Biodiversiteit en ecosysteemdiensten

2019-2020

Doel vak

De student kan aan het einde van de cursus:
1. belangrijke ecologische concepten van hoe ecosystemen functioneren,
en hoe de mens dit functioneren beïnvloedt, omschrijven en toepassen op
specifieke situaties en hier schriftelijk over rapporteren
2. omschrijven hoe uiteenlopende ecosystemen duurzaam geëxploiteerd
kunnen worden en hoe dat zich verhoudt tot menselijk welzijn; kan dit
toepassen in specifieke contexten in diverse delen van de wereld
3. economische en niet-economische waarden toekennen aan (veranderingen
in) biodiversiteit en ecosysteemdiensten; kan dit, o.a. in het veld,
toepassen en integreren in concrete situaties en hier
schriftelijk over rapporteren
4. de opzet van het natuur-, ruimtelijk en milieubeleid, inclusief
natuurbeheer en natuurontwikkeling omschrijven, en hoe deze inwerken op
de ruimtelijke richting van Nederland; kan dit toepassen op specifieke
situaties en ecosystemen
5. de indicatorwaarde van ecosystemen, en die van de soorten erin, voor
(al dan niet door mensen veroorzaakte) milieuveranderingen omschrijven
en toepassen op specifieke situaties en hier schriftelijk over
rapporteren.
6. relaties en formules i.v.m. biologische diversiteit, eilandeffect en
populatiegroei toepassen op specifieke ecologische contexten.

Inhoud vak

Inzicht geven in het functioneren en de biodiversiteit van ecosystemen
en de diensten die deze verzorgen, alsook mens-gerelateerde bedreigingen
en beheer van ecosystemen en hun diversiteit.

Onderwijsvorm

Colleges, (26 contacturen), feedbacksessies over tentamen en opdrachten
(2 contacturen), computerpractica (4 contacturen, 2 zelfstudieuren), en
veldopdrachten (16 contacturen, 30 zelfstudieuren) in verschillende
typen Nederlandse landschappen en levensgemeenschappen die in meer of
mindere mate door de mens worden beïnvloed:
• Oostvaardersplassen of duingebied
• Stedelijke en groene gebieden rond de VU
Zelfstudie voor het eindtentamen (76 zelfstudieuren).

Toetsvorm

De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen (70% van het
eindcijfer). Dit tentamen omvat de opgegeven stof uit het boek en de op
de colleges en praktische opdrachten behandelde stof. De rapportages
over de praktische opdrachten (d.w.z. veldopdrachten) bepalen samen 30 %
van het eindcijfer. De deelcijfers voor schriftelijk tentamen en de
gezamenlijke opdrachten moeten ieder tenminste 5,5 zijn.

Literatuur

Environmental Science; (10th edition, 2014) van Daniel D. Chiras. Jones
and Bartlett Publishers. ISBN10: 1284057054, ISBN13: 9781284057058
Collegesheets

Doelgroep

Tweedejaars studenten Aarde en Economie

Overige informatie

De onderwijstaal is Nederlands.
Alle praktische opdrachten (veldwerk en computerpractica) zijn
verplicht.
BSc. Honoursprogramma Stervariant:
Bij dit studieonderdeel is het voor studenten, die het Bachelor
Honoursprogramma Aarde en Economie volgen, mogelijk te kiezen voor de
stervariant. Bij de stervariant wordt aan het bovenomschreven
studieonderdeel een individueel literatuuronderzoek toegevoegd naar een
onderwerp dat binnen de cursus aan de orde komt. Over dit
literatuuronderzoek rapporteert de student in een verslag, dat de vorm
heeft van een wetenschappelijk artikel. Het thema van dit
literatuuronderzoek wordt in overleg tussen de docent en de student
vastgesteld. Het literatuuronderzoek wordt individueel begeleid door de
verantwoordelijke docent. Het verslag wordt apart beoordeeld met een
cijfer. De extra studielast van de stervariant van de cursus bedraagt 3
EC boven de normale belasting van de cursus.

Algemene informatie

Vakcode AB_1254
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. J.H.C. Cornelissen
Examinator prof. dr. J.H.C. Cornelissen
Docenten prof. dr. J.H.C. Cornelissen
prof. dr. M.A.P.A. Aerts

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Excursie, Computerpracticum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: