansen en
beperkingen van het voedingsonderzoek.
Na afloop van de cursus is de student in staat om
• Verschillende aspecten van voedingsonderzoek te herkennen, te
beschrijven en toe te passen.
• Resultaten van voedingsonderzoek kritisch te interpreteren,
evalueren en rapporteren. Dit geldt voor onderzoek uitgevoerd door
derden alsmede onderzoek uitgevoerd door de studenten zelf.
• Onderzoekmethoden binnen voedingsonderzoek kritisch te evalueren
op kwaliteit en onderling te vergelijken (klinimetrie)
• Veelvoorkomende handelingen tijdens voedingsonderzoek zelf uit te
voeren.

Inhoud vak

De cursus is een verdieping en verbreding van de inhoud van de cursus
'Voeding'. De cursus bestaat uit de volgende hoofdthema's:
• Tijdens hoorcolleges zullen studenten mn. een verdieping krijgen
in de voedingsleer en de methodologie van voedingsonderzoek.
• Meten is weten? Maar hoe meet je eigenlijk hoe lang iemand is of
hoeveel vetmassa iemand heeft? Klinimetrische aspecten (o.a.
reproduceerbaarheid en validiteit) van methoden binnen voedingsonderzoek
zullen worden behandeld.
• Studenten krijgen inzicht in wetenschappelijk voedingsonderzoek
door zelf een onderzoek te ontwerpen, een onderzoek uit te voeren en te
rapporteren.

Onderwijsvorm

Hoorcollege (~16 uur); werkcolleges (minimaal 10 uur, verplichte
aanwezigheid); zelfstudie (~140 uur).

Toetsvorm

Het cijfer wordt bepaald door de deelcijfers voor
opdrachten en een schriftelijk tentamen. De weging van de afzonderlijke
cijfers wordt vermeld in de studiehandleiding. De cijfers dienen elk
afzonderlijk 5,5 of hoger te zijn om voor dit vak te slagen (geen
compensatie).

Vereiste voorkennis

Voor deze cursus wordt de leerstof van de cursus ‘’Voeding’’ bekend
verondersteld. Daarnaast wordt basiskennis van
fysiologie, epidemiologie en statistiek, en academische en professionele
vaardigheden bekend verondersteld.

Literatuur

Wordt bekendgemaakt via Canvas.

Doelgroep

Keuzevak voor tweede en derdejaars BSc Gezondheidswetenschappen,
Gezondheid & Leven en andere geïnteresseerden met equivalente
voorkennis.

Overige informatie

De inhoud van deze cursus wordt bekend verondersteld voor de
masterspecialisatie `Nutrition and Health` van MSc Health Sciences.

Algemene informatie

Vakcode AB_1175
Studiepunten 6 EC
Periode P6
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. ir. M.R. Olthof
Examinator dr. ir. M.R. Olthof
Docenten dr. A.M.M. Vaes
dr. ir. M.R. Olthof
ir. J.E. Neter
I. Veldman MSc

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Werkgroep, Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: