Ecologie

2019-2020

Doel vak

Inzicht geven in de relatie tussen organismen en hun milieu en de
invloed van de mens op behoud en beheer van biodiversiteit en
natuurlijke hulpbronnen.

Inhoud vak

Theoretisch algemeen deel
• Algemene inleiding: Hoe kan een mens duurzaam leven op aarde?
• Basisprincipes van de ecologie: het functioneren van ecosystemen
• Basisprincipes van de ecologie: levensgemeenschappen, biomen en
aquatische milieus
• Basisprincipes van de ecologie: zelfregulerende mechanismen binnen
ecosystemen
• Natuurlijke successie
• Populatiedynamica en in het bijzonder de menselijke populatie
• Analyse van predator-prooi en concurrentiemodellen mbv stelsels
differentiaal-vergelijkingen en fasediagrammen (inclusief
computerpracticum POPULUS)
• Patronen in biodiversiteit en het behoud ervan
• Basisprincipes van de ecologie: stromen van energie en materie
• Klimaatverandering en de rol van de mens daarin
• Plagen en pesticiden
• Natuurbeheer en -behoud

Onderwijsvorm

• Theorie colleges (31 uur)
• Schriftelijke opdrachten maken over de theorie
• Computerpractica (2 dagdelen), waarin respectievelijk populatiegroei
wordt gesimuleerd, en interspecifieke concurrentie en predator-prooi
relaties worden geanalyseerd
• Dag excursie naar de Oostvaardersplassen voor het doen van waarnemen
en het vervolgens maken van een opdracht over de regulatie van
natuurlijke populaties en het toekomstig beheer van het gebied.
• Amsterdamse Bos en omgeving: Veldpracticum relatie vegetatie en
vogelbevolking. Vegetatiekartering maken en n kaart brengen van
territoria en bepalen van populatieomvang (3 dagen, incl. inleidende
colleges, uitwerken van de gegevens en presentatie).

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen over het theoretsiche gedeelte (90% van het
eindcijfer), verslag en opdracht excursie Oostvaardersplassen (10% van
het eindcijfer). Het totale eindcijfer moet minimaal 5,5 zijn. Alle
praktische onderdelen zijn verplicht (excursie, computerpractica,
veldwerk Amsterdamse Bos). Als deze niet met voldoende resutlaat zijn
gevolgd, kan er geen eindcijfer worden gegeven.

Vereiste voorkennis

De kennis opgedaan in het eerste jaar van de BSc Biologie.

Literatuur

Begon, B., Howarth, R.W., Townsend, C.R (2014) Essentials of Ecology
(4th edition). Wiley. ISBN 978-0-470-90913-3

Doelgroep

Studenten van het 1e jaar van de BSc Biologie.

Afwijkende intekenprocedure

De standaard intekenprocedure voor vakken in het 1e jaar van de BSc Biologie.

Algemene informatie

Vakcode AB_1242
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. M.A.P.A. Aerts
Examinator prof. dr. M.A.P.A. Aerts
Docenten prof. dr. M.P. Berg
prof. dr. E.T. Kiers
prof. dr. J.H.C. Cornelissen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Excursie, Werkgroep, Computerpracticum, Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: