Gezondheid in de stad

2019-2020

Doel vak

Aan het eind van het vak kan de student
• Reflecteren op zijn/haar rol als gezondheidswetenschapper in de
samenleving
• Academische kennis over gezondheid toepassen in de maatschappelijke
praktijk
• In groepsverband een projectopdracht van een maatschappelijke partner
vormgeven
• Feedback leveren op medestudenten

Inhoud vak

De studenten werken in opdracht van een maatschappelijke partij in
kleine subgroepen samen aan één vraagstuk. Deze projectopdracht zal
altijd bestaan uit activiteiten in de stad mét de burger. Projecten
kunnen gaan over welzijn, zorg, leefbaarheid en andere thema’s die
gerelateerd zijn aan volksgezondheid. Het gaat om intensieve projecten
die vanuit de opdrachtgever worden aangestuurd. De studenten stemmen in
sub-groepjes in samenspraak met de cursusleider een leeropdracht af,
resulterend in een project dat in twee maanden wordt afgerond. Naast de
afronding van het project worden de resultaten teruggekoppeld aan de
opdrachtgever en de gemeenschap, en waar mogelijk aangevuld met concrete
aanbevelingen die betrekking hebben op de volksgezondheid. Gedurende het
vak vinden twee keer per week terugkoppelingsbijeenkomsten plaats op de
VU. Hier in staan vaardigheidstraining, intervisie en reflectie centraal
en rapporteren de subgroepen bevindingen aan elkaar.aanbevelingen die
betrekking hebben op de volksgezondheid. Gedurende het vak vinden twee
keer per week terugkoppelingsbijeenkomsten plaats op de VU. Hier in
staan vaardigheidstraining, intervisie en reflectie centraal en
rapporteren de subgroepen bevindingen aan elkaar.

Onderwijsvorm

Binnen Gezondheid in de Stad voeren studenten in het kader van Community
Service Learning taken uit voor opdrachtgevers vanuit de samenleving.
Naast maatschappelijke dienstverlening is het doel voor studenten om
nader te leren reflecteren op hun rol als academicus en professional op
het gebied van gezondheid, door het gesprek over gezondheid & welzijn
aan te gaan met groepen in de samenleving met een afstand tot de
academische wereld. Het vak is er op gericht om studenten kennis te
laten maken met het vertalen van academische kennis naar de dagelijkse
praktijk in de samenleving.
Veldwerk, workshops, intervisiebijeenkomsten, presentaties, groepswerk &
zelfstudie

Toetsvorm

Toetsing vindt plaats op niveau 100 aan de hand van de volgende
uitkomsten:
• Verbale & geschreven reflectie, zowel individueel als in groepsverband
(20%)
• Een projectverslag met de uitkomsten van de projectopdracht en
aanbevelingen, inclusief reflectie (50%)
• Een communicatiebijeenkomst met een plenaire presentatie &
posterpresentaties (30%)
Bovenstaande toetsing wordt samengebracht in een te beoordelen
portfolio. Op alle onderdelen ervan dient een voldoende resultaat te
worden behaald.

Literatuur

Tijdens het vak wordt de benodigde literatuur verstrekt.

Algemene informatie

Vakcode AB_1222
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. M.B.M. Zweekhorst
Examinator prof. dr. M.B.M. Zweekhorst
Docenten dr. L.D.J. Kuijper
dr. ir. T.H.M. Hamers
L.M. Möller MSc
dr. L.A. Schaap

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkgroep