Uitdagingen in de zorg

2019-2020

Doel vak

1. Bewustzijn van en kennis over (toekomstige) uitdagingen in de zorg.
* wat zijn de trends, uitdagingen en bedreigingen in de zorg?
* wat is de omvang en ernst van de problemen?
* waar liggen (nieuwe) kansen?
2. Hoe worden prioriteiten bepaald (wie en op basis waarvan) en met
welke consequenties
* preventief, ethisch, economisch perspectief op zorg
* verschuivende rollen van overheid, burger, verzekering en
zorgprofessionals
3. Integreren van verschillende soorten kennis en perspectieven en van
daaruit kritisch te reflecteren op (toekomstige) ontwikkelingen in de
zorg.
4. Kennismaken met kwalitatief onderzoek, in het bijzonder interviewen.

Inhoud vak

De komende jaren verandert de zorg ingrijpend, zowel voor de cliënt als
de zorgmedewerker en zorgorganisaties. Hervormingen zijn noodzakelijk
door een veranderende zorgvraag en een forse stijging van de
zorguitgaven. In deze cursus zoomen we in op de uitdagingen van de zorg
en hoe die geadresseerd (kunnen) worden. Kernvragen zijn: (Waarom) zijn
we genoodzaakt keuzes te maken in de zorg, welke keuzes kunnen we maken,
en vooral wie is ‘we’? Of te wel, hoe verschuiven de taken, rollen en
verantwoordelijkheden in de zorg en wat zijn de consequenties hiervan
voor de verschillende betrokkenen.

In het eerste deel van de cursus kijken we naar de belangrijkste trends
in de zorg en hoe die het zorgsysteem onder druk zetten. In het tweede
deel staan de keuzes die al in gang zijn gezet centraal en de
bijbehorende interventies. We kijken naar de hoe kansrijk deze
interventies zijn maar ook naar de spanningsvelden en risico’s die ze
met zich meebrengen. In het laatste deel van de cursus expliciteren we
de verschillende visies op zorg en de impact van zowel de uitdagingen
als de kansen op de verschillende stakeholders.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges: 20 uur
Werkcolleges: 12 uur (verplicht)
Zelfstudie: 136 uur

Toetsvorm

• Tentamen:
 Vragen: open vragen en meerkeuze vragen
 Afname: schriftelijk

• Weging toetsonderdelen:
 Tentamen/kennistoets: 60%
 Verslag individueel interview: 20%
 Groepsverslag en -presentatie: 20%

• Compensatie:
 Nee, alle drie de onderdelen moeten met een voldoende worden
afgesloten.

• Herkansing opdrachten:
 Herkansing van het verslag en de presentatie is mogelijk bij het
hertentamen en/of in het volgend academisch jaar.

• Leerlijn Academische Vaardigheden (ACVA):
 Academische houding (kritisch denken, oordeelsvorming en reflectie op
handelen): tijdens colleges en werkgroepen (formatief)
 Schrijfvaardigheden: reflectie op individueel interview en
groepsverslag interviews (summatief)
 Presentatievaardigheden: presentatie analyseschema interviews en
voorlopige resultaten (summatief op presentatie, formatief voor
uitwerken verslag)
 Samenwerken: groepspresentatie (formatief)

• Leerlijn Onderzoeksmethoden en Statistiek:
 Onderzoeksmethoden theorie: verschillen tussen inductief en deductief
onderzoek (summatief)
 Onderzoeksmethoden praktijk: afnemen, transcriberen en analyseren
interview (summatief)

• Leerlijn International Communication in Science:
 Engels lezen: in lesmateriaal (formatief)

Literatuur

Zie Canvas

Doelgroep

BSc Gezondheid en Leven Jaar 2
Verplichte cursus voor Major Gezondheidswetenschappen (GW)
Keuzecursus voor Major Klinische Wetenschappen (KW)

Algemene informatie

Vakcode AB_1183
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. T. Zuiderent-Jerak
Examinator dr. T. Zuiderent-Jerak
Docenten dr. A.H.E. Koolman
V. Petit-Steeghs MSc
E. Lems MSc
N.S. Goedhart
dr. T. Zuiderent-Jerak

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: