Translationele neurowetenschappen

2019-2020

Doel vak

Inzicht verkrijgen in het translationele traject van patiënt naar
ontwikkeling van geneesmiddel, op alle niveaus, toegepast op
neurodegeneratieve aandoeningen.

Aan het eind van de cursus kan de student:
1. Belangrijke neurodegeneratieve aandoeningen op het niveau van
klinisch beeld en diagnostiek, pathogenese, therapie en onderzoek
begrijpen en beschrijven.
2. De opzet van fundamenteel onderzoek vanuit een klinische vraag
beschrijven en analyseren.
3. De weg van resultaten van fundamentele studies naar de kliniek
beschrijven en analyseren.
4. De opzet en uitvoering van klinische trials binnen kwetsbare
patiëntengroepen (hersenaandoeningen en oudere patiënten) beschrijven en
analyseren.
5. Literatuuronderzoek doen en schriftelijk rapporteren over een
translationele onderzoeksvraag (Engels).
6. Kennis van fundamenteel en klinisch onderzoek voor een translationeel
doel integreren, analyseren en een eindoordeel geven.

Inhoud vak

Belangrijke degeneratieve aandoeningen van de hersenen (o.a. ziekte van
Alzheimer, ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose, ziekte van
Huntington) worden translationeel behandeld, van differentiaal diagnose
tot de historie van het pathogenetisch onderzoek, van de huidige
therapeutische opties en beperkingen hiervan tot state-of-the art
moleculair onderzoek naar nieuwe therapeutische mogelijkheden. Ook wordt
de invloed van genetische factoren en de rol van de pharmaceutische
industrie behandeld.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (24 uur)
Werkcolleges (verdiepingsmodules) (10 uur)
Werkgroepen (schrijfopdracht (14 uur)
Zelfstudie (120 uur)

Deelname werkcolleges verplicht:
Voldoende deelname aan beide verdiepingsmodules (werkcolleges) is
verplicht en voorwaardelijk voor behalen van het tentamen. In geval van
afwezigheid met geldige reden dient dit vooraf bij de examinator gemeld
te worden.

Toetsvorm

• Tentamen:
 Vragen: gesloten (meerkeuze)
 Afname: schriftelijk

• Weging toetsonderdelen:
 Meerkeuze tentamen: 75%
 Schrijfopdracht: 25%

• Compensatie:
 Compensatie tussen tentamen en schrijfopdracht is niet mogelijk. Zowel
tentamen als schrijfopdracht moeten minimaal met een 5,5 beoordeeld zijn
om voor deze cursus te slagen.

• Herkansing opdracht:
 Bij hertentamen moment en/of in volgend academisch jaar

• Leerlijn Academische Vaardigheden:
 Academische houding (kritisch denken, oordeelsvorming en reflectie op
handelen): in werkcolleges (formatief) en schrijfopdracht (summatief)
 Informatievaardigheden: tijdens hoorcolleges informatie vergaren
zonder tekstboek (summatief), verder informatie uit wetenschappelijke
literatuur halen t.b.v. werkcolleges (formatief) en schrijfopdracht
(summatief)
 Schrijfvaardigheden: schrijfopdracht (summatief)
 Presentatievaardigheden: werkcolleges nl. debat en project opdracht
(formatief)
 Samenwerken: werkcolleges (formatief) en schrijfopdracht (summatief)
 Klinisch redeneren: tijdens colleges en werkcolleges (formatief) en
schrijfopdracht (summatief)

• Leerlijn Onderzoeksmethoden en Statistiek:
 Onderzoeksmethoden theorie: in hoorcolleges, werkcolleges (formatief)
en schrijfopdracht (summatief)

• Leerlijn International Science Communication:
 Engels lezen: artikelen t.b.v. werkcolleges (formatief) en
schrijfopdracht (summatief)
 Engels schrijven: schrijfopdracht (summatief)

Literatuur

1. Collegeslides (op Canvas)
2. Lesmateriaal (op Canvas)

Tijdens de cursus wordt geen tekstboek gebruikt, de tentamenstof wordt
behandeld tijdens de hoorcolleges, de slides worden op Canvas
gepubliceerd. Dit is een belangrijke vaardigheid om te ontwikkelen.
Aangeraden wordt om de hoorcolleges bij te wonen en de stof goed bij te
houden.

Doelgroep

BSc Gezondheid en Leven Jaar 2
Major Klinische Wetenschappen (KW)
Verplichte cursus

Overige informatie

Dr. Wiep Scheper (coördinator)
Dr. Jan van Weering (co-coördinator)
Dr. Vivi Heine
Dr. Truus Abbink
Dr. Betty Tijms
Dr. Rik Ossenkoppele
Dr. Jack van Horssen
Overige docenten en tutoren worden via Canvas bekend gemaakt.

Afwijkende intekenprocedure

Via VUnet

Algemene informatie

Vakcode AB_1224
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. W. Scheper
Examinator dr. W. Scheper
Docenten dr. W. Scheper
dr. J.R.T. van Weering

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Werkgroep, Computerpracticum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: