Methoden en technieken voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek

2019-2020

Doel vak

We onderscheiden de volgende leerdoelen in de context van een case study
naar de energietransitie in Amsterdam:
(a) Studenten krijgen inzicht in gebruikelijke methoden van economisch
onderzoek.
(b) Studenten krijgen inzicht in primaire databronnen en begrijpen
valkuilen en mogelijkheden voor het verzamelen van primaire data.
(c) Studenten krijgen inzicht in secundaire databronnen en kunnen data
uit deze bronnen gebruiken en verwerken.
(d) Studenten kunnen data analyseren, verbanden leggen, en data
visualiseren en kunnen daaruit, voor een gegeven onderzoeksvraag,
conclusies trekken.

Inhoud vak

Dit vak introduceert twee standaard methodes van data verzamelen,
analyseren, en rapporteren in de context van wetenschappelijk onderzoek
in het economische domein. Het vak introduceert het gebruik van deze
methodes en bijbehorende analyse en rapportage via een intensieve case
study met als onderwerp de energietransitie, toegespitst op de situatie
in Amsterdam. Via de colleges en bijbehorende opdrachten worden enkele
academische vaardigheden geïntroduceerd, zoals het gebruik van
literatuur en het analyseren en visualiseren van resultaten. Verdieping
van deze vaardigheden gebeurt door middel van inhoudelijke afstemming
met Veldwerk Limburg.

Onderwijsvorm

Academische vaardigheden worden aangeleerd door ze in de praktijk te
brengen. In dit vak kiezen we de energietransitie als praktische
invulling. Studenten doorlopen de wetenschappelijke cyclus niet
volledig, maar gaan op zoek naar antwoorden op een gegeven
onderzoeksvraag met gegeven onderzoeksmethoden en gegeven databronnen.
Wel maken studenten zelfstandige keuzes in de analyse, het verwerken, en
de rapportering van hun resultaten. Om dit goed te kunnen doen is het
nodig theoretische achtergrond te krijgen en vaardigheden aangeleerd te
krijgen. De introductie van theorie en vaardigheden gebeurt in
hoorcolleges, die meestal in de ochtend gegeven worden. Vervolgens gaan
studenten in kleine groepjes aan de slag met een opdracht waarbij
zelfstandig gewerkt wordt aan verschillende aspecten van de
wetenschappelijke cyclus, zoals het verwerven en analyseren van data.
Groepjes bestaan uit 3 studenten en staan vast voor het gehele vak. Elk
groepje werkt de opdrachten uit voor een vast postcodegebied in
Amsterdam. Voor vragen of specifieke hulp is er op enkele dagen een
vragenhalfuurtje ingeroosterd. Voor overige vragen wordt Canvas
gebruikt, of een email aan de vak-coordinator. Terugkoppeling gebeurt op
basis van het inleveren van een eindresultaat voor de betreffende
opdracht. Tijdens het volgende college wordt deze besproken, waarna een
nieuw stuk theorie of vaardigheid aan bod komt. Deze cyclus van theorie,
vaardigheden en opdrachten wordt afgesloten met een eindopdracht waarin
studenten, nog steeds in groepjes, een poster ontwerpen met de
samenvatting van de case study rond energietransitie voor hun
postcodegebied.

Toetsvorm

De toetsing is als volgt. Voor Opdracht 1 t/m 8 krijgt elke groep een
“pass”/”fail” op basis van de ingediende eindresultaten van de
opdrachten. Een “fail” wordt toegekend indien op basis van de
eindresultaten duidelijk is dat er onvoldoende tijd en aandacht aan de
opdracht is besteed. Het eindcijfer voor het vak is gebaseerd op het
cijfer voor de eindopdracht: het ontwerpen van een poster met de
samenvatting van de case-study rond energietransitie voor hun
postcodegebied. Iedere “fail” leidt tot 1 punt aftrek van het
eindcijfer.

Enkele opmerkingen over de toetsing:
(a) Er geldt een aanwezigheidsplicht. Maximaal 1 college afwezig met
opgave van een geldige reden. Bij meer afwezigheid volgt een sanctie
(bijv. puntenaftrek) die op individuele basis wordt vastgesteld.
(b) Becijfering gebeurt op groepsniveau. Groepen zijn zelf
verantwoordelijk voor een eerlijke verdeling van het werk in alle
afzonderlijke opdrachten. Afwijking van een groepscijfer gebeurt alleen
bij zwaarwegende redenen waarbij de gehele groep geconsulteerd wordt.
(c) Studenten die vorig jaar een deel van de opdrachten niet hebben
gehaald moeten het gehele vak opnieuw doen (in verband met de nieuwe
invulling van dit vak).
(d) De beoordeling van de poster is een gewogen gemiddelde van de
volgende criteria: (1) duidelijke boodschap/conclusie, (2) niet teveel
tekst, (3) relevante bronvermelding, (4) ontwerp van grafieken en
overige visualisaties, (5) juiste inhoud, (6) correcte spelling en
stijl, (7) aantrekkelijk ontwerp, en (8) duidelijke beschrijving
onderwerp en auteurs.

Literatuur

Academische vaardigheden, Schrijven en presenteren op academisch niveau
(ACVA). Werkboek van het Centrum voor Studie en Loopbaan, verkrijgbaar
in deVU-boekhandel.

Montello, D.R., & Sutton, P.C. (2013). An Introduction to Scientific
Research Methods in Geography and Environmental Studies (second
edition). Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: SAGE
Publications.

Overige informatie

Gedurende de twee weken van dit vak zijn studenten full-time bezig. Er
is dus geen tijd voor bijbaan of overige bezigheden.

Toelichting Canvas

Canvas zal worden gebruikt voor:
(a) publiceren van tijdens colleges gebruikte slides en andere
documenten zoals de studiewijzer en opdrachten (menu “​ modules​ ”);
(b) het stellen van vragen of onderling overleggen over de inhoud van de
opdrachten (menu “​ discussions​ ”);
(c) het maken van groepen en matchen met postcodegebieden (menu “​
people​ ”);
(d) het indienen, per groep, van de eindresultaten van de opdrachten
(menu “​ assignments​ ”).

Algemene informatie

Vakcode AB_1252
Studiepunten 3 EC
Periode P5
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. ir. J.H. Ansink
Examinator dr. ir. J.H. Ansink
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: