Voorbereiding veldwerk Aarde en Economie

2019-2020

Doel vak

De student leert een gebiedsstudie doen op basis van (geologisch)
kaartmateriaal, CBS-data en bronnenonderzoek.
De student leert kennis uit het de eerstejaars vakken en aangeleerde
technieken toepassen in zijn/haar eigen onderzoek.
De student een eigen onderzoek met hoofdvraag, deelvragen, methoden en
een planning opzetten op basis van voorstudie in literatuur
(voornamelijk online bronnen).
Het maken en verwerken gegevens voor een lithostratigrafisch profiel en
een enquete.

Inhoud vak

Het maken van een gebiedsanalyse en een kennismaking
met onderzoekstechnieken.
De eerste 4 weken bestaat met name uit opdrachten als
een economisch profiel, een voorzet voor een lithostratigrafisch
profiel, interviewtechnieken, het maken van een enquête, etc. Daarnaast
wordt een veldplan voor het
eigen onderzoek gemaakt op basis van een gebiedsstudie, een
bronnenstudie, een doelstelling met deelvragen, een methodenbeschrijving
en een planning.
De laatste week vindt plaats in Zuid-Limburg, Daar wordt het
lithostratigrafisch profiel met veldgegevens aangevuld en afgemaakt en
wordt de enquete afgenomen en verwerkt.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkcollege, computerpracticum, veldwerk, excursie

Toetsvorm

Economisch profiel, lithostratigrafisch profiel en veldplan wordt in
verschillende delen getoetst

Vereiste voorkennis

Tenminste 24 ec behaald uit het curriculum Aarde en economie jaar 1,
periodes 1-4. Deze eis wordt gecheckt op 15 april of zodra alle cijfers
binnen zijn van de vakken uit periode 1-4 en de herkansingen van de
periodes 1-3.
Daarnaast moet per 15 april een bedrag van ongeveer 550 euro betaald
zijn (dit bedrag is de eigen bijdrage van 55% voor de kosten van alle
veldwerken en excursies van jaar 1 samen). Instructies voor de betaling
volgen ruim van tevoren.

Literatuur

Noodzakelijk:
ACVA: Academische vaardigheden, Schrijven en presenteren op academisch
niveau. Werkboek van het Centrum voor Studie en Loopbaan, verkrijgbaar
in de VU-boekhandel.

Noodzakelijk:
Montello & Sutton, An Introduction to Scientific Research Methods in
Geography and Environmental Studies, second edition, 2013, SAGE
Publications Ltd. ISBN: 978-1446200759

Doelgroep

Eerstejaars studenten Aarde en economie

Afwijkende intekenprocedure

1. Teken je op tijd in volgens de normale procedure. Let op: verlaat intekenen kan bij dit vak niet vanwege te reserveren accommodatie. 2. Vervolgens moet op 15 april 24 ec behaald zijn uit periodes 1-4 (zie bij vereiste voorkennis) en 3. een tevoren aangekondigd bedrag (van ongeveer 550 euro, zie bij vereiste voorkennis) betaald zijn, waarvoor instructies tijdig aangekondigd worden. Pas als aan alle drie de voorwaarden is voldaan is de intekening compleet en mag de student deelnemen aan dit vak.

Aanbevolen voorkennis

Alle vakken uit het curriculum Aarde en economie jaar 1, die voorafgaan
aan dit vak.

Algemene informatie

Vakcode AB_1250
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. M.P. Bokhorst
Examinator dr. M.P. Bokhorst
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep, Veldwerk, Computerpracticum