BSc thesis major Biomedische wetenschappen/Klinische wetenschappen

2019-2020

Doel vak

De stage betreft een actieve deelname aan wetenschappelijk onderzoek
welke leidt tot vakinhoudelijke verdieping. De bachelorstage vormt de
afsluiting van de bachelorfase van de opleiding Gezondheid en Leven.
Naast het verkrijgen van vakinhoudelijke kennis en het aanleren van
praktische vaardigheden heeft de stage als doel om de tijdens de studie
verworven academische vaardigheden en onderzoeksvaardigheden in de
praktijk te brengen en te verdiepen. Tijdens de stage bekwaamt de
student zich in de verschillende aspecten van biomedisch/klinisch
onderzoek door de verschillende fasen van onderzoek te doorlopen: de
theoretische voorbereiding, literatuuronderzoek, de praktische
werkzaamheden (experimenten in het lab), de statistische analyses, het
schrijven van een onderzoeksverslag, het houden van een mondelinge
presentatie en het participeren in de wetenschappelijke activiteiten van
de afdeling. Daarnaast kan de stage worden gezien als een eerste
oriëntatie op het toekomstig werkveld. De stage helpt ook benodigde
vaardigheden te verzamelen welke voor een eventuele masteropleiding
nodig zijn.

Aan het einde van de stage is de student in staat om:
• onder begeleiding biomedisch/klinisch onderzoek uit te voeren en
praktische en methodologische vaardigheden toe te passen;
• een onderzoeksvoorstel te schrijven waarin een specifieke
biomedische/klinische vraagstelling, de beoogde onderzoeksopzet en
tijdsplanning van de werkzaamheden zijn gedefinieerd;
• op systematische wijze de wetenschappelijke literatuur m.b.t. het
stage onderwerp te doorzoeken, en aan de hand van relevante artikelen de
belangrijkste ontwikkelingen in het vakgebied te kunnen samenvatten en
hiervan verslag te leggen.
• statistische analyses op (eigen) onderzoeksgegevens toe te passen en
de onderzoeksresultaten op een wetenschappelijke manier te presenteren;
• de resultaten mede in het licht van de gebruikte onderzoeksmethode, op
een goede manier te bediscussiëren en in de context van de al
bestaande relevante wetenschappelijke literatuur te plaatsen;
• een kritische mening te vormen over de onderzoeksresultaten en
conclusies te trekken;
• de onderzoeksresultaten in het Engels op een heldere wijze
schriftelijk en mondeling te rapporteren. De kwaliteit van het
onderzoeksverslag moet zodanig zijn dat daarmee een bijdrage geleverd
kan worden aan een publicatie in een biomedisch wetenschappelijk
tijdschrift;
• reflecteren op de opgedane vaardigheden, competenties, ervaringen en
het bereiken van de (persoonlijke) leerdoelen.

Inhoud vak

Bij de biomedisch/klinisch georiënteerde stage is de onderzoeksvraag
biomedisch van aard, waarbij de focus op een biologisch of biomedisch
mechanisme/proces ligt. Er dienen eigen waarnemingen verzameld of eigen
experimenten gedaan te worden aan een biologisch of biomedisch systeem
op het niveau van moleculen, cellen, organen of weefsels van mensen of
dieren. De resultaten dienen statistisch verwerkt te worden. Het
analyseren van reeds verzamelde data is niet voldoende (bijvoorbeeld
resultaten zoals MRI-scans zijn alleen voldoende als de ruwe scanbeelden
door de student zelf geanalyseerd zijn. Resultaten van reeds verwerkte
scans zijn niet voldoende).

De stage kan belangrijk zijn voor de toelating tot bepaalde
masteropleidingen. Daarom moet bij het zoeken van een stage rekening
gehouden worden met eventuele toelatingseisen voor de masteropleiding
(bijvoorbeeld laboratoriumvaardigheden). Deze informatie moet bij de
masteropleiding zelf verkregen worden.

Onderwijsvorm

De student brengt de stageperiode door op de stage verlenende instelling
gedurende een fulltime periode van 16 weken. Wetenschappelijke
onderzoeksafdelingen van universiteiten, universitaire medische centra
of erkende onderzoekinstellingen komen in aanmerking als mogelijke
stageplaats.

Toetsvorm

De student meldt de stage aan bij het G&L stagecoördinaat, zie Canvas
stage community Gezondheid en Leven.

Binnen 8 weken na aanvang van de stage vindt een evaluatie moment (go/no
go) plaats. Dit is gebaseerd op:
• De eerste versie van introductie en methode van het onderzoeksverslag
(onvoldoende/voldoende/goed/excellent)
• De uitvoering van het onderzoek (onvoldoende/voldoende/goed/excellent)
• De attitude van de student (onvoldoende/voldoende/goed/excellent)

De stage wordt afgerond met een onderzoeksverslag en een mondelinge
presentatie. De eindbeoordeling bestaat uit vier verschillende aspecten
van de stage die elk een andere weging hebben:
• Het definitieve onderzoeksverslag: 50% van het eindcijfer
• De uitvoering van het onderzoek: 30% van het eindcijfer
• De mondelinge presentatie: 20% van het eindcijfer
• De attitude van de student: onvoldoende/voldoende/goed

Alle aspecten moeten minimaal met een voldoende zijn beoordeeld om de
stage af te ronden.

Vereiste voorkennis

De student mag stage lopen in geval aan onderstaande 4 eisen voldaan is:
• Alle vakken uit het eerste studiejaar zijn behaald (60 EC).
• Minimaal 42 EC van het tweede studiejaar zijn behaald.
• Het vak Methodologie 2 (AB_487014) is behaald.
• Tenminste 3 van de vakken uit periode 4 en 5 van het tweede studiejaar
binnen de gevolgde major zijn behaald.

Literatuur

Canvas stage community

Doelgroep

BSc Gezondheid en Leven Jaar 3

Major Biomedische Wetenschappen (BMW).
Major Klinische Wetenschappen (KW) voor studenten die stage gaan lopen
met een biomedische invalshoek.

Overige informatie

In het tweede studiejaar en aan het begin van het derde jaar wordt een
voorlichtingsbijeenkomst gehouden over de stages.

De stage kan belangrijk zijn voor de toelating tot bepaalde
masteropleidingen. Daarom moet bij het zoeken van een stage rekening
gehouden worden met eventuele toelatingseisen voor de masteropleiding
(bijvoorbeeld laboratoriumvaardigheden). Deze informatie moet bij de
masteropleiding zelf verkregen worden.

Toelichting Canvas

Informatie is te verkrijgen via de Canvas stage community.

Algemene informatie

Vakcode AB_1195
Studiepunten 24 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. J.B. Legradi
Examinator dr. J.B. Legradi
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: