Plant- & dierfysiologie

2019-2020

Doel vak

Deze cursus heeft als doel om inzicht te geven in de fysiologische
principes van homeostase van het interne milieu bij zowel planten als
dieren. Daarbij komen de evolutionaire overeenkomsten en verschillen in
deze mechanismen tussen planten en dieren duidelijk naar voren. Bij het
uitvoeren van de experimenten met levende ongewervelde dieren zal de
focus liggen op de weergave en interpretatie van experimenteel
verzamelde gegevens en wetenschappelijke rapportage daarvan. Daarnaast
zal aandacht besteed worden aan de ethische aspecten van het werken met
levend materiaal (bijv. gene editing, dierproeven).

De behaalde leerdoelen aan het eind van de cursus zijn:
• De student heeft kennis en inzicht in de behandelde onderwerpen uit de
fysiologie van planten en dieren.
• De student kan zijn standpunt ten aanzien van genetische manipulatie
en dierproeven (mondeling en/of schriftelijk) toelichten en verdedigen.
• De student bezit vaardigheden nodig voor het werken met levende
ongewervelde dieren en het doen van basale fysiologische waarnemingen en
bepalingen.
• De student kan verzamelde experimentele gegevens verwerken en
interpreteren en in een figuur met bijschrift presenteren, zoals
verwacht wordt in een eerstejaars verslag.

Inhoud vak

In deze cursus worden een groot aantal fundamentele onderwerpen uit de
fysiologie behandeld zoals:
o Fotosynthese, Chemische energie
o Basale weefsel en orgaanstructuren en -functies,
o Respiratie en Circulatie
o Voedselopname, -transport en excretie
o Hormonale regulatie
o Voortplanting
o Bewegingsfysiologie en sensorische waarneming
Tevens wordt invulling gegeven aan meningsvorming omtrent het doen van
onderzoek aan levende wezens (bijv. genetische manipulatie en
dierproeven). In de practica zullen de studenten de leerstof kunnen
toepassen via simpele fysiologische metingen en de verzamelde gegevens
gebruiken voor datavisualisatie.

Onderwijsvorm

Colleges (± 30 uur)
Fysiologische practica (± 6 uur)
Werkgroepen/Computerpractica: Datavisualisatie en verslaglegging (figuur
met bijschrift)
Enkele colleges kunnen in het Engels gegeven worden

Toetsvorm

Tentamen (75% van het eindcijfer, gemiddeld cijfer minimaal 5,5)
Data visualisatie (10%, minimaal 5,5)
Essay (15%, minimaal 5,5)

Literatuur

Sadava et al. Life: the science of biology (11th edition; ISBN-10:
1-319-01016-4; ISBN-13: 978-1-319-01016-4)

Algemene informatie

Vakcode AB_1243
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. J.M. Koene
Examinator dr. J.M. Koene
Docenten dr. ir. A.H. de Boer
A. Jessen MSc
dr. J.M. Koene

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Werkgroep, Computerpracticum, Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: