Endocrinologie

2019-2020

Doel vak

Doel vak: Een kennismaking met de klinische, basaal-wetenschappelijke en
maatschappelijke aspecten van de Endocrinologie.

Leerdoelen
Hieronder staan de algemene leerdoelen van het vak Endocrinologie
vermeld. Per college zijn er specifieke leerdoelen, die steeds apart
vermeld worden in de syllabus.

Kennis
De student heeft kennis van en inzicht in
- fysiologie, pathofysiologie, symptomen, diagnostiek, behandeling,
prognose, psychologische aspecten, ethische dilemma’s en
maatschappelijke vraagstukken aangaande de drie thema’s die in dit
keuzevak de revue passeren (gonadale endocrinologie, diabetes mellitus,
calcium en bot)

Academische vorming
De student is in staat om
- een integer oordeel te vormen over levenswetenschappelijke
vraagstukken gebaseerd op relevante klinische, wetenschappelijke,
ethische en maatschappelijke aspecten
- verzamelde gegevens op waarde schatten en op toepasbaarheid voor de
beantwoording van een onderzoeksvraag of probleemstelling te beoordelen
- feedback te geven en ontvangen feedback op waarde te schatten en
hiernaar te handelen
- mondeling en schriftelijk vakinhoudelijk communiceren met vakgenoten
en niet-vakgenoten
- mondeling en schriftelijk een beargumenteerde mening uitdragen

Inhoud vak

Na een algemene inleiding over de werking van de hormonen en na een
korte uitleg over de verschillende hormonale assen, zal er worden
kennisgemaakt met de klinische, basaal-wetenschappelijke en
maatschappelijke aspecten van de Endocrinologie.

Het vak Endocrinologie bestaat uit 3 thema’s; in week 1-3 wordt per week
één thema behandeld.
De drie thema’s zijn:
- Gonadale endocrinologie
- Diabetes mellitus
- Calcium en bot
Aan de hand van een patiënten-casus wordt ieder thema geïntroduceerd.
Hierbij komen verschillende aspecten van de betreffende aandoening aan
bod: symptomen, diagnose, behandeling, prognose, pathofysiologie etc.
Ook wordt aandacht besteed aan ethische dilemma’s rondom de aandoening
en wetenschappelijke vraagstukken.
Iedere week is er een internist-endocrinoloog met expertise in de
betreffende aandoening bij de colleges betrokken.

Onderwijsvorm

Zelfstudie (100 uur)
Hoorcollege (16 uur)
Werkcollege (12 uur)
- team based learning
- werkgroep
- practicum
Meet-the-expert (8 uur)
Presentaties (4 uur)
Patient bespreking bijwonen (facultatief)

Lesmethoden
Zelfstudie
Dit staat centraal bij ieder thema. Er worden e-learnings aangeboden,
wetenschappelijke literatuur wordt aangeraden en er worden zelfstudie
opdrachten gegeven die uitgewerkt moeten worden.

Hoorcollege
Ieder thema start met hoorcolleges. Indien mogelijk is er ook een
patiënt aanwezig, die zal vertellen over zijn/ haar ziekte. Een expert
binnen het betreffende vakgebied zal vervolgens dieper ingaan op de
verschillende aspecten van de betreffende ziekte.

Werkcollege
Werkcolleges worden gegeven in de varianten: team based learning,
werkgroep, practicum.

Meet-the-expert college en quiz
Ieder thema wordt afgesloten met een meet-the-expert college, waarbij er
gelegenheid is voor het stellen van vragen en er tentamenvragen geoefend
worden in quiz vorm.

Patiënt bespreking
Facultatief kan de endocrinologie bespreking of de osteoporose
bespreking worden bijgewoond. Er is een maximum aantal studenten dat per
keer bij een bespreking aanwezig mag gaan en dat gaat op inschrijving
(na ondertekening verklaring mbt vertrouwelijkheid).

Aanwezigheid
Het wordt sterk aanbevolen om aanwezig te zijn bij alle contact uren. De
manier van lesgeven is zo interactief mogelijk. Er wordt een actieve
participatie van alle studenten verwacht. Onze filosofie is dat op die
manier het leerproces van een student zo optimaal mogelijk gestimuleerd
wordt. Daarnaast draagt de inbreng van iedere student bij aan het
leerproces van de andere studenten. Alle docenten zetten zich optimaal
in om een leuk en leerzaam vak te organiseren.
Aanwezigheid bij werkcolleges, meet-the-expert college en de
presentaties is verplicht. Aanwezigheid bij hoorcolleges wordt ook
bijgehouden.

Toetsvorm

• Tentamen:
 Vragen: gesloten
 Afname: digitaal (herkansing: schriftelijk)

• Weging toetsonderdelen:
 Tentamen: 75%
 Presentatie: 25%

• Compensatie:
 Nee, beide onderdelen moeten minimaal met een 5,5 beoordeeld zijn om
voor deze cursus te slagen.

• Herkansing opdrachten:
 Bij hertentamen moment en in volgend academisch jaar

• Leerlijn Academische Vaardigheden (ACVA):
 Academische houding (kritisch denken, oordeelsvorming en reflectie op
handelen): interactieve hoorcolleges en werkcolleges, medische ethiek
werkgroep, discussie over wetenschappelijke literatuur, elkaar
beoordeling m.b.t. samenwerking, klinische vraagstellingen uitwerken
d.m.v. literatuur search (formatief)
 Informatievaardigheden: tijdens werkcollege diabetes (formatief) en
tijdens practicum literatuur search, onderdeel van de eindpresentatie
(summatief)
 Presentatievaardigheden: tijdens werkcollege diabetes (formatief) en
eindpresentatie opdracht literatuur search (summatief)
 Samenwerken: tijdens werkcolleges en bij voorbereiden presentaties
(formatief)
 Klinisch redeneren: als een rode draad door het hele blok heen
(summatief, wordt tijdens tentamen getoetst)

• Leerlijn International Science Communication:
 Engels lezen: wetenschappelijke literatuur (formatief)

Literatuur

- E-learnings, syllabus
- Digitaal
- Engels en Nederlands

Doelgroep

BSc Gezondheid en Leven Jaar 2 en 3
Major Biomedische Wetenschappen (BMW) en major Klinische Wetenschappen
(KW)
Keuzecursus

Overige informatie

Het maximum aantal deelnemers in deze cursus is 70.

Docenten:
Dr. Elfi Conemans
Endocrinologen, wetenschappers, klinisch chemici

Algemene informatie

Vakcode AB_1185
Studiepunten 6 EC
Periode P6
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator drs. E.B. Conemans
Examinator dr. E.B. Conemans
Docenten drs. E.B. Conemans

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Werkgroep, Computerpracticum, Practicum