BSc thesis major Gezondheidswetenschappen/Klinische wetenschappen

2019-2020

Doel vak

De bachelorstage vormt de afsluiting van de bachelorfase van de
opleiding Gezondheid en Leven. Naast het verkrijgen van vakinhoudelijke
kennis en het aanleren van praktische vaardigheden heeft de
bachelorstage als doel om de tijdens de studie verworven academische
vaardigheden en
onderzoeksvaardigheden in de praktijk te brengen en te verdiepen.
Tijdens de stage bekwaamt de student zich in de verschillende aspecten
van gezondheidswetenschappelijk/klinisch onderzoek door de verschillende
fasen van onderzoek te doorlopen: de theoretische voorbereiding,
literatuuronderzoek, de praktische werkzaamheden (zoals de
dataverzameling), de statistische analyses, het schrijven van een
onderzoeksverslag, het houden van een mondelinge presentatie en het
participeren in de wetenschappelijke activiteiten van de afdeling.
Daarnaast kan de stage worden gezien als een eerste oriëntatie op het
toekomstig werkveld.
Aan het eind van de stage is de student in staat om:
• onder begeleiding gezondheidswetenschappelijk/klinisch
onderzoek aan gezondheidsvraagstukken uit te voeren en kan de
student praktische en methodologische vaardigheden toepassen die
hem/haar
daartoe in staat stellen;
• een onderzoeksvoorstel te schrijven waarin een specifieke
gezondheidswetenschappelijke/klinische vraagstelling, de beoogde
onderzoeksopzet en tijdsplanning van de werkzaamheden zijn gedefinieerd;
• op systematische wijze de wetenschappelijke literatuur m.b.t. het
stage onderwerp te doorzoeken, en aan de hand van relevante artikelen de
belangrijkste ontwikkelingen in het vakgebied te kunnen samenvatten en
hiervan verslag te leggen
• statistische analyses op (eigen) onderzoeksgegevens toe te passen en
de resultaten ervan, mede in het licht van de gebruikte
onderzoeksmethode, op een goede manier te interpreteren;
• een kritische mening te vormen over de onderzoeksresultaten en
conclusies te trekken;
• de onderzoeksresultaten in het Engels op een heldere wijze
schriftelijk en mondeling te rapporteren en in de context van de al
bestaande relevante wetenschappelijke literatuur te plaatsen. De
kwaliteit van het onderzoeksverslag moet zodanig zijn dat daarmee een
bijdrage geleverd kan worden aan een publicatie in een
gezondheidswetenschappelijk wetenschappelijk tijdschrift;
• reflecteren op de opgedane vaardigheden, competenties,
ervaringen en het bereiken van de (persoonlijke) leerdoelen.

Inhoud vak

De stage betreft een actieve deelname aan wetenschappelijk onderzoek
welke leidt tot vakinhoudelijke verdieping.
Bij een gezondheidswetenschappelijk/klinisch georiënteerde stage is de
onderzoeksvraag van gezondheidswetenschappelijke aard. Er dienen
gegevens met betrekking tot de gezondheid van (groepen) mensen /
patiënten verzameld en geanalyseerd te worden met behulp van
kwantitatieve onderzoeksmethoden. Statistische toetsing is verplicht.
Het enkel toepassen van beschrijvende statistiek of het enkel analyseren
van literatuur en/of rapporten is niet voldoende.
De stage wordt afgerond met een onderzoeksverslag en een mondelinge
presentatie.

Onderwijsvorm

De student brengt de stageperiode door op de stage verlenende instelling
gedurende een fulltime periode van 12 weken.
Wetenschappelijke onderzoeksafdelingen van universiteiten, universitaire
medische centra of erkende onderzoekinstellingen op het gebied van
gezondheid komen in aanmerking als mogelijke stageplaats.

Toetsvorm

De student meldt de stage aan bij het stagecoördinaat door middel van
het indienen van de benodigde documenten (zie Canvas stagecommunity
Gezondheid en Leven). De stagecoördinatoren van Gezondheid en Leven
beoordelen op basis van het aanmeldformulier en het
projectvoorstelformulier of de stage aan alle voorwaarden en
inhoudelijke criteria voldoet.
Binnen 6 weken na aanvang van de stage vindt een evaluatie moment (go/no
go) plaats. Dit is gebaseerd op:
• De eerste versie van introductie en methode van het onderzoeksverslag
(onvoldoende/voldoende/goed/excellent)
• De uitvoering van het onderzoek (onvoldoende/voldoende/goed/excellent)
• De attitude van de student (onvoldoende/voldoende/goed/excellent)

De stage wordt afgesloten met een eindbeoordeling van vier verschillende
aspecten van de stage die elk een andere weging hebben:
• Het definitieve onderzoeksverslag: 50% van het eindcijfer
• De uitvoering van het onderzoek: 30% van het eindcijfer
• De mondelinge presentatie: 20% van het eindcijfer
• De attitude van de student: onvoldoende/voldoende/goed

Alle aspecten moeten minimaal met een voldoende zijn beoordeeld om de
stage af te ronden.

Vereiste voorkennis

De student mag stage lopen in geval aan onderstaande eisen voldaan is:
- Alle vakken uit het eerste studiejaar zijn afgerond (60 EC).
- Ten minste 42 EC van het tweede jaar is behaald.
- Methodologie 2 (AB_487014) is behaald.
- Tenminste 3 van de vakken uit periode 4 en 5 van het tweede studiejaar
binnen de gevolgde major zijn behaald.
- Epidemiologie en biostatistiek 3 (AB_470228) is gevolgd.

Indien de student een kwalitatief onderzoek gaat uitvoeren tijdens de
stage geldt een aanvullende eis:
- Kwalitatief onderzoek (AB_1167) moet behaald zijn.

Doelgroep

BSc Gezondheid en Leven Jaar 3

Major Gezondheidswetenschappen (GW)
Major Klinische Wetenschappen (KW) voor studenten die
stage gaan lopen met een gezondheidswetenschappelijke
invalshoek.

Overige informatie

In het tweede studiejaar en aan het begin van het derde jaar wordt een
voorlichtingsbijeenkomst gehouden over de bachelorstages. Meer
informatie over de gang van zaken is te vinden op de Canvas
stagecommunity Gezondheid en Leven.

Algemene informatie

Vakcode AB_1196
Studiepunten 18 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. M. de Cock
Examinator dr. M. de Cock
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: