Biotechnologie en maatschappelijke dynamiek

2019-2020

Doel vak

• Kennisverdieping van ontwikkelingen binnen de biotechnologie (denk aan
CRISPR/cas9, synthetische biologie, gentherapie, kloneren, genomics,
screening tools)
• Kennis verwerven over en analyseren van de historische en
maatschappelijke context van biotechnologische ontwikkelingen
• Het bestuderen van biotechnologische ontwikkelingen in de media
• Het voeren van academische discussies over controversiële onderwerpen
• Het kunnen toepassen van enkele praktische en analytische
vaardigheden, zoals het uitvoeren van literatuurstudie, kritisch
analyseren van diverse wetenschappelijke publicaties, theorieën,
hypotheses en argumenten, en de bevindingen zowel schriftelijk en
mondeling kunnen verantwoorden en presenteren
• Oriëntatie op multidisciplinair onderzoek
• Verwerven van teamvaardigheden
• Kunnen reflecteren en nieuwe doelen stellen met betrekking tot eigen
ontwikkeling in kennis en vaardigheden

Inhoud vak

Ontwikkelingen in de biotechnologie volgen elkaar in rap tempo op. De
moderne biotechnologie biedt kansen voor de samenleving, maar brengt
tevens nieuwe risico’s en maatschappelijke en ethische vraagstukken met
zich mee. Hoe willen we als samenleving omgaan met al deze
ontwikkelingen?

In deze cursus bestuderen we de wisselwerking tussen wetenschap,
technologie, en samenleving en voeren we discussies aan de hand van drie
actuele ontwikkelingen in de biotechnologie (bijv. CRISPR/cas9,
synthetische biologie, genetische screening, klonen, etc.). De cursus
bouwt voort op kennis die reeds in de bachelor is opgedaan en sluit aan
bij huidige discussies of controverses over biotechnologie in de media
en politiek. We proberen deze discussies en controverses in historisch
en maatschappelijk perspectief te plaatsen. Daarbij kijken we naar
ethische en maatschappelijke aspecten van wetenschap en technologie, de
rol van media, wetenschapscommunicatie en het wetenschapssysteem als
geheel. Per thema wordt een stelling geformuleerd waarover studenten in
teams in discussie gaan, waarbij we de biotechnologische ontwikkelingen
nadrukkelijk vanuit verschillende perspectieven kritisch bekijken. Naast
de discussies maken de studenten twee of drie opdrachten, passend bij de
thema's (bijv. het schrijven van een populair-wetenschappelijk essay).

Onderwijsvorm

De cursus bestaat uit 10 hoorcolleges (ca. 2 uur) en drie werkgroepen
waarin discussies worden gevoerd (ca. 4 uur). De werkcolleges zijn
verplicht. Zelfstudie (ca. 120
uur) bestaat uit voorbereiding van de drie discussies en het maken van
opdrachten passend bij de drie thema's die centraal staan in de cursus.

Toetsvorm

• Tentaminering:
 Tentaminering: vindt plaats via opdrachten, presentaties en discussies
 Afname: 1) opdrachten (waaronder een essay), 2) presentaties (één keer
'voor' + één keer 'tegen) en 3) deelname aan de discussie (één keer
'voor' + één keer 'tegen')
 Herkansing toetsonderdelen: individueel

• Weging toetsonderdelen:
 Opdrachten: 30% (individueel cijfer)
 Presentaties: 40% (één keer 'voor' + één keer 'tegen'; cijfer per
team)
 Deelname aan de discussies: 30% (één keer 'voor' + één keer 'tegen';
individueel cijfer).
 De becijfering van de opdrachten (bijv. hoe komt het cijfer voor een
essay tot stand) wordt in detail weergegeven tijdens de cursus.

• Compensatie:
 Alle onderdelen moeten minimaal voldoende (5,5) zijn om voor de cursus
te slagen.

• Herkansing:
 Bij eerstvolgende herkansingsmoment

• Leerlijn Academische Vaardigheden (ACVA):
 Academische houding: kritisch denken, oordeelsvorming en reflectie op
handelen (summatief)
 Informatievaardigheden: t.b.v. oordeelsvorming in discussies en essay
(summatief)
 Schrijfvaardigheden: essay (summatief)
 Presentatievaardigheden: presentatie en discussie (summatief)
 Samenwerken: teamdiscussies (formatief)

• Leerlijn Onderzoeksmethoden en Statistiek:
 Onderzoeksmethoden praktijk: onderzoeksopzet en informatie verzamelen
t.b.v. opdrachten (formatief)

• Leerlijn International Communication in Science:
 Engels lezen: in lesmateriaal/hoorcolleges/werkcolleges (formatief)

Literatuur

Alle literatuur en relevante informatie wordt via Canvas aangeboden.

Doelgroep

BSc Gezondheid en Leven Jaar 2
Major Biomedische Wetenschappen (BMW) en major Gezondheidswetenschappen
(GW)
Keuzecursus

Algemene informatie

Vakcode AB_1192
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator mr. drs. V.G. Rerimassie
Examinator dr. T. Zuiderent-Jerak
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: