Genetica & genomica

2019-2020

Doel vak

Na deze cursus:
- weet de student welke moleculen in cellen betrokken zijn bij het
verwerken van genetische informatie.
- weet de student hoe genetische informatie georganiseerd is in cellen.
- kan de student de processen replicatie, reparatie en vermenigvuldiging
van DNA beschrijven.
- weet de student wat een mutatie is, hoe die ontstaat, en wat de
consequenties ervan zijn.
- kan de student beschrijven hoe genetische informatie omgezet wordt in
eiwit.
- kan de student beschrijven hoe evolutie in genomen werkt.
- kan de student genetische informatie met computerprogramma's bewerken
en interpreteren.

Inhoud vak

Het doel van deze cursus is inzicht te krijgen in de fundamentele
mechanismen van de genetica in bacteriëne en eukaryoten.

Onderwijsvorm

De cursus wordt in twee formen gegeven:
• Hoorcolleges: zijn niet verplicht, maar wel aangeraden.
• Werkgroepen: deelname verplicht, meestal computer-practica.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen. De tentamenstof is gedefineerd door de op Canvas
gepubliceerde informatie.

Literatuur

Alberts et al: Essential Cell Biology, W.W.Norton & Company, 5th ed.,
2019, ISBN 9780393679533

Doelgroep

1ste jaar Biologie

Algemene informatie

Vakcode AB_1240
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator prof. H. Lill
Examinator prof. H. Lill
Docenten E. Tajzai MSc
prof. H. Lill

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege, Werkgroep, Computerpracticum, Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: