Filosofie en ethiek

2019-2020

Doel vak

Het algemene doel van deze cursus is de verdieping van je inzicht in
wetenschap, wetenschappelijke kennisvorming en de effecten van
wetenschap op processen in de samenleving.
Leerdoelen:
1. De student kan verschillende filosofische visies op wetenschap en
wetenschappelijke kennisvorming identificeren.
2. De student kan de rol van theorieën bij observatie, verklaring en
experiment herkennen en benoemen.
3. De student heeft inzicht in het sociale en culturele karakter van
wetenschappelijke kennisvorming.
4. De student kan verschillende opvattingen met betrekking tot
onderzoeksethiek en ethiek van de levenswetenschappen herkennen en
benoemen.
5. De student is in staat om wetenschapsfilosofische en (onderzoeks)
ethische aspecten te onderscheiden in actuele debatten binnen de
levenswetenschappen.
6. De student kan de eigen opvattingen over het lichaam-geest
probleem in de geneeskunde helder en onderbouwd onder woorden brengen.

Inhoud vak

Tijdens deze cursus verdiep je je inzicht in de werkwijze en de waarde
van wetenschap en wetenschappelijke kennis, mede op basis van
filosofische en sociaalwetenschappelijke ideeën. Wanneer noemen we iets
'wetenschap'? Wie bepaalt dat eigenlijk en op grond waarvan? Je gaat de
algemene en soms abstracte ideeën van filosofen en sociale
wetenschappers toepassen op de concrete praktijk van
levenswetenschappelijk onderzoek.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (24 uur)
Werkgroepen (8 uur)
Responsiecollege (2 uur)
Vragenuurtjes (6 uur)
Zelfstudie (128 uur)

Aanwezigheidsplicht bij de werkgroepen.

Toetsvorm

• Tentamen:
 Gesloten vragen: meerkeuze
 Afname: schriftelijk

• Weging toetsonderdelen:
 Tentamen: 50%
 Opdrachten: 50%

• Compensatie:
 Beide deelcijfers moeten minimaal een 5,5 zijn.

• Herkansing opdrachten:
 Bij hertentamen moment en in volgend academisch jaar.

• Leerlijn Academische Vaardigheden (ACVA):
 Academische houding (kritisch denken, oordeelsvorming en reflectie op
handelen): in opdrachten (summatief)
 Schrijfvaardigheden: twee grote opdrachten (summatief)
 Presentatievaardigheden: socratisch gesprek, debat en moreel beraad
(formatief)
 Samenwerking: in opdrachten (formatief)

• Leerlijn International Science Communication:
 Engels lezen: in een van de (argumentatie)opdrachten (formatief)

Literatuur

Edwin Koster (red.) (2019), Wat is wetenschap? Een filosofische
inleiding voor levenswetenschappers en medici (vierde druk). Amsterdam:
VU University Press. Digitale reader (via Canvas).

Doelgroep

BSc Gezondheid en Leven Jaar 2
Verplichte cursus

Overige informatie

De studiehandleiding, met gedetailleerde informatie over onder meer de
colleges en de opdrachten, is ruim voor aanvang van de cursus
beschikbaar via Canvas.

Algemene informatie

Vakcode AB_1178
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. E. Koster
Examinator dr. E. Koster
Docenten dr. E. Koster

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: