Computermodelleren

2019-2020

Doel vak

1. Leren programmeren met Python.
2. Leren om complexe aardwetenschappelijke problemen te beschrijven in
termen van een overzichtelijk ‘systeem’, met input, output, grenzen etc.
3. Het verwerven van basiskennis van constructie en toepassing van
computermodellen van processen in de Aardwetenschappen.
4. Leren om voor een eenvoudig aardwetenschappelijk probleem een model
te ontwikkelen, te programmeren en te testen; dwz de volledige model
ontwikkelingscyclus te doorlopen.
5. Leren de toepassing van modellen in de Aardwetenschappen kritisch te
beoordelen.

Inhoud vak

Mathematische modellen en computersimulaties worden steeds vaker
toegepast in de Aardwetenschappen. Denk bijvoorbeeld aan modellen voor
het voorspellen van rivierafvoer, modellen van grondwaterreservoirs of
klimaatmodellen, warmte-fluxen of lithosfeerdeformatie en chemische
cycli.
Dit vak bestaat uit twee delen die naar het einde toe samen zullen
komen.
1) In dit vak leer je de basis die nodig is om te werken met de
programmeertaal Python, inclusief het schrijven van een
computerprogramma.
2) Dit vak geeft een inleiding in de ontwikkeling van computermodellen,
hun toetsing aan meetresultaten en de toepassing ervan in het
wetenschappelijk onderzoek en in de praktijk. Voorbeelden van
toepassingen in de Aardwetenschappen worden besproken.
Tijdens het practicum doe je eerst ervaring op met het werken met
Python. Daarna leer je zelf een eenvoudig model te bouwen, te
programmeren in Python en alle stappen van model ontwikkelingscyclus te
doorlopen. Daarnaast leer je de conclusies die uit modelstudies
getrokken worden op hun wetenschappelijke waarde te beoordelen.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en computerpractica. Deelname aan de hoorcolleges en
computerpractica is verplicht.

Toetsvorm

Het eindcijfer wordt bepaald door een schriftelijk tentamen over
theoretische kennis en begrip van programmeren met Python. Daarnaast
kunnen er voor het succesvol afronden van computerpracticum opdrachten
bonuspunten worden verkregen die meetellen in het eindcijfer. Een
minimum van 50% van de computerpracticum opdrachten moet succesvol
worden afgerond voor aanvang van het tentamen om aan het tentamen deel
te mogen nemen. Als er meer dan 50% van de opdrachten succesvol worden
afgerond dan kunnen hiermee bonuspunten worden verkregen, tot maximaal 2
bonuspunten als 100% van de opdrachten succesvol worden afgerond. Het
gecombineerde eindcijfer van het schriftelijk tentamen plus eventuele
bonuspunten moet minimaal een 5.5 zijn om de cursus succesvol af te
ronden en kan niet hoger zijn dan 10.

Literatuur

Collegesheets en practicum materiaal.

Doelgroep

Bachelors studenten Aardwetenschappen.

Toelichting Canvas

Alle communicatie, de verspreiding van documenten en opdrachten, en het
inleveren van opdrachten vind plaats via CANVAS.

Algemene informatie

Vakcode AB_1255
Studiepunten 3 EC
Periode P5
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. P. Bakker
Examinator dr. P. Bakker
Docenten dr. P. Bakker

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Computerpracticum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: