Studievaardigheden en carriere-oriëntatie 2

2019-2020

Doel vak

Deze cursus heeft 3 overkoepelende hoofddoelen:
1. Studenten via verschillende werkvormen algemene studievaardigheden
bijbrengen.
2. Studenten aanzetten zich te oriënteren op hun (studie)loopbaan binnen
de biologie.
3. Studenten ondersteunen in hun persoonlijke en professionele
ontwikkeling.

Met deze cursus worden de onderstaande leerdoelen behaald:
- Je kunt wetenschappelijke literatuur kritisch evalueren.
- Je kunt opbouwende peerfeedback geven, daarbij gebruik makend van
opgedane kennis over wetenschappelijke verslaglegging en feedback
regels.
- Je kunt een mening vormen over de ethische aspecten van
wetenschappelijk onderzoek.
- Je kunt persoonlijke leerdoelen opstellen en onderhouden.
- Je kan reflecteren op je eigen functioneren.
- Je kan jezelf mondeling presenteren in een pitch.
- Je kunt concreet onderbouwen dat je specifieke vaardigheden bezit.
- Je bent je bewust van wensen van mogelijke toekomstige werkgevers ten
aanzien van kennis, vaardigheden en werkhouding.
- Je reflecteert op je eigen interesses en capaciteiten binnen de
biowetenschappen.
- Je bent in staat een weloverwogen keuze te maken voor een
vervolgtraject en specialisatie.

Inhoud vak

Deze cursus (AB_1220) loopt over het gehele tweede jaar van het
curriculum BSc Biologie. Deze cursus volgt op de eerstejaars cursus
studievaardigheden en carrièreoriëntatie deel 1 (AB_1214).

In deze cursus ligt er een sterke nadruk op carrièreoriëntatie en
specialisatiekeuze. Middels verschillende werkvormen worden studenten
gevraagd hun eigen interesses, ambities en toekomstplannen te
onderzoeken en daarop te reflecteren. Hierbij geïntegreerd worden
studenten voorgelicht door de studieadviseurs. In ondergeschikte mate
wordt er tijdens het tweede jaar ook aandacht besteed aan een verdere
ontwikkeling van de studievaardigheden.

Onderwijsvorm

Werkgroepen
Individuele gesprekken

De werkgroepen lopen veelal parallel aan het cursorische onderwijs, maar
kunnen daar in sommige gevallen ook in geïntegreerd zijn. Zowel de
werkgroepen als de persoonlijke gesprekken zijn 100% verplicht.

Toetsvorm

Korte “pitch” video
Opdracht kritisch lezen
Opdracht studiekeuze
Portfolio

Alle onderdelen die in deze cursus zelf worden getoetst moeten voldoende
worden afgerond. Herkansen van onvoldoende gemaakte opdrachten gaat in
overleg met de docent.
Bijwonen van alle bijeenkomsten is verplicht. Vooraf gemelde afwezigheid
wordt in overleg met de docent gecompenseerd met aanvullende opdrachten
die moeten worden ingeleverd en beoordeeld als voldoende.

Vereiste voorkennis

Studievaardigheden en carrière-oriëntatie deel 1 (AB_1214) van deze
cursus uit het eerste jaar biologie.

Literatuur

Handleiding wordt via Canvas aangeboden.

Doelgroep

Verplicht voor tweedejaars studenten Biologie.
Voldoen van deze tweedejaarscursus is een vereiste om te mogen deelnemen
aan het stage voorbereidende vak "Bachelor Thesis: Part 1 BIO".

Overige informatie

Voldoen van deze tweedejaars cursus is een vereiste om te mogen
deelnemen aan het stage voorbereidende vak "Bachelor Thesis: Part 1
BIO".

Algemene informatie

Vakcode AB_1220
Studiepunten 0 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator E. Tajzai MSc
Examinator dr. J.M. Koene
Docenten E. Tajzai MSc

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: