Transport and Environmental Economics

2019-2020
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

Het vak beoogt de student kritisch, en op economische wijze, te leren
kijken naar het functioneren van vrije markten die falen. Na het volgen
van dit vak is de student in staat om de relatie tussen overheid en
markt vanuit een economisch perspectief te karakteriseren. De student
leert waarom, en onder welke voorwaarden, de vrije markt niet leidt tot
een efficiënte allocatie van goederen en productiefactoren (Academische
vaardigheden). Het gaat in dit vak daarbij in het bijzonder om externe
effecten (vervuiling, congestie), natuurlijk monopolie (spoorwegen,
sommige natuurlijke hulpbronnen), oligopolie (luchtvaart, fossiele
brandstoffen (functioneren van de OPEC)), publieke goederen
(milieukwaliteit, infrastructuur), en het beheer van vernieuwbare en
niet-vernieuwbare natuurlijke hulpbronnen (Vakkennis, Link met de
praktijk). De student leert om te gaan met economische methoden en
technieken die in dit kader onontbeerlijk zijn voor het analyseren van
marktfalen en het evalueren van bijbehorend beleid. Dit betreft ook
methoden om empirisch de economische waarden van ongeprijsde goederen
zoals vervuiling en tijd te bepalen en om methoden om tot een goede
investeringsbeslissing te komen via met name kosten-batenanalyse
(Onderzoeksvaardigheden, Kwantitatieve vaardigheden).

Na afronding van dit vak:
1. kun je op een kritische en economische wijze het functioneren en
falen van vrije markten analyseren en overheidsbeleid ter bestrijding
van marktfalen ontwikkelen.
2. ben je in staat om uit te leggen hoe externe effecten door de
overheid ‘geïnternaliseerd’ kunnen worden door Pigouviaanse beprijzing
en het invoeren van verhandelbare emissierechten, zowel in first-best
als second-best situaties.
3. ben je in staat de oorzaken en gevolgen van belastingconcurrentie
tussen overheden en van marktmacht in netwerken te beschrijven en
beleidsadvies ter bestrijding hiervan geven.
4. kun je uitleggen hoe vernieuwbare en niet-vernieuwbare natuurlijke
hulpbronnen in een vrije markteconomie worden geëxploiteerd en tot welke
problemen dit leidt.
5. kun je economische methoden en technieken toepassen die benodigd zijn
voor het analyseren van marktfalen en het evalueren van bijbehorend
beleid.
6. ben je in staat kosten-baten berekeningen te maken en kun je
waarderingsmethoden (zoals discrete keuzemodellen en gebleken
voorkeuren) gebruiken.
7. ben je in staat resultaten uit de wetenschappelijke literatuur zowel
schriftelijk als mondeling op een begrijpelijke manier te presenteren en
te bediscussiëren samen met en ten overstaan van je medestudenten.
8. ben je je bewust van de verschillende moeilijkheden die zich kunnen
voordoen bij het reguleren van markten in de werkelijkheid, en begrijp
je dat eenvoudige ‘recepten’, hoewel nuttig ter illustratie van de
mogelijkheden, niet zomaar in de praktijk kunnen worden toegepast.

Inhoud vak

Dat de vrije markt als vanzelf tot een efficiënte allocatie van
productiefactoren en goederen leidt en dat de overheid zich daarom
terughoudend dient op te stellen, is in de praktijk vaak een te simpele
voorstelling van zaken. Het vak Environmental and Transport Economics
behandelt de vaak complexe relatie tussen ‘markt’ en ‘overheid’ vanuit
het perspectief van de Milieueconomie en de Vervoerseconomie. In het vak
worden algemene economische inzichten met betrekking tot de relatie
tussen ‘markt’ en ‘overheid’ aan de hand van praktische en aansprekende
voorbeelden ontwikkeld en uitgewerkt. Een kern van het vak wordt gevormd
door het begrip ‘extern effect’ als economische oorzaak van
milieuproblemen zoals vervuiling, grondstofschaarste en overexploitatie
van natuurlijke hulpbronnen. In het vak worden ook beleidsoplossingen
voor deze problemen besproken. Daarnaast worden andere vormen van
externe effecten onderzocht – in het bijzonder files en congestie in het
wegverkeer. Maar het vak behandelt ook marktfalen voortkomend uit
marktmacht op het spoor (‘natuurlijk monopolie’), in de luchtvaart
(‘oligopolie’ en ‘contestable markets’) en in de energievoorziening
(‘kartels’ zoals OPEC); of vanwege publieke goederen, zoals
infrastructuur. Ten slotte worden methoden om empirisch de economische
waarden van ongeprijsde goederen zoals vervuiling en tijd te bepalen en
methoden om tot een goede investeringsbeslissing te komen (met name
kosten-batenanalyse) besproken en geoefend.

Onderwijsvorm

Hoorcollege
Instructiecollege
Werkcollege

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen (60%) en opdrachten (40%)

Vereiste voorkennis

Inleiding economie I en Inleiding economie II

Literatuur

Transport Economics:
Syllabus “Markets and Governments: Transport Economic Applications”.

Environmental Economics:
Karp, L. (2017), “Natural resources as capital,” MIT Press, Cambridge,
Massachusetts, USA.

Doelgroep

De cursus richt zich op tweedejaars Aarde en Economie studenten.

Algemene informatie

Vakcode AB_1215
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 200
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. G.C. van der Meijden
Examinator dr. G.C. van der Meijden
Docenten dr. G.C. van der Meijden
prof. dr. E.T. Verhoef

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep, Computerpracticum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: