Geestelijke gezondheidszorg

2019-2020

Doel vak

Aan het einde van het vak kan de student:
1. Belangrijke kernbegrippen, deelgebieden en huidige wetenschappelijke
en maatschappelijke vraagstukken van geestelijke gezondheid toelichten
2. Uitleggen wat geestelijke gezondheidszorg is, hoe dit georganiseerd
is, welke interventies/behandelingen hierbij horen en hoe dit tot stand
is gekomen
3. Specifieke ziektebeelden en stoornissen herkennen, uit elkaar houden
en toelichten
4. De complexiteit en diversiteit van geestelijke gezondheid en
geestelijke gezondheidszorg, op verschillende niveaus en voor
verschillende actoren, duiden
5. Zelfstandig informatie verzamelen en te interpreteren over
psychiatrische aandoeningen en zorg hieromtrent, zowel vanuit
wetenschappelijke bronnen als vanuit de praktijk, en kan hier ook
mondeling en schriftelijk verslag over uit brengen.

Inhoud vak

Naar schatting krijgt 1 op de 4 vier mensen in zijn of haar leven te
maken met een psychische aandoening. Psychiatrische klachten vormen een
aanzienlijk aandeel van alle gezondheidsproblemen en geestelijke
gezondheidszorg vormt dan ook een belangrijk onderdeel van
gezondheidszorg. Ondanks dat de laatste decennia grote vooruitgang is
geboekt op het gebied van geestelijke gezondheidszorg, bijvoorbeeld door
de ontwikkeling van medicatie en verschillende vormen van therapie,
weten we nog relatief weinig over de mechanismes achter het ontstaan en
herstel van psychiatrische klachten. In de geestelijke gezondheidszorg
wordt voortdurend gezocht naar manieren om de zorg voor mensen met
psychiatrische aandoeningen te verbeteren en de ideeën hierover worden
beïnvloed door de op dat moment heersende opinies en inzichten vanuit
zowel de wetenschap als de praktijk.

Deze cursus vormt een eerste kennismaking met de verschillende facetten
van geestelijke gezondheid en geestelijke gezondheidszorg, voornamelijk
in de Nederlandse context. In de colleges wordt allereerst aandacht
besteed aan wat geestelijke gezondheid is, hoe geestelijke
gezondheidszorg wordt georganiseerd en welke interventies worden
toegepast. Ook de rol van cultuur en de juridische en ethische kaders
worden besproken. Op een aantal specifieke onderwerpen en aandoeningen
gaan we dieper in en wordt meer inzicht gegeven in de huidige
wetenschappelijke inzichten, onderzoek en praktijk. Tot slot komen de
huidige ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg aan bod,
waarbij aandacht wordt besteed aan de veranderingen die op dit moment
plaatsvinden, bijvoorbeeld het reduceren van dwang en drang en de inzet
van ervaringsdeskundigheid van patiënten in de zorg.

Tijdens de cursus wordt in groepjes gewerkt aan een opdracht over een
specifieke psychiatrische aandoening. Daarbij wordt gebruik gemaakt van
de bestaande wetenschappelijke kennis en kennis uit de praktijk/ media.
Aan het einde van de cursus worden de belangrijkste bevindingen
gepresenteerd aan medestudenten.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (28 uur)
Werkgroepen (12 uur; verplicht)
Groepsopdracht (60 uur; verplicht)
Zelfstudie (65 uur)
Tentamen (3 uur; verplicht)

Toetsvorm

• Tentamen:
 Vragen: combinatie open en gesloten vragen
 Afname: schriftelijk

• Weging toetsonderdelen:
 Tentamen (kennistoets): 50%
 Groepsopdracht - rapport: 40%
 Groepsopdracht - presentatie: 10%

• Compensatie:
 Alle onderdelen moeten minimaal met een 5,5 zijn beoordeeld om voor
deze cursus te slagen

• Herkansing opdrachten:
 Bij hertentamen moment en in volgend academisch jaar

• Leerlijn Academische Vaardigheden (ACVA):
 Academische houding (kritisch denken, oordeelsvorming en reflectie op
handelen): in deelopdracht en presentatie (formatief en summatief)
 Informatievaardigheden: informatie verzamelen en interpreteren
(summatief)
 Schrijfvaardigheden: verslag opdracht (summatief)
 Presentatievaardigheden: eindpresentatie (summatief)
 Samenwerken: tijdens groepsopdracht (formatief)

• Leerlijn Onderzoeksmethoden en Statistiek:
 Onderzoeksmethoden praktijk: mini-onderzoek met interview in praktijk
(summatief)

• Leerlijn International Science Communication:
 Engels lezen: artikelen t.b.v. opdracht (formatief)

Literatuur

Leerboek Psychiatrie. Hengeveld, van Balkom, van Heeringen & Sabbe.
2016. 3e druk. De Tijdstroom
Aan te schaffen via VU-boekhandel
Eventuele aanvullende literatuur wordt via Canvas/werkgroepen bekend
gemaakt.

Doelgroep

BSc Gezondheid en Leven Jaar 2
Verplichte cursus voor Major Gezondheidswetenschappen (GW)
Keuzecursus voor Major Klinische Wetenschappen (KW)

Algemene informatie

Vakcode AB_1181
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. N. Blignaut-van Westrhenen
Examinator dr. N. Blignaut-van Westrhenen
Docenten dr. N. Blignaut-van Westrhenen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep, Excursie
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: