Medical Biochemistry

2019-2020
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

Algemene leerdoelen / eindtermen:
a. Kent de specifieke structuur, de functie en rol van de
verschillende metabole moleculen, cellen en weefsels/organen van de
mens.
b. Kan de samenhang van weefselopbouw (histologie), hormonen
(endocrinologie) en metabole paden (biochemie) in het basale
functioneren van de mens als geïntegreerd systeem uitleggen.
c. Begrijpt de reactie van de mens op snelle of chronische
veranderingen in leefstijl (dieet en sport) en tijdens ziekte.
d. Kan de onderliggende oorzaak van de weefsel-specifieke effecten van
gen-mutaties uitleggen.
e. Begrijpt de biochemische achtergrond en werking van
enkele algemeen bekende, leefstijl-gerelateerde voedings- en
geneesmiddelen (cholesterolverlagers, aspirine).

Leerlijn mathematische modellen in BMW:
De student:
- weet hoe een snelheidsvergelijking voor een enzym dat door effectoren
beïnvloed wordt wiskundig is opgebouwd, kan het gedrag van het enzym
kwalitatief voorspellen aan de hand van deze vergelijking en kan
grafieken maken die dit gedrag weergeven.
- kan aan de hand van simulaties van een metabool netwerk, dat opgebouwd
is uit gekoppelde snelheidsvergelijkingen, een kwalitatieve redenering
opstellen die het gedrag van het netwerk verklaart.

Leerlijn ‘Wetenschappelijk denken en onderzoek doen’:
De student beheerst de laboratorium vaardigheden van isolatie,
fractionering en kwantitatieve bepaling van glucose, lipiden en eiwitten
uit bloed.
De student is in staat deze laboratorium experimenten te beschrijven in
een labjournaal en uit de beschreven resultaten de juiste conclusie te
trekken.
De student is in staat enkele humane weefsels onder het microscoop te
herkennen, en de samenhang van vorm en functie te herleiden.

Inhoud vak

De cursus bouwt in biomedische termen voort op het meer algemeen
biochemische fundament gelegd in jaar 1 met de cursussen Biochemie (BMW)
en Bouwstenen van het leven (G&L). Deze cursus beoogt de studenten de
essentiële kennis bij te brengen:
a. van het humane metabolisme van koolhydraten, eiwitten en vetten
(suikers, aminozuren, lipiden en nucleotiden) en de bijbehorende
spijsvertering, moleculaire processen en regulatiemechanismen.
b. hoe in de mens verschillende organen en weefsels gespecialiseerde
rollen spelen in de metabole paden (darm, lever, nier en longen);
c. hoe dit metabool systeem de gezonde mens in staat stelt adequaat te
reageren op veranderingen in gedrag (voeding, leefstijl, sport, stress);
d. hoe pathologische veranderingen kunnen ontstaan door genetische
afwijkingen of door leefstijl en omgeving (obesitas, alcohol, anorexia,
infecties);
e. hoe veel voorkomende condities kunnen worden gediagnostiseerd aan de
hand van lichaamsvloeistoffen (klinische chemie) en behandeld met enkele
generieke geneesmiddelen (cholesterolverlagers, aspirine,
maagzuurremmers) ter illustratie van de onderliggende biochemische
processen en metabole paden in de gezonde en zieke mens;
f. over het begrip metabole paden en regulatie middels metabolieten en
hormonen en het mathematisch modelleren daarvan.

Onderwijsvorm

1. Hoorcolleges (28 uur).
2. Practica modelleren, histologie en biochemie (22 uur).
3. Werkgroepen biochemie + voorbereiding (18 uur)
4. Zelfstudie/literatuur (100 uur)
Totaal: 168 uur

Toetsvorm

Summatieve toetsing middels 2 digitale gesloten deeltoetsen (week 4 en
week 8, multiple choice en complexe vraagvormen).
Gemiddeld cijfer ≥ 5,50 is behaald. Er is per jaar één herkansing over
de
volledige studiestof.

Voor het behalen van de cursus zijn drie modules voorwaardelijk.
-Aanwezigheid verplichte histologie practica en verplichte biochemie
practica, inclusief voldoende labjournaal. (voldaan/niet-voldaan)
-Actieve deelname aan werkgroepen mathematisch modelleren.
(voldaan/niet-voldaan)
-Actieve deelname aan werkgroepen biochemie, inclusief voldoende essay,
presentatie, discussie (voldaan/niet-voldaan)

Literatuur

Biochemie: Lieberman and Peet: Marks’ Essentials of Medical
Biochemistry, 2nd Ed 2015. ISBN: 978-1-4511-9006-9 Hoofdstukken: 1-8,
16-36
(Circa 2/3 van het boek wordt behandeld. Sectie 2 en 4 zijn gedeeltelijk
herhaling van biochemie uit het eerste jaar, maar nu in medisch
perspectief, en tevens essentieel voor het ophalen van voorkennis.)

Endocrinologie en Histologie: Martini, Fundamentals of Anatomy and
Physiology, 8/9/10th edition. Hoofdstuk 18 en delen van hoofdstukken 21,
23, 24 en 26

Doelgroep

Verplicht vak voor tweedejaars BSc Biomedische Wetenschappen,
keuzecursus voor tweedejaars BSc Gezondheid en Leven, major Biomedische
Wetenschappen.

Overige informatie

Labjas nodig bij de practica Biochemie.

Aanbevolen voorkennis

Biochemie (BMW) of Bouwstenen van het Leven (G&L)

Algemene informatie

Vakcode AB_1198
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 200
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator drs. K. Brouwer
Examinator dr. ing. S.J. van Vliet
Docenten drs. K. Brouwer
prof. dr. A.J.G. Horrevoets
dr. R.E. van Kesteren
dr. M.H.G. Verheijen
dr. D. Molenaar
dr. ing. S.J. van Vliet

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Onderwijs, Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege, Werkgroep*, Computerpracticum, Practicum

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: